1 Tésalonisiɲê 4

1Yênên, kwôlo ɗaŋgi wo niɲa kelê a na: tumô ba, na nini geléŋge hal wo kené li aɲ ré dôriɲ Emen, aɲ ken li na hen iyôŋ hende to hen têj têj. Men, haw hen nini hô uwôlêŋge men, nini sôm sarŋge a a men naɲ hini Kelma wona Jésu bi kené li hen iyôŋ tumô tumô. 2Ken hôn na kaɲ tôô to Kelma wona Jésu wo na kôliɲ ɓiɲé ré li a niné kelêŋge hen men. 3Wôsa aŋga Emen gey na, na wo kené yi ɓiɲé ka séli tiri a men, kené jôô yerŋge sa yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ a hen a men. 4Men, bi i i ba, bi hôn kini merê naɲ tamni naɲ bô bôrê men, naɲ geréri a men. 5Ɗiba ken ɗi doy yébé lêŋge ɗê sarŋge mega wo liɲ ɓiɲé ka hôn Emen né hen iyôŋ né. 6Sa kwôlo gengiɲ sa wogé yébé bi wo hen na, bi kwôni liɲ yêni ôbi ayê bôô habiɲ gengiɲ sari ré yôd. Na nini kelêŋge ba, na nini hô kelêŋge a tô: mega wo ɓiɲé kaɲ bay lêre are bay ka iyôŋgi hen na, Emen a sa perêji. 7Wôsa Emen na uwôgêna bi nana yiɲ yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ né, niɲba, bi nana yiɲ gawrê ka séli tiri a ɗi. 8Ôbi á, kwôni wo ré kaɲ kwôlê bi wo hen na, na kwôlo gawrê a ôbi ré kaɲ hen né, niɲba, na kwo Emen woɲ ôbi béŋge Tunu toɲ hendi bô bôrê hen a ôbi ré kaɲ hen. 9Yênên, kwôlo gengiɲ sa peré wo kené periɲ yerŋge hen na, ken gey bi kwôni ré li magtubu béŋge kwôli ré niɲ, wôsa Emen na geléŋge geréri niɲ. 10Na tiri wo ken pur ɓiɲé ka Emen ka sa iyé Maséduwan kêm haŋge, niɲba, nini uwôlêŋge bi kené hô li hen iyôŋ damaŋ a. 11Men, masêŋge bi ken mô dô men, cebéŋge turŋge tô aŋga na kaŋge kaɲ yerŋge a men, merêŋge bi ken li jé naɲ kôbreŋge woŋge mega wo na nini kelêŋge tumô niɲ hen iyôŋ. 12Lêŋge hen iyôŋ bi ɓiɲé ka ay bôrji ré tô hen na, ré dô kwôleŋge dô men, kené môriɲ kwôni ré men. 13Yênên, kwôlo gengiɲ sa ɓiɲé kaɲ bay ayê bôô ka ma hen na, nini gey bi kené hôn tôri dô aɲ bi kené li nimré mega ɓiɲé ka pôni ka ari ɗé bôô sara kaji naɲ hen iyôŋ né. 14Wôsa nana hôn wo Jésu ré ma aɲ Emen ré biri ji si kamɲê men. Na hen iyôŋ a ɓiɲé ka ré ma tô Jésu a hen na, Emen ré sa biji bay ré jê sé kamɲê aɲ heraji naɲ Jésu men. 15Kwôlo niɲa kelê haw hen na, na kwôlo Kelma wona na kôl niɲ. Wulê wo ôbi a buloɲ heraɲ hen na, nabay ka nana baa geɲ hen, naa erê tumô ka ma niɲ hen né kwôy. 16Aɲ wulê bi wo hen na, Emen a ayê tôri bé, menba, tôô dami wo manê ka derômaraŋ a emê kaŋ ta, menba, buruɲju to Emen a emê menba, Kelma Jésu Krist naɲ yiri a herbo derômaraŋ a aɲ ɓiɲé ka na ma tô Krist, kwo Emen dôri hen hen na, bay a jê sé kamɲê tumô. 17Aɲ nabay ka nana baa tu geɲ hen na, Emen a sa dayêna naɲ ci bô kiriɲ ka geri a wô jerê kwini Kelma wona ta aɲ naa sa erê merê naɲ ɗi yôd. 18Iyôŋ ba, ken dôbiɲ ibiyare bôrŋge a naɲ kwôlê bi wo hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\