2 Kworêntiɲê 1

1Nôbi, Pol ôbi jé wo Krist Jésu naɲ bô geyé wo Emen. Nibay naɲ yênena Timoté a lê magtubu hende to hen biɲ églis to Emen to sa iyé Kworênt a men, biɲ ɓiɲé kêm ka ôbi ɗiji gay ka bô emê wo Akay a hen a men. 2Bi bô derê naɲ bô jalê wo Ibarna Emen naɲ kwo Kelma Jésu Krist baa naɲ ken. 3Ayê kibi yi wô sa Emen wo na Iba Kelma wona Jésu Krist hen men, ôbi na Ibarna wo bô tu ɲa tona men, ôbi na Emen woɲ ôbi jalê bô ɓiɲé a men. 4Ôbi jal bôrna bô gusiɲ tona kêm aɲ bi nabay kôba, nana jal bô ka mô bô gusiɲ to gay gay a hen, mega nabay kôba, Emen, na jal bôrna hen iyôŋ men. 5Ken gel, gusiɲ to nana geliɲ damaŋ hen na, Krist kôba, na geliɲ na hen iyôŋ men, na hen iyôŋ a bô jalê wo Krist ré jalê bôrna damaŋ hen iyôŋ men hen. 6Hena niné geliɲ gusiɲ ba, na wô bô jalê woŋge men, wô gelê woŋge a men. Hena niné mô bô jalê ba, na wô bô jalê woŋge aɲ bi kené uwôliɲ bôrŋge aɲ ɓeriɲ bôrŋge iyêre tô gusiɲ to nibay kôba, na nini geliɲ hen iyôŋ men hen. 7Nini ɗi bôrni sarŋge a baa ya, wôsa nini hôn mega wo gusiɲ to ken geliɲ naɲ ni hen na, bôrŋge a sa jalê naɲ ni hen iyôŋ men. 8Yênên, nini gey bi kené hôn mega wo gusiɲ to na nini geliɲ bô emê wo Asi hen na, na ɗê sarni kwôy aɲ na nini erem mega wo niné merê tu geɲ môriɲ na iyôŋ né. 9Kwoni ba, na nini erem mega wo bay na ré genge kwôli temayrini niɲ, niɲba, are bay ka hen, na yi hen iyôŋ aɲ bi nana biɲ bôrna sa yerna ré, niɲba, sa Emen woɲ ôbi biɲ ɓiɲé jê sé kamɲê hen ɗi. 10Na ôbi a na derêni kibi temare a men, a terêni kibi a a tô men, na tiri, nini ɗi bôrni mega wo ôbi ré terêni kibi temare a hen iyôŋ kwôy kwôy a men. 11Mega ken uwôl Emen wô sarni wô kibi gusiɲ to nini geliɲ hen hen na, ariri a liɲ wô kibi uwôlê wo ɓiɲé kwône uwôli hen men, Emen a terê kibri sarni a men, ɓiɲé ka ɗaŋgi kwône a liri dosé wô sarni a men. 12Nini hôn wo aŋga niné li sa terare a nà ná, niné li naɲ bôô pôn men, Emen a ré béni a niné li hen a men. Yirni yéni gaɲ wôsa aŋga niné li naɲ ken hen na, ré na kaɲ tiri. Aɲ na bô derê wori a derê tumôrni ɗiba, na tu melênê wo gawrê ré. 13Kwôlo nini li bô magtubu a béŋge hen na, na ôbi wo ken dêŋse hôn hen mera ɗiba, na kwôlo ɗaŋgi ré. En erem wo kené henê bôri derê jêd jêd, 14wôsa haw hen na, ken hôn na kwari mera. Aɲ bi Wulê wo Kelma Jésu a heraɲ hen na, niné yi ari ayê kibi kaŋge men, kenbay kôba, kené yi ari ayê kibi kani men. 15Mega wo na en erem mega wo ermé woŋge ré yi na hen iyôŋ hen na, na en gey ené erê uɲéŋge kenbay tumô aɲ bi kené uwôɲiɲ derê têê wôô, 16men, kiriɲa ené hena iyére toŋge a ba, ené erê Maséduwan a dema ené hera iyére toŋge a aɲ bi kené sa li naɲ en sa kergare to na erê Judé a hen. 17Na ba ken erem mega wo ené li are baa erméri ba? Laba wo ermé wuɲê ré yi na mega kwo gawrê iyôŋ ba? Aɲ hena ené ôm ew ba, en ôm eŋ eŋ a men ba? 18Mega wo Emen na kwôni woɲ bôô pôn hen iyôŋ na, kwôlo nini kelêŋge hen na, a yé eŋ men, eŋ eŋ a men wôô ré. 19Wôsa Kema Emen woɲ Jésu Krist wo nibay naɲ si Silas naɲ Timoté nini uwôl béréri perêrŋge a hen na, ôbi era na wô emê ew men, eŋ eŋ a men ré. Tiri wori ba, ôbi ôm na eŋ mera. 20Na ôbi á, are kêm ka Emen na genge ɗiré bé hen na, are bay ka hen a liɲ naɲ geré wo Krist Jésu. Men, naɲ geré wori aɲa nana emê Amên wô ayiɲ kibi Emen hen a men. 21Emen bi a lê a nibay naɲ ken nana ɗebiɲ geraŋ tô biɲare tona naɲ Krist hen men, ôbi a ɗéna naɲ jeŋgêrna a men, 22ôbi a ɗéna aŋgaɲ talê kari yerna aɲ ɗéna sa kôbri men, bi Tini mô bôrna aɲ gel wo ɗiré béna aŋga kwôni a tô. 23En kôl naɲ hini Emen, hena kwôlo ené kôl hen ré na tiri ré ba, bi ôbi bi en ma. En ô Kworênt a ré hen na, na wô wo kiriɲa ené ô ba, ma ené lê aɲ bôrŋge ma ré mênê. 24Nini woge wô ɓeréŋge ereŋ gengiɲ sa aŋga kené biɲ bôrŋge sara hen né, niɲba, nini li jé naɲ ken bi kené uwôɲiɲ yi derê, wôsa ken ɗebu geraŋ tô ayê bôô woŋge a baa ya tô.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\