1 Timoté 3

1Kwôlo ena kelê hen na, na kwôlê woɲ tiri. Hena kwôni ré ôriɲ doy yé ôbi derê tumô églis to bay ayê bôô na, ôbi deŋga na jé wo dôri hen. 2Ôbi derê tumô kiriɲ na, bi yi kwôni wo bay dô kwôli dô men, kwo tamni pôn men, ôbi ɓeré yiri men, ôbi gemé yiri men, ôbi lêre are naɲ tô gerérji men, ôbi ɓeré kergê yiri a men, bi nêm geliɲ ɓiɲé are a men, 3bi yi ôbi yê care gaɲné men, ôbi ɓégerem ré a men, niɲba, bi na kwôni wo kalêri jal men, ôbi naɲare ré men, ôbi geyé gursu gaɲ né men, 4bi bô sa iyére tori dô men, hal kamni aɲ bi bay ré liri sa iyêrê ré men, ré biri kwôlê dô a men. 5En kôl hen iyôŋ wôsa hena kwôni ré hôn berê sa iyére tori ré ba, ôbi a lê iyeŋ a ré dôriɲ tumô églis to bay ayê bôô ba? 6Men, bi na kwôni wo ay bôri haw ré wô wo ôbi maa dê deŋgôri, aɲ Emen maa ɓiri mega wo na ɓeriɲ Sidan hen iyôŋ men, 7bi ɓiɲé ka ay bôrji ré hen kôba, bi dô kwôli dô a men. Ré ba, tayre a diri tumôrji a aɲ ôbi maa kuriɲ bô boyre to Sidan a. 8Diyakerɲê kôba, bi bay yi bay lêre are naɲ gerérji men, bay gwôserê kiriɲ ré men, bay yê care gaɲ né men, bay a emê lim né a men. 9Men, bay a ɓeré tu kwôlê woɲ ayê bôô wo Emen na yêge sari hen naɲ ermé wo dôri men. 10Men, bi bay sélji tumô aɲ hena bay ré li ani kani ka habiɲ ka bay ré uwôliɲ kwôlê sarji a naɲ dema kené biji jé kôbriji a tô. 11Yébé kaɲ diyakerɲê kôba, bi yi bay lêre are naɲ gerérji men, bay kôliɲare ɓiɲé kwôlo habiɲ né men, bay yê care gaɲ né men, bay lêre are kêm naɲ bôô pôn men. 12Diyaker na, na kwôni wo a ôriɲ naɲ iyore pôn nêŋ. Bi ôbi bô sa iyére tori dô men, hal kamni dô a men. 13Hena diyakerɲê ka ré li jé woji dô na, ɓiɲé a biji kwôlê men, bay jé bay ka hen a kelê kwôli ayê bôô wona tô Jésu Krist a naɲ ibiyare. 14En li magtubu hende to hen bem haɲê niɲba, en erem wo ené erê gelem hen ya a men. 15Aɲ hena ené biɲ lew ré ba, magtubu hende to hen a gelem hal wona wo dôri wo nabay ɓiɲé ka Emen ka na églis to Emen woɲ ôbi merê tu geɲ hen. Églis hende to hen gere tu kwôlê môɲ gurô woɲ derô iyére naɲ tô iyére geriɲ iyére hen iyôŋ. 16Na tiri, kwôlo na yi naɲ kini uwôbêri wo Emen yêge sari béna wo gengiɲ sa ayê bôô wona hen na, na kwo dami. Aɲ kwôni wo a nêmê narê ba, naɲ. Krist, kwo Emen dôri hen era naɲ yiri môɲ gawra iyôŋ men, Tunu toɲ hendi bô bôrê yêge sari mega kwôni woɲ derôre men, manê ka derômaraŋ a kôba, gili a men. Bay uwôl béréri perê tô yê ɓiɲé ka sa terare a na men, ɓiɲé kwône sa terare a nà, na bi bôrji sari a men, Emen na ayri hôriɲ ta derômaraŋ a a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\