2 Kworêntiɲê 10

1Nôbi Pol na, ken kôl iyôŋ ba, kiriɲa ené mô naɲ ken ba, ené jal menba, kiriɲa tôn né dô dema ené nayêŋge men, niɲba, en gey jalê men, en gey derê men, mega Jésu Krist iyôŋ. 2Na ôbi á, ené gey bi kené bul hal woŋge aɲ kiriɲa ené sa biɲ iyére toŋge a ba, ené erê nayêŋge ré niɲ hen. Wôsa ɓiɲé ka pôni perêrŋge a kôl ené li jé na wô uwôɲiɲ aŋga sa terare a nà. Ɓiɲé bay ka hen iyôŋgi hen na, na erê nayêji damaŋ. 3Nini baa sa terare a nà, na tiri niɲba, sêɲare to nini sêɲ hen na, na toɲ sa terare ré. 4Aŋgaɲ maɲê ka kôbrini a hen na, na ka ɓiɲé sa terare a nà ré, niɲba, na ka hena ligi Emen a ɗi. Aŋgaɲ maɲê bay ka hen na, nêm mênê kiriɲ ka bayi Emen môriɲ ya hen men, nini ɓu kibi bay benare kaɲ bay nariɲay kwôlê hen a men. 5Nini mêne aŋgaɲ uwôyrê yi ka jôriɲ ɓiɲé ré hôn Emen hen men, nini iyêl kwôlo ré bul ermé wo ɓiɲé kêm aɲ bi bay ré biɲ Krist kwôlê naɲ ermé woji hen a men. 6Hena kené geliɲ ɓiɲé kené biɲ Krist kwôlê na, niɲa uwôɲiɲ néérni wô pôriɲ bay narê kwôlê. 7Kenbay ba, ken bô na cêgi are nô na mera. Ken toy, hena kwôni ré kôl ɗiré na kwo Krist ba, bi hôn wo nibay kôba, niné na ka Krist hen iyôŋ men. 8Wôsa tôô to en ôriɲ hen na, na Kelma Jésu Krist a ben bi ené liɲ naɲ ken ɗiba, bi ené mênêŋge ré. A hena ené di deŋgôn naɲ tôô hende to hen kôba, tayre dên né. 9Men, en gey bi kené erem mega wo bô magtubu tiɲê a na, ené dôbêŋge harê bôrŋge a mera ré. 10Ɓiɲé ka pôni kôl iyôŋ ba, kiriɲa ené li magtubu biji ba, ené kôlji kwôlo iyêri iyêri. Niɲba, kiriɲa ené mô naɲ ci ba, ené jal ɗiba, kwôlê wuɲê ré na ani ré a men. 11Ɓiɲé bay ka kôl hen iyôŋ hen na, bi bay hôn wo kwôlê bi wo ené kôl bô magtubu a hen na, kiriɲa en biɲ uɲéŋge ba, na lê na mega bi wo na en kôliɲ bô magtubu a hen iyôŋ têj têj. 12Ɓiɲé bay ka hen na, bô yirji mega ciré na ka damné iyôŋ, niɲba, niɲa kelê niné némiɲ naɲ ci ré men, bay bô mega wo ciré na cibay mera menba, na kwôbrê a men. 13Aɲ kwoni nibay ba, nini di deŋgôrni na naɲ jé wo Emen bêni kôbrini a hen mera ɗiba, niɲa dê deŋgôrni naɲ aŋga ɗaŋgi ré. Jé bi wo Emen béni hen na, na ôbi á, niné ôriɲ iyére toŋge a hen. 14Ôbi a, kiriɲa niné saɲ iyére toŋge a naɲ Kwôlo Dôri wo Krist hen na, nini li jé wo ɗaŋgi sa kwo Emen na béni hen né. 15Niné di deŋgôrni naɲ jé wo ka ɗaŋgi a lê hen né wôsa dôlêni sara ré, niɲba, nini bi bôrni sarŋge a mega wo kené bê bôrŋge derê sa Jésu. Aɲ bi jé woni wo perêrŋge a hen ré ô tumô mega wo Emen na gengiɲ hen iyôŋ. 16Ôbi a, niné uwôɲiɲ geré uwôliɲ béré Kwôlo Dôri sa iyére to kelaŋ naɲ ken to ɓiɲé toy kwôlê bi wo hen né tô hen, ɗiba, nini gey bi niné dê deŋgôrni sa jé wo megêrni a na lê hen né. 17Niɲba, bay na li bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Kwôni wo gey dê deŋgôri ba, bi di wô kibi aŋga Kelma a lê hen ɗi .» 18Wôsa na ɓiɲé ka ay kibi yirji a Emen né denji hen né, niɲba, na ka ôbi a ayê kibriji dem hen ɗi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\