1 Timoté 6

1Ɓiɲé kêm ka na limé hen na, bi bay duu yirji aɲ biɲ bay iyére toji kwôlê aɲ bi kwôni ré tiiré Emen ré men, ré kô kwôlo habiɲ gengiɲ sa aŋgaɲ gelé ka nana gelji hen ré a men. 2Limé ka bay iyére toji na bay ayê bôô hen na, bay a kaɲê biji kwôlê wô wo bay ré na yênêrji bay ayê bôô mera ré, niɲba, bi bay li jé woji dô damaŋ a, wôsa ɓiɲé ka bay li jé biji hen na, na bay ayê bôô ka bay geyji hen. Gel, aŋga já geliɲ ɓiɲé men, dôbiɲji ibiyare bôrji a a men a na: 3Hena kwôni ré geliɲ ɓiɲé aŋga ɗaŋgi aɲ kaɲ tu kwôlê wo Kelma wona Jésu Krist men, gelé wo nana geliɲ ɓiɲé sa aŋga biɲ naɲ ayê bôô wona hen ré a men na, 4ôbi na ôbi uwôyrê yiri ɗéɲ iyôŋ men, ôbi hôn ani ré kwôy men, doy nariɲare kwôlê naɲ naɲare sa iyay kwôlê woɲ kelê a liri mera a men. Are bay ka hen na, saɲ naɲ terbére men, biɲ tôrji nariɲ kwôlê men, tiriɲ yirji kwôy kwôy men, ermé kwôlê wo habiɲ gengiɲ sa megêrji a men. 5Nariɲay kwôlê wo kô ré hen yi perê ɓiɲé bay ka ermé woji mêniɲ hen men, ka hôn tu kwôlê ré yôd hen a men. Bay erem mega wo bê bôô sa Emen na, ré na geré ari uɲé. 6Na tiri, hena kwôni ré bi bôri sa Emen a na, ôbi na ôbi uɲé tô kwôlo Emen a, hena yiri ré dôri sa aŋga ôbi ôriɲ kôbri a hen. 7Wôsa nana era sa terare a nà kôbrena seŋge men, na belé herê kôbrena seŋge a men. 8Iyôŋ ba, hena nana ôriɲ naɲ aŋgaɲ emê men, bargay a men na, bay a hen nêm iyôŋ. 9Ɓiɲé ka gey yé bay uɲé bay ka hen na, heriɲ bô aŋgaɲ lamê a. Aɲ yi môɲ bay ré heriɲ na bô boyre a iyôŋ wô doy aŋga gali naɲ ka habiɲ ka liji hen. Doy are bay ka hen na, mêneji yôd mega wo ré na cér a ré perêji iyôŋ. 10Wôsa geyé gursu na, na tô hanê mênê wo gay gay hen kêm. Aɲ ɓiɲé ka pôni ôriɲ doy uɲé gursu damaŋ aɲ li wo bay ge kay tô ayê bôô woji a aɲ deŋgôrji lebarêji damaŋ. 11Niɲba, jôbi gawra wo ju na kwo Emen na, dô wo ju dôbe kôbem bô aŋga habiɲ bay ka hen a ré. Mase woge geré lê aŋgaɲ derôre tumô Emen a men, bi jé lêrem yi mega kwo Emen gey hen iyôŋ men, bi bôm sari a kwôy kwôy men, gey megam men, uwôl bôm aɲ ju yi kwôni wo kalêri jal a men. 12Mega wo ju bi bôm sa Jésu a hen iyôŋ na, mase bi ju li aŋga ôbi gel hen, aɲ jeré uwôɲiɲ sa kôm wo na gelê wo naɲ kwini hen. Emen na uwôgem bi jeré li are bay ka iyôŋgi hen kiriɲa na ju kôliɲ kwôli ayê bôô wom tumô kwônê ɓiɲé hen. 13En ay tôn bem tumô Emen woɲ ôbi bé are kêm mô tu geɲ hen men, tumô Jésu Krist a wo na kôl kwôlê woɲ tiri tumô kelma Pos Pilat a kwôy hen, 14bi jeré bi kwôlê sa kwôlê bi wo hen a men, ɗéɲ ani kani aɲ né men, li ani kani ka habiɲ sara ré a men. Li hen iyôŋ kwôy jéɲ kiriɲa Kelma wona Jésu Krist a heraɲ. 15Ôbi a bulo hera sa to Emen a gengé, ôbi na kwo ɓiɲé ay kibri men, ôbi pôn nêŋ hari a ôriɲ naɲ néé men, ôbi na Dami woɲ sa kilmé men, Dami wo damné ka ôm kiriɲ sa terare a na a men . 16Ôbi pôn nêŋ hari a na kwo ma ré men, ôbi mô bô kiriɲ ka peraŋgi ka jôriɲ ɓiɲé geléri hen men, kwôni na gili tumô ré men, kwôni a nêmê geléri haw hen ré a men. Damɲare naɲ néé wo yi sari naɲ kwini. Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ . 17Ɓiɲé kaɲ bay uɲé ka haw hen na, ay tôm biji bi bay ré uwôyrê yirji ré men, ré bi bôrji sa ari uɲérji bay ka hen né a men, wôsa bay hôn wo aŋgaɲ uɲé bay ka hen ré yé kwôy kôba, bay hôn né hen na, bi bay ré bi bôrji sa Emen woɲ ôbi bé are kêm naɲ kwônêrji aɲ nana môriɲ naɲ yi derê hen ɗi. 18Kôlji bi bay ré li aŋga dôri men, bi ari uɲérji ré na lê aŋgaji ka dôri men, bay ré yi bay lê derê men, bay ré ɓu baliyare naɲ ɓiɲé naɲ ari uɲérji a men. 19Hena bay ré li hen iyôŋ na, bay ɗi aŋgaɲ uɲérji bay ka hen na kini uwôbêrji ka dôri a wô wulê wo kiyay. Ôbi á, bay ré sa merê derê naɲ gelê wo naɲ kwini. 20Timoté, cubu tum sa aŋga Emen bêm kôm a hen. Dôbe kem bô kwôlê woɲ ɗéɲ iyôŋ a aɲ biɲ naɲ ayê bôô hen ré men. Dôbe kem bô kwôlê wo gengiɲ sa henê are a niɲba, na henê are bay ka hen né a men hen. 21En kôlem hen iyôŋ wôsa ɓiɲé ka pôni ka kôl ciré ôriɲ naɲ henê are bay ka hen aɲ bay na ɗéɲ ayê bôô woji. Bi bô derê wo Emen baa naɲ ken.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\