2 Kworêntiɲê 11

1Haw hen na, na iyêlê mega wo ené gal iyôŋ niɲba, ken ɗén na iyêlê. 2En li terbére sarŋge a, terbére hende to en li sarŋge a hen na, hena na ligi Emen a. Wôsa ken yi môɲ môni temale to en môɲne wô biɲ Krist wo na ôbi gusôre pôn nêŋ iyôŋ hen. 3Niɲba mega wo Êb na ɗi kalaw na lamiɲne naɲ gwosore tori hen na, en hare wô wo kwôni ma ré belé ermé woŋge aɲ yerŋge wo ken ɗi yi Krist a naɲ bôô pôn yôd hen ma kené ɗéɲ hen iyôŋ men. 4En kôl hen iyôŋ wôsa hena ôbi gelé kwôlê woɲ benare ré era sa geléŋge kwôlê ba, ken ɗiri derêŋge a men. Kwôlo ɓiɲé bay ka hen dô gengiɲ sa Jésu hen na, biɲ naɲ kwoni ré men, tunu to bay kelêŋge kwôle hen na, na Tunu to ken uwôɲ hen né men, Kwôlo Dôri wo bay derêŋge hen kôba, na kwo na nini derêŋge hen né a men. Hen iyôŋ hari kôba, ken dôbiɲ marŋge toyiɲ a men. 5Ken bô mega wo bay ré na bay jé ka damné niɲba, bay ɗên naɲ ani kani ré. 6Na tiri, keben neŋlé môɲ kwoji iyôŋ né hari niɲba, kwo gengiɲ sa henê are na, en hôn men, aɲ en geléŋge sél têê kwône naɲ geré wo gay gay a men. 7Kwôlo Dôri wo Emen wo na en diirêŋge hen ba, na en eŋgeréŋge ani kani ba? Na en dôbe san aɲ bi kenbay kené yiɲ ɓiɲé hen ba, na en li habiɲ ba? 8Kiriɲa na en liɲ jé perêrŋge a hen na, na églis to ɗaŋné a na ben are ɗiba, na na kenbay ré. Aɲ yi mega wo ené pera aŋga ɓiɲé ka ɗaŋné sa liɲ jé béŋge iyôŋ. 9Kiriɲa na en liɲ jé perêrŋge a hen na, are na naɲen kôba, na en eŋgeréŋge ani ré aɲ na na bay ayê bôô ka Maséduwan a na ben aŋga na naɲen bay ka hen. Wulê bi wo hen na, na en dôyrêŋge wô ani ka ré naɲen bay ka hen né men, na eŋgeréŋge ani ré niɲ kwôy a men. 10Naɲ tu kwôlê wo Krist wo yi bôn a nà ná, kwôni wo sa emê iyére to Akay a nà wo a jôren dê deŋgôn wô kwôlo en kôl hen ba, naɲ. 11En li hen iyôŋ hen ba, en geyéŋge na geyé ré ba? Na iyôŋ né, wôsa Emen hôn wo ené peréŋge. 12Are bay ka en li hen na, na lê hen iyôŋ iyôŋ aɲ bi bay jé kaɲ bay benare bay ka hen ré uwôɲ kini dê deŋgôrji wo ciré li jé mega nibay iyôŋ men né. 13Ɓiɲé bay ka hen na, na bay jé kaɲ tiri ré men, bay kôl kwôlê woɲ tiri gengiɲ sa jé woji bi wo hen né men, bay li yirji môɲ ciré na bay jé ka Krist iyôŋ a men. 14Bi deŋgôrŋge téŋge sa are bay ka bay li a hen né. Wôsa Sidan bi kôba, nêm belé yiri mega ɗiré na mana wo derômaraŋ a wo na kiriɲ ka peraŋgi hen. 15Iyôŋ ba, bay jé kari ka bul yirji mega ciré na bay jé ka Emen kaɲ tiri hen na, ken ɗi deŋgôrŋge téŋge ré, niɲba, sa to cêgê kelôg a hen na, Emen a sa jerê kwôlê sa jé lêreji bi wo hen a. 16En hô kelêŋge bi kwôni bôren mega ôbi galê iyôŋ né. Réba hena kené bôren mega ené na ôbi galê iyôŋ kôba, ɗénge bi na dê deŋgôn dê men. 17Na tiri, na Kelma a ben tôô a ené kôliɲ kwôlê bi wo hen né, wôsa kiriɲa en di deŋgôn ba, en iyêl na mega ôbi galê iyôŋ. 18Ɓiɲé kwôni di deŋgôrji naɲ aŋga sa terare a nà, iyôŋ ba, na lê môɲ kwoji iyôŋ men. 19Kenbay ken kôl kené na bay tu melênê menba, wô mi a, kené ɗi bay galê derêŋge kwôlê ba? 20Men, yerŋge derêŋge sa ɓiɲé ka lêŋge mega limé kaji iyôŋ men, ken ɗiji bay emêŋge men, lamêŋge men, dô turŋge men, sê tô marŋge a men. 21Henaŋ ken gey bi ené li na hen iyôŋ men nêê? Niɲba, nôbi ba néén yôŋ, a ené liɲ môɲ kwoji hen iyôŋ men ba? Iyôŋ ba, ken ɗi bôrŋge jal san a aɲ na iyêlê môɲ ôbi galê iyôŋ haw hen men, na dê deŋgôn naɲ aŋga ɓiɲé diɲ deŋgôrji hen men. 22Bay di deŋgôrji wô wo ciré na Hébre ba, nôbi kôba, ena Hébre men. Bay kôl ciré na kam Israyêl ba, nôbi kôba, ena kema Israyêl men. Bay na kwôŋgê Abraham ba, nôbi kôba, ena kuŋga Abraham men, 23bay kôl ciré na manê ka Krist ba, nôbi kôba, ena mana wori men aɲ en li jé gôlji aɲ sôŋ. En iyêl môɲ san ré naɲ iyôŋ, en li jé ɗêji kêm men, en yi daŋgay gôlji men, bay sên damaŋ gôlji men, en mô kibi temare a têê kwône gôlji a men. 24Damné ka Jubɲê pôren têê bay. Ôbi wo têê bay hen na, bay yêmnen kibi sera tôre subu kibi deŋgêse deŋgêse. 25Damné ka Rômêɲê kôba, sênji naɲ kwore têê subu men, ɓiɲé gôben naɲ jerew têê pôn men, bato heriɲ naɲ en kam a têê subu aɲ kwo têê pôn na, en li yoyre pôn men, tu tare pôn men bô kam a. 26Kergare hende to en erê kêm hen na, en kuriɲ kibi temare a bô cér a men, en kuriɲ kibi temare a kôbi bay gemsare a men, en kuriɲ kibi temare a kôbi yênên kaɲ Jub men, ka na Jubɲê ré hen a men. Kiriɲ kêm ka en ô ya hen na, en kuriɲ kibi temare a, ré na derô ira, bô kalmê, bô cér a, naɲ yênên kaɲ bay benare hen kôba, en kuriɲ na kibi temare a. 27En li jé damaŋ môɲ ené ma iyôŋ. Sa to pôni a ba, en uwôɲ kini yé kum né men, en ɓu bôn iyêre sa kurôŋ wo lên hen men, sa kam ka dên hen a men. Sa to pôni a, en ba emê are men, kelanê dên damaŋ men, bargay ka ené dôbe kôba, naɲ a men. 28Gusiɲ to ɗaŋgi kwône lêreren ya niɲba, na derê kwôliji kêm né men, aŋga ɓu bôn ba, na églisɲê kêm mera wôsa en sun kwôliji sa pôn pôn. 29Hena kwôni ré iya ba, nôbi kôba, en bô môɲ ené iya hen iyôŋ men, hena kwôni ré kuriɲ ba, bôn taren damaŋ. 30Hena bay ré li aɲ en di deŋgôn ba, en di na naɲ iya wuɲê bi wo hen. 31Emen Iba Kelma wona Jésu hôn wo ené kôl na kwôlê woɲ tiri. Bi hini emê yi wô sari kwôy kwôy. 32Kiriɲa na en baɲ Damas a na, kelma wo bô emê iyére to kelma wo dami Aretas ay tôô biɲ ɓiɲé kari ɗebu kibi geré pôn pôn wo haba woɲ gerem wo bay ay sa iyére a hen aɲ bi bay ré ɓuren. 33Niɲba, bay ayê bôô uwôlen bô gway a aɲ, bay ha gaŋne ya aɲ herben nô cêgi haba si tu tulmô kiriɲ ka pôni aɲ en giiri gôl.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\