1 Timoté 4

1Tunu toɲ hendi bô bôrê kôl waŋ a ta kôl iyôŋ ba: Bô gerɲé wulê wo nana mô bô a hen na, gawrê ka pôni a ɗéɲ ayê bôô woji men, bay a kebê tô tunu toɲ hende benare hende to hen men, bay a erê na tô aŋgaɲ gelé ka tunu to habiɲ hende to hen men. 2Bay a ɗé ɓiɲé kaɲ bay kelê kwôlê kibriji wôô wôô naɲ kaɲ bay benare bay ka ermé woji naɲ môɲ ré uwoɲ naɲ musure to sêy to bay dera bô tare a iyôŋ hen geriɲ naɲ ci kayê. 3Ɓiɲé bay ka hen geliɲ megêrji bi bay ré eŋge yébé ré men, aŋga pôni kôba, ré dô emê ré a men. Niɲba, Emen a ɗé aŋgaɲ emê bay ka hen bi bay ayê bôô ka hôn tu kwôlê hen aɲ kiriɲa bay ré liri dosé sara menba, ré ôm. 4Ari ɗé Emen kêm na ka dôri ɗiba, ani kani kaɲ kaɲê ba, naɲ. Wôsa are bay ka kêm ka Emen bi hen na, na eŋge aɲ na liri dosé wô sarji. 5Wôsa kwôlê wo Emen men, uwôlêri a men na, li wo aŋgaɲ emê bay ka hen dé tu Emen. 6Hena jeré geliɲ bay ayê bôô are bay ka hen kwôy kwôy men, hena jeré gôse yem naɲ kwôlê woɲ ayê bôô men, naɲ aŋgaɲ gelé kaɲ tiri ka ju bi kwôlê sara hen a men na, já yé mana wo Jésu Krist wo dôri. 7Toy kwôlê woɲ dilemne wo gali wo biɲ naɲ ayê bôô ré hen ré men, mase bi ju ɗi yem yi Emen a ɗi men. 8Hena kwôni ré li are gay gay bi ibéri ré iyêserê na, na aŋga dôri haji niɲba, ɗé yi yi Emen a a na aŋga dôri ka ɗê are kêm. Wôsa a lê naɲ ju haw hen men, tôre to cêgê a men. 9Kwôlê bi wo hen na, na tu kwôlê aɲ dé wo ɓiɲé kêm ré bi bôrji sara. 10Na wô ôbi bi wo hen aɲa nana ɓeriɲ yerna iyêre liɲ jé wô uwôɲiɲ gelê wo Emen na genge ɗiré béna hen, wôsa nana bi bôrna na sari ôbi woɲ ôbi merê tu geɲ hen men, ôbi gôliɲ naɲ ɓiɲé kêm hen a men. Aɲ gôliɲ naɲ ɓiɲé ka bi bôrji sa Jésu Krist a tumô. 11Ju gelji are bay ka kêm hen men, ju ay tôm biji bi bay ré li a men. 12Bi kwôni tôrɲem wôsa jeré na kema mana ré, niɲba, ju yi ôbi geliɲare bay ayê bôô tô geré naɲ kwôli kelêrem men, jé lêrem men, geyé wo ju geyiɲ ɓiɲé hen men, bê bôô wom sa Emen a men, bô bôrê wom a men. 13Pa dema ené biɲ uɲém tô na, ɗi yem sa deŋsê magtubu to Emen a tumô ɓiɲé men, uwôl béré kwôlê dôri men, halji a men. 14Liɲ wôrê naɲ néé wo Emen bem hen né. Ôbi na bem kiriɲa bay kibi Emen na kôl kwôlê gengiɲ sam aɲ surɲê na uwôliɲ kôbriji sam a men hen. 15Na jé bi wo hen aɲa jeré lê men, ay yem biɲ jé bi wo hen bi ɓiɲé kêm gel mega wo jeré dô tumô tumô tô geré wo Emen a. 16Ɗi tu melênê sa hal wom a men, ɗi tu melênê sa aŋga ju geliɲ ɓiɲé hen men, ɗebe iyêre sara a men. Hena jeré li hen iyôŋ na, já gôliɲ naɲ yem men, já gôliɲ naɲ ɓiɲé ka toy kwôlê wom bi wo hen a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\