2 Kworêntiɲê 6

1Na ôbi á, niné li jé pôn naɲ Emen aɲ nini uwôlêŋge bi bô derê wo Emen wo li naɲ ken hen na, ken mêne aɲ seŋge ré. 2Wôsa Emen na kôl bô magtubu tori a kôl iyôŋ ba: «Sa lê derê wuɲê a na, na en toy uwôgê wom men, sa gelê wuɲê na, en li naɲ ju a men .» Iyôŋ ba, haw hen na, yênên, na wulê wo Emen gey lê derê naɲ ɓiɲé men, gey gôliɲ naɲ ci a men. 3Nini gey lê ani kani ka habiɲ bi ré jôriɲ ɓiɲé erê tô Emen a ré, wôsa nini gey bi kwôni ré dô kwôli jé woni habiɲ né. 4Bô jé kêm bi wo nini li hen na, nini gel wo ré na jé wo Emen a niné li hen. Na ôbi á, perê ermé kwôlê wo gay gay hen men, perê bô emê wo gay gay hen men, perê gusiɲ to gay gay to bay geléni a men hen kôba, nini ɓu bôrni iyêre baa ya tô hen. 5Bay sêni men, bay perêni men, bay gwôse ɓiɲé sarni a men, nini li jé woɲ temare men, nini uwôɲ kini yé kum né men, nini uwôɲ kini emê ani ré a men. 6Nini gel wo niné na manê ka Emen naɲ jé lêreni wo na kwoɲ tayre ré hen men, naɲ henê aŋgani men, naɲ ulê bôô woni men, naɲ bô derê woni men, naɲ Tunu toɲ hendi bô bôrê to bôrni a hen men, naɲ peré megêrni woɲ tiri hen men, 7naɲ béré kwôlê woɲ tiri wo nini uwôl hen a men. Aɲ Emen béni néé wori. Jé lêreni woɲ derôre a na aŋgaɲ maɲê ka nini sêɲ naɲ ôbi bare men, nini jôriɲ sarni a men. 8Ɓiɲé ka pôni toy kibrini men, ka pôni dô kwôlini habiɲ men, ka pôni ay kibrini men, ka pôni tiréni men, ôbi wo nini kôl kwôlê woɲ tiri hen kôba, bay berêni mega bay benare iyôŋ a men. 9Bay bô mega niné na ani ré, niɲba, ɓiɲé kêm henêni men, bay bô mega niné ma niɲ, niɲba, nini mô tu geɲ baa ya. Bay geléni gusiɲ niɲba, bay deréni ré tô. 10Bay geléni gusiɲ hani niɲba, yerni derêni baa ya men, tu ɓiɲé a ba, nina bay nimré, niɲba, nini biɲ ɓiɲé ari uɲé damaŋ tô kwôlo Emen a yi mega niné ôriɲ naɲ ani ré yôd niɲba, nini ôriɲ naɲ are kêm a men. 11Kenbay ɓiɲé ka Kworênt a na, na nini kelêŋge na tu kwôlê ɗiba, na nini jerêŋge bôrni ré. 12Nibay ba, nini bôl bôrni béŋge, niɲba, na kenbay a jerêni bôrŋge ɗi. 13Haw hen en iyêlêŋge mega wo kené na kamnen iyôŋ. Belêŋge bôrŋge béni mega wo nibay nini bôliɲ bôrni béŋge hen iyôŋ men ɗiba, ken jerêni bôrŋge ré. 14Biɲge pôn naɲ ɓiɲé ka kaɲ bê bôrji sa Jésu a hen né. Sa pôn aŋgaɲ derôre naɲ ka habiɲ biiriɲ ba? Laba kiriɲ ka berari naɲ ka hendi biiriɲ ba? 15Laba Jésu Krist naɲ Sidan ba, kwôlê woji a biɲ hari ba? Laba, ɓiɲé ka bi bôrji sa Jésu a men, ka bi bôrji sari a ré men, na kwôlê woji a biɲ ba? 16Laba iyéy Emen ba, a biɲ naɲ kamrê hare ba? Wôsa nabay na, nana iyéy Emen woɲ ôbi merê tu geɲ hen. Mega wo Emen bi na kôl iyôŋ ba: «Na merê naɲ ci men, na erê perêrji a men. Na yé Emen woji men, bay a yé ɓiɲé kaɲê men .» 17Ôbi a Kelma Emen ré kôlji iyôŋ ba: «Séŋge aɲ perê bay lê habrê aɲ ken mô sêd naɲ ci. Hebéŋge ani kani ka kagemi ré aɲ na ɓeréŋge yen a . 18Aɲ na yé Ibareŋge men, kenbay kôba, ka yé kamnen kaɲ imɲê naɲ kaɲ yébé men. Na Kelma woɲ ôbi ibé iyêrê a kelê hen iyôŋ .»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\