2 Kworêntiɲê 2

1Mega wo hen iyôŋ na, en genge herê iyére toŋge a ré niɲ, wô wo ma na erê lê ani kani ka bôrŋge maa herê mêne môɲ kwo tumô hen iyôŋ sôŋ. 2Ken gel, hena nôbi ené li bôrŋge mêne ba, i wo ɗaŋgi a lê aɲa yen né dôren niɲ ba? Wôsa kenbay kêm bôrŋge mêne niɲ. 3Na tôri bi wo hen a, na ené liɲ magtubu hende to hen béŋge aɲ na en baɲ erê uɲéŋge wô wo jé lêreŋge maa mênê bôn. Wôsa na kenbay bay a ré lê a yen né dôren hen. Wôsa en hôn aŋga ben yi derê hen, a béŋge kenbay kôba, yi derê hen iyôŋ men. 4Kiriɲa na en liɲ magtubu hende to hen na, bôn erem kwôlê kwôy en sôm a kibi a a men. Na en li hen iyôŋ na wô mêniɲ bôrŋge ré, niɲba, bi kené hôn wo ené peréŋge damaŋ. 5Hena kwôni perêrŋge a hen, ré li ani ka li bô kiriɲ mêne ba, na bôn nôbi a mênê punen mera ré, niɲba, a mênê bôrŋge kenbay kêm a men, na kenbay kêm ré, niɲba, ka pôni bôrji mêne damaŋ men, ka pôni bôrji mêne lôg men. 6Gawra bi wo iyôŋgi hen na, ɓiɲé kwône perêrŋge a hen jô kwôlê sari a niɲ, aɲ nêm hen iyôŋ. 7Niɲba, haw hen na, ken ɗi bôrŋge jal sari a aɲ ken jal bôri wô wo ermé kwôlê maa ɗê sari. 8Iyôŋ na, en uwôlêŋge bi ken ɗi bôrŋge jal sari a dema ôbi ré henê wo kené piri baa ya. 9Na tôri bi wo hen a, na ené liɲ magtubu hende to tumô hen béŋge bi ené séléŋge gelé na ba kené ay kwôlê wuɲê liɲ jé bi haŋge ba? Hen. 10Haw hen en kelêŋge, kwôni wo ken ɗi bôrŋge jal sari a ba, nôbi kôba, en ɗi bôn jal sari a men, wôsa nôbi en ɗi bôn jal sa ari lê gawra bi wo hen a, hena ôbi ré lên ani ka habiɲ hari ré hen kôba, en ɗi bôn jal sari a wô kebreŋge tumô Krist a. 11En gey bi Sidan ré uwôɲ néri sarna ré, wôsa nana hôn masê wo ôbi mase ɗiré gelêna hen. 12Kiriɲa en hena ô Trowas a ené erê ulê béré Kwôlo Dôri wo Krist na, kiriɲa en biɲ ya menba, en hôn wo Kelma Jésu ré ɲan tô geréri tumôn a niɲ, 13niɲba, bôn yi kegege wô gelé wo en gel yênena Tit ré tô hen menba, en liɲ bay ayê bôô ka Trowas a dosé aɲ en ɗiɲ yen ô Maséduwan a. 14Ayênaŋge kibi Emen, wôsa ôbi a derê tumôrna sa sê peré wô kumbul wo Krist bôy hen, wôsa nana biɲ pôn naɲ Jésu Krist men, ôbi jéna naɲ kiriɲ kiriɲ bi nana uwôl béré Kwôlo Dôri wori wo gengiɲ sa Krist hen a men. Kwôlo Dôri bi wo hen na, yi mega wo weŋ wo ɗiɲé gôriɲ kiriɲ kêm aɲ ɓiɲé hôniɲ Krist hen iyôŋ. 15Na tiri, nini yi mega gesami aŋga ɗiɲé dô aɲ na Krist a biɲ Emen hen, wôsa nini uwôl béré kwôlê wo Krist biɲ ɓiɲé ka Emen gôliɲ naɲ ci hen men, ka ca mênê hen a men. 16Wôsa ɓiɲé ka Emen ɗa gôliɲ naɲ ci hen na, gesamnini ɗiɲéji dô aɲ bay gey kwôlê woni, niɲba, ka ca mênê hen na, gesamnini ɗiɲéji habiɲ aɲ bay maɲ sa kebre. Iyôŋ ba, jé bi wo hen na, nini nêm lê sa yerni mera ré. 17Niɲba, nini nêm lê jé bi wo hen wô wo Emen a jéni, ɓiɲé ka pôni kwône uwôl béré kwôlo Emen na wô uwôɲiɲ gursu mera mega ciré na bay lê jeŋga iyôŋ, niɲba, nibay nini li môɲ kwoji hen iyôŋ né. Nini uwôl béré Kwôlo Dôri bi wo hen naɲ bôô pôn tumô Emen a wô wo niné biɲ pôn naɲ Jésu Krist.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\