2 Kworêntiɲê 13

1Na a ba jôgiɲ na têê subu wori a ené ena herê iyére toŋge a hen, aɲ kiriɲa niɲa biɲ na, niɲa jerê kwôlê sa bay lê habrê a mega wo na kôliɲ bô magtubu to Emen a hen iyôŋ. «Hena kwôni ré bôy kibi megari ley na, bi ɓiɲé nêm wôô réba subu kôl hen iyôŋ a dema niné jerê kwôlê sari a .» 2Kergare tiɲê to jôgiɲ têê wôô to na en ôriɲ iyére toŋge a hen na, na en hal ɓiɲé kaɲ bay lê têriɲ naɲ tô ka ba hen a men. Haw hen wo tôn dô niɲ hen na, en hô halêŋge sôŋ aɲ kiriɲa ené sa biɲ iyére toŋge a na, ené jerê kwôlê sarji a kêm. 3Ken gey henê na ba Krist a ré bé a ené iyêl hen ba? Iyôŋ ba, na erê geléŋge ken gel. Wôsa ôbi na kwôni wo li jé naɲ nééri perêrŋge a ɗiba, ôbi iya ré. 4Kiriɲa bay na ɓééri sa gurô tagelê hen ba, ôbi na iya hari niɲba, haw hen ôbi mô tu geɲ naɲ néé wo Emen aɲ kwoni nibay ka nini biɲ naɲ ɗi hen na, néérni naɲ môɲ kwori hen iyôŋ men, nini mô tu geɲ hen, na wô kibi merê tu geɲ wori aɲ kiriɲa nini sa biɲ iyére toŋge a na, niɲa sa lê jé naɲ néé wo Emen. 5En kelêŋge bi ken kôbe yerŋge dô ken gel, na ba kené bi bôrŋge sa Jésu a bi haŋge ba? Ken hôn wo Jésu Krist ré mô bôrŋge a hen iyôŋ né ba? Hena ré na hen iyôŋ ré ba, ken ge na kay hen. 6En erem mega wo nibay ba, jé lêreni ré gel wo niné na bay jé kaɲ tiri. 7Men, nini uwôl Emen bi kené li ani kani ka habiɲ né men, nini gey gelé mega niné na bay jé ka li jé dô iyôŋ né a men. Niɲba, nini gey geléŋge sa lê aŋga dôri a bi wo ɓiɲé a kelê niné kôl kwôlê, niɲba, niné li ani ré hen. 8Nini kôl hen iyôŋ na wôsa nini nêm lê ani kani ka habiɲ gengiɲ sa kwôlê woɲ tiri bi wo hen né, niɲba, na aŋgaɲ tiri ka gengiɲ sa kwôlê woɲ tiri bi wo hen a niné lê. 9Hena kené iyêre tô kwôlo Emen a haŋge aɲa nibay niné iya kôba, nini li yi derê men, nini uwôl Emen bi ré béŋge bi kené dô cerêd men. 10En li magtubu hende to hen béŋge tumô aɲ kiriɲa ené sa biɲ ba, kené bul jé lêreŋge aɲ ené sa nayêŋge ré niɲ. Wôsa Emen ben tôô na wo ené liɲ na naɲ ken ɗiba, na wo ené mênêŋge aɲ né. 11Yênên, haw hen na, na deré kibi magtubu tiɲê niɲ, en kelêŋge, masêŋge bi ken dô cerêd men, ken dôbiɲ ibiyare bôrŋge a men, bi kwôlê woŋge biɲ men, ken mô naɲ bô jalê perêrŋge a a men. Ôbi a, Emen woɲ ôbi peré ɓiɲé men, ôbi biɲ ɓiɲé bô jalê a men hen na, ré baa naɲ ken. 12Liɲge dosé tô yêniɲare a naɲ peré men, bay ayê bôô ka naɲ en na kôba, lêŋge dosé kêm a men. 13Bi bô derê wo Kelma Jésu Krist men, peré wo Emen peréna hen men, biɲare to Tunu toɲ hendi bô bôrê bêna pôn hen a men hen na, bi baa ré ken kêm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\