2 Kworêntiɲê 4

1Nini hôn wo ré na lê derê wo Emen aɲa ôbi ré béni jé bi wo hen, na ôbi á, yerni ré iléni ré hen. 2Nini li ani kani naɲ uwôbê ré men, nini li ani kaɲ tayre ré men, nini laserê kwôni ré men, nini pol kwôlo Emen naɲ kwoɲ benare ré a men, niɲba, nini iyêl na tu kwôlê tumô Emen a. Aɲ nini gey bi ɓiɲé ré hôn wo kwôlo niné iyêl hen na, ré na tiri tumô Emen a. 3Wôsa gawrê ka pôni na, hôn tô Kwôlo Dôri bi wo nini dô hen né baa ya tô tô. Yi mega ré uwôbiɲ tirji a baa ya. Niɲba, na ɓiɲé ka ca mênê hen a henê ré hen mera. 4Bay ba, Sidan wo na emen wo sa terare a nà hen jôrji henê tô Kwôlo Dôri wo bay ré biɲ bôrji sara hen men, ôbi gey bi bay ré gel kiriɲ ka peraŋgi ka peraŋge sarji a hen né men. Kiriɲ ka peraŋgi bay ka hen na, na bô Kwôlo Dôri a. Aɲ Kwôlo Dôri bi wo hen a gelé peraŋgê wo Krist wo geliɲ naɲ Emen têj têj hen. 5Kiriɲa nini uwôl béré Kwôlo Dôri na, nini dô gengiɲ na sarni ré, niɲba, nini dô gengiɲ na sa Jésu Krist wo na Kelma hen. Aɲ kwoni nibay ba, nini kelêŋge niné na manê kaŋge sa kibi Jésu. 6Kiriɲa Emen na ɗiɲ sa terare na, ôbi kôl iyôŋ ba: «Bi kiriɲ ka peraŋgi ré peraŋge kiriɲ ka hendi a .» Na ôbi wo hen a, ôbi ré bi kiriɲ ka peraŋgi kari peraŋge kiriɲ bôrni a men hen. Kiriɲ ka peraŋgi bay ka hen na, geléna peraŋgê wori wo peraŋge tu Jésu a hen. 7Nibay ba, nini yi môɲ baɲa woɲ gerem iyôŋ, niɲba, Emen bi aŋga dôri bay ka hen bôrni a. Ôbi li hen iyôŋ bi ɓiɲé ré gel mega wo néé woɲ liɲ jé na, ré hena ligiri a ɗiba, ré na kwoni nibay ré. 8Ɓiɲé gaserêni gaɲ hari, niɲba, ɗê sarni ré tô men, nini mô naɲ ermé kwôlê hani, niɲba, nini ɓu bôrni baa ya tô, 9ɓiɲé geléni gusiɲ niɲba, Emen ɗéni aɲ né tô men, bay sêni ɗê sarni niɲba, bay deréni ré tô, 10bay gey wo ciré deréni kwôy kwôy haji mega wo bay na deriɲ Jésu hen iyôŋ men, niɲba, nini baa tu geɲ baa ya aɲ bi bay ré hôn wo Jésu kôba, ré mô tu geɲ yerni a ya men. 11Ôbi a, merê wo niné mô sa terare a nà ná, ɓiɲé woge wo ciré deréni wô kibi Jésu aɲ bi ɓiɲé ré gel merê tu geɲ wori yerni wo iya a hen. 12Ôbi a, nibay niné ay yerni biɲ temare aɲ bi kenbay ba, kené môriɲ tu geɲ. 13Magtubu to Emen kôl iyôŋ ba: «En bi bôn sari a aɲa ené uwôliɲ béré kwôlê wori hen .» Nibay kôba, nini li na hen iyôŋ men, nini bi bôrni sari a aɲa niné uwôliɲ béré wori hen men. 14Emen na bi Kelma Jésu ji si kamɲê aɲ nini hôn wo ôbi ré béni niné jê sé kamɲê hen iyôŋ men, wô wo niné biɲ pôn naɲ Jésu men, aɲ Emen a sa ôriɲ naɲ ni men, kenbay a men tumôri ôbi Emen a gaŋ. 15Are bay ka kêm ka lêni hen na, na wô sarŋge aɲ bi kwônê ɓiɲé ré uwôɲiɲ bô derê wo Emen. Na hen iyôŋ a, ɓiɲé kwône ré liɲ Emen dosé men, ayiɲ kibi damɲare tori a men hen. 16Na tôri bi wo hen a, yerni ré iléni ré hen wôsa nini hôn wo néérni ré dôriɲ dê dê niɲba, tinini ba, néére ya baa ya naɲ wulê wulê. 17Gusiɲ to nini geliɲ hen na, a naɲê wulê wo pôni a tô. Aɲ hinini a sa emê wô kibi gusiɲ toni hende to hen tô. Wôsa hini emê bi wo hen na, na kwo ɗê kwo kêm hen men, a yé naɲ wulê wulê a men. Ôbi a, kiriɲa niné erem sa gusiɲ hende to lêni hen na, nini bô mega wo ré lôg seŋge. 18Nini erem na sa aŋga nini gel ré tô hen ɗiba, nini erem na sa ka nini gel niɲ hen né. Aŋga tu gawra gel niɲ hen na, na aŋga a naɲê tô niɲba, aŋga geliɲ né tô hen na, na ka yi na naɲ kwiniji.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\