2 Kworêntiɲê 12

1Na dê deŋgôn sem a bi wo lê wo en li hen iyôŋ ba, na aŋga habiɲ hen. Haw hen, na derê kwôli aŋga Kelma gelen bô pelal a hen. 2Kemnêŋ li elê môj kibi pôrbu niɲ wo Emen na ay ôbi ayê bôô wo pôni wo en hôni dô hen ôriɲ naɲ ɗi derômaraŋ a to jôgiɲ subu a. Na ba, na yiri a bay ré ay ôriɲ laba na tini ba, ba na hôn né, niɲba, Emen a henê. 3- 4En kôl sôŋ gawra bi wo Emen ayri ôriɲ derômaraŋ a hen na, na pelal laba, ôbi ô naɲ yiri ta na iyôŋ kôba, nôbi en hôn né niɲba, Emen a henê. Aɲ kwôlo gawra bi wo hen toya derômaraŋ a hen na, kwôni nêm kelê biɲ né men, Emen biɲ kwôni tôô ré hô kôl ré niɲ a men. 5Na dê deŋgôn wô ayê wo Emen ay gawra bi wo hen ôriɲ derômaraŋ a hen niɲba, kuɲê nôbi ba, na dê deŋgôn na wô iya wo en iya hen ɗi. 6Hena ré ené di deŋgôn kôba, en gal ré wôsa na kelê na kwôlê woɲ tiri. Niɲba, na dê deŋgôn né aɲ bi kené ermiɲ sara gaɲ gôliɲ sa aŋga na en li ken gel hen né men, sa kwôlo na ken toy keben a hen né a men. Kiriɲ bay ka hen dema kené henê wo ené na ôbi galê réba ené na kwo dami men tô. 7Ré ené uwôyrê yen wô aŋga ɗê kiriɲ ka Emen gelen hen niɲba, Emen ben aŋga lên habiɲ bi ré jôren uwôyrê yen. Aŋga habiɲ bay ka hen na, yi mega mana wo Sidan ré dên aɲ bi ré jôren uwôyrê yen iyôŋ. 8Gengiɲ sa aŋga lên habiɲ bay ka hen na, en uwôl Emen têê subu bi ré dôrji yen a aɲ 9niɲba, ôbi kôlen iyôŋ ba: «Bô derê wuɲê bi wo en bem hen nêm, wôsa na kiriɲa néé gawra naɲ dema ibé iyêrê wuɲê ré li jé yiri a.» Aɲ yen dôren gaɲ aɲ en di deŋgôn sa néén ôbi wo naɲ hen, aɲ bi ibé iyêrê wo Krist ré baa naɲ en. 10Kwôlê bi wo hen li aɲ yen ilen né kwôy. Hena ené iya, hena bay ré teren, bay ré gelen gusiɲ, ené mô na bô tu ɲa, ené mô na bô bô emê a kôba, en hôn wo ené geliɲ gusiɲ na wô sa Krist. Aɲ yen dôren wôsa kiriɲa néén naɲ dema Krist ré ben néén damaŋ a. 11Kenbay a lê a ené li are mega ôbi galê hen iyôŋ hen, ré na kenbay a ré derê kwôlen niɲba, ken dô ré aɲa ené dô kwôlen naɲ keben wuɲê hen. Nôbi ba, ena ani ré haɲê, niɲba, bay jé kaŋge ka hawi bay ka ken kôl ré na ka damné hen kôba, ɗên né. 12Wôsa kiriɲa na en baɲ iyére toŋge a hen na, na en li jé naɲ ulê bôô yôd aɲ Emen ben en li aŋgaɲ giɲê ka gay gay. Aŋgaɲ giɲê bay ka hen na, gel wo ené na ôbi jé woɲ tiri. 13Aŋga dôri ka en li iyé bay ayê bôô ka ɗaŋgi a hen na, na en li iyére toŋge a hen iyôŋ men, ɗiba na en dô turŋge ré. Aŋga pôn nêŋ ka en ba lê iyére toŋge a na, na wôsa na en uwôlêŋge kené ben ani ré hen. Iyôŋ hari kôba, ken ɗi bôrŋge jal san a. 14Ba ɗa wo na herê iyére toŋge a hen ya. Hen a ba, na têê subu a niɲ. Ôbi wo na herê hen kôba, en gey bi kené ben ani ré a men. Wôsa na yerŋge a ené gey ɗiba, na gursu toŋge ré. Yi mega kamrê naɲ balêrji iyôŋ, wôsa na kamrê a abê balêrji ré, niɲba, na balêrji a abêji ɗi. 15Ré ené kay aŋgaɲê kêm men, ré ené merên môɲ ené ma aɲ iyôŋ wô sarŋge kôba, na lê yi derê. Na ba, ken puren lôg na wô wo nôbi ené peréŋge damaŋ bi ba? 16Ken hôn wo nôbi na, ené eŋgeréŋge ani ré. Menba, ka pôni kôl iyôŋ ba, ené na ôbi gwosore men, ené na ôbi lamê kiriɲ a men. 17Na ba, en lamêŋge na iyeŋ iyeŋ ba? Laba na naɲ kamaŋ ka na en jéji iyére toŋge a hen a ené lamêŋge hen ba? 18Na Tit naɲ yênena wo na en kelêŋge kwôli hen, a na ené jéji yerŋge a. Na ba, na Tit bi a lamêŋge eŋgiɲ aŋgaŋge ba? Ken hôn wo nôbi men Tit men na, nini li jé ɓem naɲ ermé wo pôn men, naɲ geré bi wo pôn hen men. 19Kwôlo nini li bô magtubu a béŋge hen na, erméŋge wo niné kôl hen iyôŋ wô jôriɲ sarni ré, nini kelêŋge hen, na naɲ hini Emen wôsa niɲa ka Krist. Yênên nini kelêŋge hen iyôŋ wôsa nini gey béŋge na néérŋge bi kené ôriɲ tumô tumô tô ayê bôô woŋge a. 20En kemna wô wo kiriɲa ené biɲ iyére toŋge ba, jé lêreŋge ma ré sa yé kwo en gey hen né. A hena ré yi hen iyôŋ ba, jé lêren nôbi kôba, a derêŋge ré kwôy men. Dô ré ba, kiriɲa en biɲ perêŋge a na, na erê uɲé naɲare men, terbére men, bô tarê men, janare men, hare men, ɲôm men, dê deŋgô men, lê aŋga bôd bôd a men. 21Dô ré ba, kiriɲa en biɲ iyére toŋge a na, Emen wuɲê a lê aɲ tayre ré dên turŋge a wô kibi ka pôni ka kaɲ ɗé tô têriɲ toji aɲ hen men, tô yiɲare toji toɲ iyôŋ a tôŋ hen né men, tô aŋgaɲ iyôŋ a tôŋ ka bay na lêêrê ca hen. Hena ré yi hen iyôŋ na, a geliɲ né ené sôm iyôŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\