1 Timoté 5

1Kiriɲa ju mô wô ɲanê kwôlê naɲ kwôni wo suri na, ju nayri ré niɲba, ju iyêli naɲ tôm to jali, mega wo ôbi ré na ibam iyôŋ. Kam manê ba, ju bôrji mega wo bay ré na yênêm iyôŋ a men. 2Bô yébé ka iyêrɲê mega ré na yoɲêm iyôŋ men, kam kalmê ba, ju bôrji mega yênêm kaɲ yébé iyôŋ ɗiba, ju li tu bôriyare sarji a ré. 3Biɲ yébé kaɲ mamê ka kwôni woɲ ôbi berê sarji naɲ hen kwôlê men, ju li naɲ ci a men. 4Niɲba, hena iyore toɲ mamne ré ôriɲ naɲ kamne ley kwôŋgêre ley ya na, bi bay dôyrê lê jé sa ayê bôô woji a sa balêrji tumô wôsa balêrji naɲ môɲêrji na li naɲ ci na hen iyôŋ men. Wôsa lê bi wo bay li hen iyôŋ hen na, na aŋga dé tu Emen. 5Iyore to na mamne tiri aɲ kwôni woɲ ôbi berê sare naɲ na, hende bi bôre na sa Emen a men, uwôli men, sôm sari a a men kwôy kwôy bi ôbi ré li naɲ tu. 6Niɲba, mamne toɲ hende lêre aŋga bôre hende a geyé mera hen na, hende mô tu geɲ hare niɲba, hende yi mega kwôni wo ma iyôŋ. 7Gelji kwôlê bi wo hen aɲ bi kwôni ré kôl kwôliji wôni wo habiɲ né. 8Hena kwôni ré bô sa ɓiɲé ka bô iyére tori a naɲ balêri dô ré na, ôbi ɗéɲ na ayê bôô wori hen. Aɲ ôbi li na habrê wo ɗê kwôni wo ay bôri ré hen sôŋ. 9Yébé kaɲ mamê ka já ɗé hiniji bô magtubu a aɲ lê naɲ ci a na: hena hende ré ôriɲ naɲ elê tôre jii men, hena kurôre na ré na pôn men, 10bi hende yi iyore to ɓiɲé na ay kebre sa ari lêre ka dôri a men, bi na iyore to na gem kamne dô men, na ɓu kergê yere a dô men, na pul tê ɓiɲé ka Emen naɲ dôbê sa men, na li naɲ ɓiɲé ka na mô perê bô emê men, na ay yere biɲ aŋgaɲ lê ka dôri a men niɲ na, ju ɗi hene bô magtubu a ham niɲ. 11Kwôlo gengiɲ sa yébé kaɲ mamê ka baa kalmê tô hen na, ɗi hiniji bô magtubu a ré, wôsa dô réba doy yiɲ naɲ imɲê a liji aɲ bay a geyé eŋgé imɲê ka ɗaŋgi aɲ a ɗéɲ geré wo Jésu Krist. 12Hena bay ré li hen iyôŋ na, Emen a ulê kwôlê sarji a wôsa bay mêne tôô to bay na ay ciré ayê yirji liɲ jé biɲ Jésu Krist hen. 13Hena bay ré eŋge imɲê ré niɲ kôba, kiriɲa hiniji ɗiɲ bô magtubu a niɲ na, dô ré ba, bay a yé bay kuyare aɲ ôriɲ naɲ kibi iyére iyére kaɲiɲ liɲ jé men, bay a erê wô lê way men. Kwo ɗê aɲ na, bay tôbe kibriji bô kwôlê wo ɓiɲé men, bay kôl na kwôli aŋga dôlji ré hen a men. 14Na wô sa bi wo hen aɲa ené gey bi yébé kaɲ mamê ka ba kalmê tô hen bi ré eŋge imɲê men, ré yêɲ kamrê men, ré bôriɲ sa iyére toji a men, ɗiba, ré biɲ bay barena geré bi ré kôliɲ kwôlê wo habiɲ gengiɲ sarna ré. 15En kôl hen iyôŋ wôsa yébé kaɲ mamê ka pôni ɗiji geré woɲ derôre hen aɲ, aɲ ôrji tô Sidan a. 16Hena iyore toɲ hendi ayê bôô ré ôriɲ naɲ yébé kaɲ mamê ka na balêre ya na, bi hende bô sarji, ɗiba, bi hende nôgiji biɲ églis ré. Aɲ bi églis ré ɗiɲ yere bôriɲ sa yébé kaɲ mamê ka kwôni wo ré bô sarji naɲ hen ɗi. 17Surɲê ka dô tumô bay ayê bôô dô hen na, bi ken biji kwôlê dô men, ken têbiji dô a men. Niɲba, ka dô kwôlê men, halêŋge a men hen na, ken biji kwôlê damaŋ a. 18Wôsa kwôlê wo Emen kôl iyôŋ ba: «Kiriɲa kelba ré ɗiirê kaw wô téreji ba, dô wo jeré ha kibri ta ré .» Kwôlo Emen bi wo hen hô kôl iyôŋ ba: «Kwôni wo ré li jé ba, dô wo ré uwôɲ sa kôbri a men.» 19Hena kwôni ré uwôl kwôlê sa kwôni wo suri a pôn bô églis a ré li ani kani aɲ hena ɓiɲé ré nêm wôô réba subu ré kôl hen iyôŋ a ré na, ju bi bôm sara ré . 20Ɓiɲé kaɲ bay lêre têriɲ yôôd hen na, ju nayji tu kwônê ɓiɲé aɲ bi ka ɗaŋgi ré hare. 21En uwôlem tumô Emen a men, tumô Jésu Krist a naɲ tumô manê kari ka derômaraŋ a ka ôbi tôrji hen a men, bi ju bi kwôlê sa kwôlê wo en kôlem a hen. Li ani kani kaɲ derê tu kiriɲ né men, ju ô tô kwôni a iyôŋ mera ré men. 22Hena lew ju uwôl kôm sa kwôni a bi ré liɲ jé bô églis a ré. Dô wo ju hôni dô tumô dem réba yi mega jeré li têriɲ hende to ôbi li hen men. Li ani kani ka habiɲ ré, niɲba, ju yi kwôni wo séli ɗi. 23Dô wo ju yi kam piniji mera ré niɲba, ju yi care dê iyôŋ a men wô bôm wo lêrem gaŋ gaŋ hen. 24Têriɲ to ɓiɲé ka pôni yi tu wolé pa dema bay ré jô kwôlê sarji a tô. Niɲba, tô ɓiɲé ka pôni na, kiriɲa kwôlê ɓu sarji dema jeré henê têriɲ lêreji tô. 25Jé lê wo dôri wo ɓiɲé ka pôni li hen na, yi tu wolé a men. Hena ré yi nô tu wolé lew ré kôba, a uwôbiɲ sem né.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\