1 Tésalonisiɲê 3

1Ôbi á, gelé wo nana geliɲ yerna ré ca yeŋ hen na, nêmêni niɲ aɲa niné genge nibay naɲ Silas niné erê merê Atên a sem, 2aɲa na niné jé Timoté ô uɲéŋge hen. Ôbi na yênena wo li jé wo Emen naɲ nini men, nini uwôl béré Kwôlo Dôri wo Jésu Krist ɓem a men, ôbi á, niné jéri yerŋge a bi ré ô lê naɲ ken men, ré dôbêŋge ibiyare bôrŋge a aɲ bi kené ɗebiɲ iyêre sa ayê bôô woŋge a. 3Wô wo gusiɲ to bay geléŋge hen na, ma kena ɗéɲ geré wo Emen. Wôsa ken hôn mega wo gusiɲ na, ré yi gengiɲ na sarna nabay ɓiɲé ka Emen. 4Na nini kelêŋge ca tumô kiriɲa na nini baɲ perêrŋge a tô hen mega wo bay ré geléna gusiɲ aɲ haw hen ba, ken gel naɲ turŋge niɲ. 5Na ôbi á, bôn né ɓu kalmê ôm né aɲa na ené jé Timoté yerŋge a bi ré ô gelé na ba, kené bi bôrŋge dô sa Emen a baa ya ba, wôsa bôn hare wô wo Sidan ma ré lamêŋge aɲ jé wo na nini li perêrŋge a hen ma ré yé aŋga beray ɗéɲ iyôŋ. 6Niɲba, ôbi bulo hera niɲ aɲ derêni kwôleŋge wo dôri kôl iyôŋ ba kené bi bôrŋge sa Jésu Krist a baa ya men, kené periɲ yerŋge a men. Men, ôbi kelêni kené erem sarni a dô baa ya men, doy geléni ré lêŋge mega nibay kôba, doy gelérŋge ré lêni hen iyôŋ men. 7Yênên, bi wo nini geliɲ gusiɲ gaɲ hen hari kôba, kiriɲa Timoté derêni mega wo kené bi bôrŋge sa Jésu Krist a baa ya hen iyôŋ na, bôrni kuriɲ tôŋ hari niɲ. 8Wôsa mega wo ken ɓu bôrŋge iyêre tô biɲare toŋge a naɲ Kelma a baa ya tô hen na, nini bér cagaga niɲ. 9Yerni bi wo yéni tumô Emen a wô sarŋge hen na, ré niné liri dosé wô sarŋge têê dubu kôba, nêm né tô tô. 10Men, nini uwôli yoyre naɲ tu tare bi ré béni bi niné hô ô geléŋge men, niné hô geléŋge aŋga gengiɲ sa geré wo Emen wo ken hôn ré tô hen men. 11Bi Ibarna Emen naɲ yiri naɲ Kelma wona Jésu bi ré béni geré bi niné hô ô geléŋge. 12Bi Kelma wona béŋge bi ken periɲ yerŋge men, kené periɲ tô ɓiɲé ka ɗaŋgi kêm a men tumô tumô mega wo nibay nini peréŋge hen iyôŋ men. 13Na hen iyôŋ a, kené ɗebiɲ iyêrê tô kwôli a aɲ bi kené liɲ ani kani ka habiɲ né men, kené yiɲ gawrê ka séli tu Ibarna Emen a Wulê wo Kelma wona Jésu a buloɲ heraɲ sa terare a nà naɲ manê ka derômaraŋ a kêm hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\