1 Timoté 1

1Nôbi, Pol a lê magtubu hende to hen. Nôbi wo ena ôbi jé wo Jésu Krist wo Emen woɲ ôbi gôliɲ naɲ na hen a dôren men, naɲ kaɲ tôô Jésu Krist wo nana bi bôrna sari a a men hen. 2En li magtubu hende to hen bem jôbi Timoté wo ju yi mega keman woɲ bôn iyôŋ, sa kibi ayê bôô wom hen. Bi Ibarna Emen naɲ Jésu Krist Kelma wona tô kibriji sam a men, bi bay bô tu ɲa tom men, bi bay jal bôm a men. 3Mega wo na en kôlem wulê wo na ena ôriɲ Maséduwan hen na, mô a Epês a wôsa ɓiɲé ka pôni kaɲ bay geliɲ megêrji aŋgaɲ benare hen na, ju kôlji bi bay ɗi ba. 4Men, kôlji bi bay ré merên yirji sa kwôlê woɲ dilemne a ré men, bay ré nariɲ kwôlê wo gengiɲ sa tô môɲ woji wo kô ré hen ré a men. Wôsa are bay ka iyôŋgi hen na, uwôl na nariɲare mera ɗiba, biɲ naɲ geré gelê wo Emen genge aɲ nana hôn naɲ ayê bôô hen né. 5En ay tôn bem kôl hen iyôŋ na wô wo bay ayê bôô ré geyiɲ yirji naɲ bôô pôn men, naɲ ermé wo dôri men, naɲ bê bôô woɲ tiri a men. 6Ɓiɲé ka pôni kaɲ bay gelé aŋgaɲ benare bay ka hen bul cêgeriji biɲ hal wo dôri bi wo hen aɲ bay ge kay sa nariɲare kwôlê woɲ iyôŋ a tôŋ bi wo hen. 7Bay gey ciré yé damné kaɲ bay geliɲ ɓiɲé tôô to Emen, niɲba, bay gaŋ kôba, hôn kwôlê woji bi wo hen ré men, kwôlê wo bay kôl naɲ ibiyare hen kôba, bay hôn tôri ré a men. 8Nana hôn mega wo tôô to Emen na ré dô, hena nana ay liɲ jé naɲ geréri. 9Bi na henêŋge mega wo tôô ré ɗiɲ na wô sa bay lêre aŋgaɲ derôre ré. Niɲba, hende ɗiɲ na wô sa ɓiɲé kaɲ bay ɗagê sa tôô naɲ bay bê kwôlê ré hen men, bay lê habrê naɲ bay lê têriɲ hen men, bay biɲare Emen naɲ aŋga yi naɲ jeŋgêrji hen kwôlê ré hen men, bay deré balêrji naɲ bay deré ɓiɲé hen men, 10bay yiɲ yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ hen men, bay yiɲ naɲ megêrji imɲê hen men, bay lê jeŋga gawrê hen men, bay benare hen men, bay gwôserê kwôlê tumô kilmé hen men, wô aŋga ɗaŋgi kêm ka habiɲ ka biɲ naɲ aŋga tiri ka na nana geliɲ ɓiɲé ka Emen gey nana li hen né. 11Aŋgaɲ gelé kaɲ tiri bay ka hen na, yi na bô Kwôlo Dôri wo Emen na bên kôben a hen. Kwôlo dôri bi wo hen na, gengiɲ na sa Emen woɲ ôbi hini emê hen men, wo na hanê derê hen a men hen. 12En liɲ Jésu Krist Kelma wona dosé wô wo ôbi ben néé sa jé wuɲê. En liri dosé wôsa ôbi bôren môɲ ôbi bôô pôn iyôŋ aɲa ré dôren bi ené li jé wori hen. 13Bi wo ca ba, na en iyêl kwôlê wo habiɲ gengiɲ sari men, na en gili gusiɲ men, na en tiréri a men hen. Niɲba, Emen bô tu ɲa tiɲê wôsa na en bi bôn sari a ré men, tun na jôriɲ sa aŋga na en li hen né a men. 14Wô biɲare to en biɲ naɲ Jésu Krist hen na, Kelma wona tô kibri damaŋ a san a men, ôbi ben en bi bôn sari a men, ben en gey ɓiɲé ka ɗaŋgi a men. 15Na tu kwôlê a ené kelê hen, aɲ dô wo ɓiɲé kêm ré bi bôrji sara: Jésu Krist era sa terare a nà wô gôliɲ naɲ ɓiɲé kaɲ bay lê têriɲ, aɲ nôbi kôba, ena ôbi têriɲ wo gôliɲ sa bay lê têriɲ kêm aɲ sôŋ. 16Na ôbi á, Emen ré bô tu ɲa tiɲê aɲ bi Jésu Krist ré gel ulê bôô wori naɲ geré wuɲê nôbi dami ôbi lê têriɲ aɲ bi ré yi aŋgaɲ gelé biɲ ɓiɲé ka ca sa bê bôrji sari a aɲ uwôɲiɲ gelê wo naɲ kwini bi wo hen men hen. 17Bi ɓiɲé heram men, ay kibi Kelma wo dami woɲ ôbi merê naɲ kwini hen kwôy kwôy men, kwo a ma ré hen men, kwo kwôni gili ré a men hen. Ôbi a na Emen pôn nêŋ hari. Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ. 18Keman Timoté, en bêm kaɲ tôô hende to hen kôm a mega wo bay kibi Emen na kôl tumô gengiɲ sam hen iyôŋ. Erem sa kwôlê woji bi wo hen a aɲ bi li naɲ ju sa kumbul wo ju li naɲ ɓiɲé kaɲ bay geliɲare ɓiɲé aŋgaɲ benare hen. 19Gem ayê bôô wom dô men, gem ermé wom a men. Wôsa ɓiɲé ka pôni kaɲ lê jé naɲ ermé wo dôri bi wo hen aɲ mêniɲ ayê bôô woji. 20Si Himéné naɲ Alêksander na perê ɓiɲé bay ka hen. En nôgiji biɲ Sidan aɲ bi bay ré haliɲ aɲ bi cêgê ba, bay ré tiiré Emen ré niɲ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\