2 Kworêntiɲê 3

1Kiriɲa nini kôl hen iyôŋ ba, gel na wo niné hô ay tô dê deŋgôrni ta niɲ ba? Laba, nini gey magtubu to kwôni ré béni dema ré gelé mega wo niné na bay jé kaɲ tiri ba? Laba nini gey kené béni magtubu tôni dema niné ôriɲ tumô a ba? Ɓiɲé ka pôni li hen iyôŋ niɲba, nibay nini li môɲ kwoji hen iyôŋ né. 2Na kenbay a réé yé mega magtubu toni to Krist li deŋgôrni a iyôŋ. Aɲ ɓiɲé kêm hôn men, dêŋse men. 3Kenbay kena magtubu hende to hen aɲ Krist a lê naɲ kôbri bêɲ bêɲ naɲ geré wo jé woni. Ôbi lere na naɲ kami aŋgaɲ lê magtubu hen né, niɲba, lere na naɲ Tini Emen woɲ ôbi merê tu geɲ hen. Ôbi lere na sa habelê keram a ré, niɲba, lere na bô gawrê a ɗi. 4Nini kôl hen iyôŋ wô kibi bôrni wo nini bi sa Emen a naɲ geré wo Krist hen. 5Nini hôn wo niné nêm lê jé bi wo hen naɲ néé woni nibay ré, niɲba, na Emen a béni néé wori aɲa niné liɲ jé bi wo hen hen. 6Ôbi a béni néé bi wo hen aɲa niné yiɲ manê kari, aɲ bi niné dôriɲ ɓiɲé kwôli biɲare to kôrbi to ɗiré biɲ naɲ ci hen. Biɲare to kôrbi hende to hen na, na tôô to bay li bô magtubu a hen né, niɲba, na Tunu toɲ hendi bô bôrê a derê tumôrni ya. Tôô to bay li bô magtubu a hen na, na tôô to duu ɓiɲé tu Emen a, niɲba, na Tunu toɲ hendi bô bôrê a biji merê tu geɲ wo naɲ kwini. 7Tumô ba, Emen na li tôô tori na sa habelê keram a aɲ kiriɲa ôbi li hen iyôŋ na, ɓiɲé na gel peraŋgê wori wo na li aɲ tu Moyis na jeraɲnê biriɲ biriɲ hen men. Ôbi wo kiriɲ ka peraŋgi bay ka hen ca yé sem né hen haji kôba, kam Israyêl na nêm berê tu Moyis ré, wôsa tiri na jeraɲnê biriɲ biriɲ gaɲ. Hena tôô to na mêne ɓiɲé hen kôba, na era naɲ peraŋgê wo Emen, hen ba, 8jé wo Tunu toɲ hendi bô bôrê hen, dema ré era naɲ peraŋgê wo Emen ɗê aɲ sôŋ ré ba? 9Wô kibi tôô hende to hen, a Emen réé jôriɲ kwôlê sa ɓiɲé hen. A hena biɲare to cay to na tôô to na jô kwôlê sarna hen, gel peraŋgê wo Emen hen ba, biɲare to kôrbi to lêna nana yi gawrê kaɲ derôre tumô Emen a hen ba, a geléna peraŋgê wo Emen ɗê kwo tôô aɲ sôŋ né ba? 10Iyôŋ ba, tôô to tumô na peraŋge hare niɲba, haw hen peraŋgê wore bi wo hen naɲ niɲ, wôsa kiriɲ ka kôrbi so aɲ ɗê sa ka cay hen niɲ. 11Aɲ haw hen na, tôô to cay to Emen na ay biɲ ɓiɲé to na yi sem né hen kôba, na peraŋge hen iyôŋ ba, biɲare to kôrbi to a yé yôd hen ba, a peraŋgê ɗê aɲ sôŋ ré ba? 12Nini kemna ulê béré Kwôlo Dôri ré, wôsa nini ɗi bôrni sara wo ré na kwôlê woɲ tiri. 13Aɲ nibay ba, nini li môɲ kwo Moyis wo na têl tiri naɲ bargay wôsa peraŋgê wo Emen wo na peraŋge tiri a hen ɗa mesela hen men, ôbi na gey bi kam Israyêl ré gel peraŋgê wo Emen wo ɗa mesela hen né a men. 14Niɲba, bay na hôn tô are bay ka hen dô ré, aɲ kemnêŋ kemnêŋ kôba, kamniji hôn dô ré hen iyôŋ men. Kiriɲa bay dêŋse magtubu biɲare to cay hen na, bay hôn bôre dô ré, yi mega wo bay ré têl tirji naɲ bargay ka cay bay ka hen iyôŋ. Niɲba, na kiriɲa kwôni biɲ pôn naɲ Krist dema bargay bay ka hen ré naɲ tiri a aɲ, dema ôbi ré hôn tô are dô tô. 15Ôbi wo kemnêŋ kemnêŋ hen kôba, kiriɲa bay dêŋse magtubu to Moyis kôba, bay hôn bôre ré baa ya baa ya aɲ yi mega bargay bay ka hen ré têl ermé woji baa ya. 16Niɲba, kiriɲa kwôni bul si ligi Kelma na, bargay bay ka hen naɲ tiri a aɲ . 17Na hen iyôŋ, wôsa hini woɲ Kelma bi wo hen men, Tunu toɲ hendi bô bôrê a men na, na aŋga pôn. Wôsa kiriɲ ka Tini Kelma ya ba, ɓiɲé mô sarji seŋge ɗiba, bay na limé ré niɲ. 18Ôbi a nabay kêm ka nana bi bôrna sa Jésu a hen, bargay bay ka hen têl turna ré niɲ, wôsa nana gel peraŋgê kiriɲ ka Kelma ka peraŋge hen. Aɲ Tini Kelma li aɲ nana biliɲ geliɲ naɲ ɗi damaŋ a. Nabay kôba, peraŋgê wona ô tumô tumô na hen iyôŋ men. Ôbi wo hen, a na jé wo Kelma wo na Tunu hen li hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\