1 Timoté 2

1Iyôŋ ba, aŋga ɓu bôn damaŋ ka en ayiɲ tôôn biɲ bay ayê bôô na, na bi bay ré eŋgeriɲ Emen ré biɲ ɓiɲé aŋga bay ôriɲ doyriji hen men, bay ré uwôli men, bay ré sôm sari a men, bay ré liri dosé wô sa aŋga ôbi li biɲ ɓiɲé kêm hen a men. 2Uwôlêŋge Emen wô sa kilmé men, wô ɓiɲé kêm ka kenare kôbriji a hen a men, aɲ bi nana môriɲ ɗê naɲ bô jalê men, bi nana ɗi yerna yi Emen a dô men. 3Uwôlê Emen wô sa ɓiɲé kêm na, na aŋga dôri men, na aŋga dé tu Emen woɲ ôbi gôliɲ naɲ na hen a men. 4Ôbi gey hen iyôŋ bi ɓiɲé kêm ré gôl men, bay ré hôn tu kwôlê a men. 5Wôsa Emen na pôn nêŋ hari men, ôbi ɗebé derôrji a naɲ ɓiɲé na, na Jésu Krist pôn nêŋ hari men, ôbi na gawra a men. 6Ôbi ay yiri liɲ sarga aɲ bi ɓiɲé kêm ré mô sarji seŋge. Ôbi li hen iyôŋ geliɲ ɓiɲé ka Emen ré gey gôliɲ naɲ ci. Ôbi gel hen iyôŋ na wulê wo Emen na genge hen. 7Na ôbi á, Emen ré ɗén bi ené yi ôbi uwôlê béré men, ôbi jé wo Krist a men hen. Aɲ bi ené geliɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen aŋga gengiɲ sa ayê bôô men, tu kwôlê a men. En kôl na kwôlê woɲ tiri ɗiba, na benare ré. 8En gey bi ɓiɲé ré uwôl Emen naɲ kiriɲ kiriɲ men, bay ré pô kôbriji wo séli ta aɲ uwôliɲni naɲ bôô wo pôn men, naɲ bô tarê ré men, naɲ naɲare ré a men. 9En gey bi yébé ré ha bargay kaji naɲ tô gerériji ɗiba, kaɲ lamiɲ imɲê hen né men, bi bay ré duu yirji tôŋ men, bi ré pôy sarji toɲ bayrare ré men, ré elagêrê yirji naɲ lôr ré men, ɲaŋ ré men, ré tôbe bargay ka gararji gaɲ hen né a men. 10Niɲba, aŋgaɲ kalmare kaji ba, bi yi na jé lêreji wo dôri hen, ôbi a dé yébé ka kôl ciré na ka Emen hen. 11Kiriɲa yébé mô wô toyé kwôlê na, bi bay herage ré men, bi biɲ ôbi halêrji hen kwôlê a men. 12En jôô wo yébé ré geliɲ imɲê are men, ré ôm sarji ré men, ré herage ré a men. 13Wôsa Emen ɗi Adam tumô dema ré ɗi Êb tô. 14Men, na Adam a ɗé Sidan lamni ré niɲba, na iyore a ɗé ôbi lamne men, ɗagiɲ sa tôô to Emen a men . 15Iyôŋ hari kôba, iyore a uɲé gelê wô kamrê ka hende a yê hen men, hena hende ré gem ayê bôô wore men, hena hende ré gey ɓiɲé men, hena jé lêre ré dé tu Emen men, hena hende ré pôy yere a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\