1 Timoté 2:1

1Iyôŋ ba, aŋga ɓu bôn damaŋ ka en ayiɲ tôôn biɲ bay ayê bôô na, na bi bay ré eŋgeriɲ Emen ré biɲ ɓiɲé aŋga bay ôriɲ doyriji hen men, bay ré uwôli men, bay ré sôm sari a men, bay ré liri dosé wô sa aŋga ôbi li biɲ ɓiɲé kêm hen a men.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More