1 Tésalonisiɲê 5

1Yênên, kwôlo gengiɲ sa wulê wo are bay ka hen a saɲ hen na, ken ôriɲ doy magtubu to niné li béŋge gengiɲ sa wulê bi wo hen ré niɲ. 2Wôsa kwôlo gengiɲ sa Wulê bi wo Kelma wona a buloɲ heraɲ dus mega gemsa wo so yoyre hen na, ken hôn dô niɲ. 3Kiriɲa ɓiɲé a kelê iyôŋ ba: «Kiriɲ ré yi naɲ jalêrji men, naɲ derêrji a men tô,» menba, mênê a soji dus môɲ yê wo jubu iyore dus lere iyôŋ. Aɲ kwôni pôn nêŋ iyôŋ wo a baa ba naɲ. 4Yênên, kenbay ba, ken mô na bô dilemne a wo wulê bi wo hen a jebéŋge dus môɲ ôbi gemsare iyôŋ ré niɲ. 5Wôsa kenbay kena kiriɲ ka peraŋgi men, kena kam kiriɲ ka wôli a men ɗiba, kena ka dilemne ré niɲ. 6Iyôŋ ba, na yéŋge kum mega wo ɓiɲé yiɲ hen iyôŋ né niɲba, na merêŋge tu geɲ men, na ɗéŋge tu melênê sa yerna a men. 7Hena kwôni wo ré gey yé kum ba, na yoyre a ôbi ré yi kum men, hena kwôni wo ré gey kwoyé care ba, na yoyre a ôbi ré kwoyé men. 8Niɲba, nabay ba, nana kiriɲ ka wôli iyôŋ ba na ɗi tu melênê sa yerna. Men, ayê bôô wona naɲ peré wo nana pur megêrna a men hen na, bi yi môɲ bargay kaɲ kumbul kaɲ musure ka nana tôbe têliɲ yerna iyôŋ men, gelê wo nana ɗi bôrna sara hen kôba, yi môɲ jabga woɲ kumbul wo ken têliɲ sarŋge iyôŋ a men . 9Wôsa Emen na terêna na wo nana geliɲ gusiɲ tô bô tarê wori a ré, niɲba, ɗiré gôliɲ naɲ na wô kibi aŋga Kelma wona Jésu Krist li hen ɗi. 10Wôsa ôbi ma wô sarna aɲ bi nana ô merê naɲ ɗi aɲ ré nana ma na ma, ré nana mô na tu geɲ kôba, wulê wo ôbi a heraɲ hen na, na kwôlê wôni ré niɲ. 11Iyôŋ ba, ken dôbiɲ ibiyare bôrŋge a men, ken liɲ bô derê naɲ yerŋge kwôy kwôy mega wo ken liɲ niɲ hen iyôŋ. 12Yênên, ɓiɲé ka li jé wo Emen perêrŋge a ka na ka Kelma ɗiji bi ré dô tumôrŋge men, ré geléŋge are a men hen na, nini uwôlêŋge bi kené biji kwôlê. 13Lêŋge tôrji a men, ken perji damaŋ a wô jé wo Emen wo bay li perêrŋge a hen. Kenbay kôba, ken mô naɲ bô jalê perêrŋge a a men. 14Men, yênên, nini uwôlêŋge bi kené hal ɓiɲé kaɲ kuyɲê men, kené dôbe ibiyare bô ɓiɲé ka sun kwôlê hen men, kené li naɲ ka iya hen men, ulêŋge bôrŋge sa ɓiɲé kêm a a men. 15Berêŋge dô, hena kwôni ré lêŋge habiɲ ba, ken hô liri habrê hôriɲ turu a ré, niɲba, ken liɲ derê perêrŋge a men, ken li naɲ ɓiɲé kêm a men. 16Lêŋge yi derê naɲ wulê wulê men, 17ken uwôl Emen ta ta a men. 18Hena kiriɲ ré dô, ré habiɲ kôba, ken liɲ Emen dosé. Wôsa na hen iyôŋ a Emen ré gey wo kenbay ka kené biɲ naɲ Jésu Krist hen kené li. 19Jôriɲge Tunu lê jé wore ré men, 20ken bô kwôlo ɓiɲé ka kôl ciré na bay kibi Emen hen mega ani ré iyôŋ né, 21niɲba, ken kôbe tô kwôlo kêm wo bay kelêŋge hen ba, ré hena na ligi Emen a ba, aɲ kwo dôri a kené ay liɲ jé. 22Men, bi lê ani kani ka habiɲ uwôge henem ré a men. 23Bi Emen woɲ ôbi biɲ ɓiɲé bô jalê hen li aɲ ken yi ɓiɲé ka séli tiri a men, bi gem ermé woŋge men, tunuŋge naɲ yerŋge kêm aɲ bi Wulê wo Kelma wona Jésu Krist a buloɲ heraɲ hen na, kwôlê wôni wo habiɲ ré sa ɓu sarŋge ré. 24Emen bi wo uwôgêŋge bi kené yi kari hen na, ôbi a lê wôsa aŋga ôbi genge ba, ôbi li môj môj. 25Yênên, uwôlêŋge Emen wô sarni men. 26Liɲge bay ayê bôô kêm dosé naɲ yi yé béni men. 27En uwôlêŋge naɲ hini Kelma wona bi kené dôŋse magtubu hende to hen tumô bay ayê bôô a kêm. 28Na kwôlo en gey kelê bi a hen. Bi Kelma wona Jésu Krist tô kibri sarŋge a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\