2 Kworêntiɲê 5

1Nini hôn wo yirni wo na iyéy gergé to nini môriɲ bô a sa terare a nà hen na, hena ré tiɲ ba, Emen né sa béni to ɗaŋgi to derômaraŋ a to ôbi a lê naɲ kôbri a to a yé yôd hen. 2Sa terare a nà ná, nini sômnê yerni wôsa nini gey wo Emen né béni iyére toni to kôrbi to derômaraŋ a hen, bi niné erê merê ya niɲ. 3Aɲ kiriɲa Emen a béni yi bi wo hen na, niɲa môriɲ bô a yôd aɲ tinini a merê yere seŋge ré niɲ. 4Haw hen wo nini mô bô iyéy gergé toni a hen na, nini geliɲ gusiɲ men, nini ɲôr a men. Niɲba, na wô wo nini gey wo Emen né dô yerni wo hawi hen né, niɲba, nini gey bi ôbi ré béni yerni wo kôrbi aɲ yi wo kôrbi bi wo a merê yôd hen, ré gase kwo ôli wo a ma hen. 5Na Emen bi a gengé bi niné uwôɲ yi wo kôrbi bi wo hen men, na ôbi a béni Tini aɲa niné hôniɲ wo ôbi a ré béni yi wo kôrbi bi wo hen men, ôbi a réé béni aŋga kwôni ka baa hen kêm a men. 6Na tôri bi wo hen a, niné ɓeriɲ bôrni iyêre hen men, ôbi a niné hôn wo kiriɲa niné naɲ yerni wo ôli hen baa ya tô na, niné kelaŋ naɲ iyé Kelma Jésu tô. 7Nini gili naɲ tirni ré tô, niɲba, nini mô hen iyôŋ wôsa nini bi bôrni sari a. 8Nini ɓu bôrni iyêre men, nini gey ɗé yirni wo na aɲ, aɲ niné erê merê naɲ Kelma iyére tori a. 9Na ôbi á, hena niné baa sa terare a nà baa ya tô, hena niné mô naɲ ɗi niɲ kôba, nini gey lê na aŋga dé tiri hen ɗi. 10Wôsa nabay kêm naa sa ɗebéŋge tumô Jésu Krist a bi ôbi ré jô kwôlê sarna. Aɲ i i kôba, ôbi a têbri sa kôbri wô jé wori wo ôbi na li sa terare a nà hen. Aɲ hena na nana li aŋga dôri ba, ôbi a têbêna derê men, a hena na nana li ka habiɲ ba, ôbi a perêna men. 11Nibay nini hôn kemnaɲ Tini Kelma. Na ôbi á, niné woge bi niné biyê ɓiɲé bi bay ré hôn wo kwôlê woni wo niné kôl hen na, ré na tu kwôlê. Wôsa Emen ba henêni dô men, kenbay kôba, en erem wo kené hônen men. 12Ken kôl yaŋ ba niné di na deŋgôrni, niɲba, nini di deŋgôrni ré niɲba, nini geléŋge na geré bi yerŋge ré yéŋge wô sarni. Aɲ kiriɲa ɓiɲé ré dô kwôlini habiɲ ba, kené hôn kwôlê woɲ ulêji sara. Wôsa bay ba, gel yirji na nô tu ɓiɲé nà mera ɗiba, kôbe bôrji ré. 13Hen ba, nina kwôbrê mega wo ɓiɲé ka pôni kôliɲ hen iyôŋ ba? A hena niné yi kwôbrê ba, na wô biɲ Emen. A hena niné na kwôbrê ré ba, na wô béŋge kenbay. 14Jé wo nini li hen na, nini li hen iyôŋ wôsa nini hôn wo peré wo Krist a ré emê sarni men, haw hen nini hôn wo gawra pôn a ré ma wô sa ɓiɲé kêm hen. Na ôbi á, tu Emen a ba, yi mega ɓiɲé ré ma naɲ ɗi iyôŋ men. 15Ôbi ma na wô sa ɓiɲé kêm aɲ bi ka mô tu geɲ baa ya hen, ré liɲ aŋga bôrji ré gey hen né, niɲba, bay ré liɲ aŋga bôri ôbi ré gey hen ɗi. Wôsa na wô sarji aɲa ôbi ré maɲ aɲ Emen biri ji si kamɲê hen. 16Na hen iyôŋ aɲa haw hen niné bôriɲ cêgi gawrê nô hen mera ré bi wo ca ba, na nini jô kwôlê sa Krist na hen iyôŋ men hen, niɲba, haw hen nini li hen iyôŋ né niɲ. 17Kwôni wo biɲ pôn naɲ Jésu Krist na, na gawra wo kôrbi aɲ aŋga ka cay hen naɲ niɲ, aɲ are kêm a yé na ka kôrbi niɲ. 18Emen a lê are bay ka kêm hen. Aɲ jo Krist bi ré hô bêna pôn naɲ ɗi, aɲ haw hen béni jé bi niné ô kôliɲ ɓiɲé ɗiré gey hô biji pôn naɲ ɗi niɲ. 19Kwôlo nini kôl hen na, na wo Emen ré jo Krist ré hô sa bi ɓiɲé pôn naɲ ɗi ɗiba, ôbi erem sa têriɲ toji a ré niɲ, aɲ jéni bi niné ô kôliɲ ɓiɲé ɗiré gey bi bay ré hô biɲ naɲ ɗi. 20Na ôbi á, niné yiɲ bay jé ka Jésu Krist hen. Aɲ yi mega Emen né uwôge ɓiɲé kibi kwôlo si kibrini a hen. Nini uwôlêŋge naɲ hini Krist heraŋge ken sa biɲ naɲ Emen ɗiba, ken yi bay bareri ré niɲ. 21Wôsa Jésu Krist na li têriɲ tôni ré kwôy, niɲba, Emen bi bay liri mega ôbi têriɲ iyôŋ wô sarna aɲ bi biɲare to nana biɲ naɲ Krist hen na, ôbi ré berêna mega ɓiɲé kaɲ derôre tiri a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\