2 Kworêntiɲê 7

1Yênên kaɲê, Emen na ay tôri ɗiré béna are bay ka kêm hen. Mega wo hen iyôŋ na, na peléŋge aŋga habiɲ kêm ka yerna hen aɲ men, ka yi tununa hen aɲ a men, aɲ na kemnaɲge tini Emen aɲ na yiɲ ɓiɲé kari yôd a men. 2Belêŋge bôrŋge béni men kamaŋ, nini liɲ kwôni ani ka habiɲ né men, nini bobré kwôni ré men, nini laserê kwôni eŋgiɲ aŋgari ré a men. 3En kôl hen iyôŋ ené ɗiɲ kwôlê sarŋge a ré, wôsa ken hôn wo na en kôl ené peréŋge hen. Aɲ hena niné mô tu geɲ, niné ma kôba, ani ka a karêni naɲ ken ba, naɲ. 4Wôsa en béŋge bôn yôd men, yen yén damaŋ wô sarŋge a men. Perê gusiɲ to en geliɲ a na, ken dôben ibiyare bôn a damaŋ aɲ yen dôren gaɲ. 5Kiriɲa nini sa Maséduwan a na, kini derê bul woni naɲ yôd, wôsa kwôlê yéré si na si na. Ɓiɲé nayriɲ naɲ ni aɲ bôrni kôba, yi lôm né a men. 6Niɲba, kiriɲa yerni iléni na, Emen woɲ ôbi dôbiɲ ɓiɲé ka mô bô gusiɲ a ibiyare bôrji a hen, a béni néérni hôriɲ naɲ sa wo Tit. 7Wôsa na saari a béni néérni mera ré, niɲba, kwôlo ôbi derêni kôba, béni néérni a men, ôbi kelêni iyôŋ ba, kené dôbri ibiyare bôri a damaŋ men, kené gey gelenare men, bôrŋge ré tarêŋge wô aŋga habiɲ ka kené li hen men, kené gey jerê san kôbi bay baaren a a men, aɲ kiriɲa en toy hen iyôŋ na, yen dôren damaŋ a. 8En hôn wo magtubu to na en li béŋge tumô hen na, ré li bôrŋge ré mêne, niɲba, nôbi ba, bôn mêne ré. Bôn réé mênê wôsa na en hôn wo magtubu hende to hen ré lê aɲ bôrŋge ré mêne sem, 9niɲba, haw hen yen dôren sa magtubu to na en li béŋge hen. En li yi derê na wô wo magtubu hende to hen li bôrŋge mêne hen ré niɲba, bôrŋge bi wo mêne hen na, li aɲ ken ɗi tô têriɲ toŋge baa. Iyôŋ ba, Emen a geyé bi bôrŋge ré mêne hen iyôŋ bi kené ɗiɲ tô têriɲ toŋge baa. Aɲ na habrê a na niné lêŋge hen né. 10Wôsa bôrŋge wo Emen li aɲ mêne hen na, li aɲ ken bul cêgerŋge biɲ têriɲ toŋge aɲ gôliɲ naɲ ken aɲ ɓarêri naɲ niɲ, niɲba, bô mênê wo sa terare a nà ná, na kwo ôriɲ naɲ ken kibi temare a. 11Aɲ bôrŋge bi wo mêne hen na, na Emen a geyé aɲ haw hen na yerŋge kariɲ aɲ li bôrŋge mêne men, ulêŋge suné aɲ ken ôriɲ doy gelenare men, ôbi béŋge yi gwa bi kené liɲ aŋgaɲ derôre men, ken ôriɲ doy halê ôbi lêre are bay ka hen men, gel wo kebreŋge ré bô kwôlê bi wo kêm hen a ré men. 12Na ôbi á, hena na ené li magtubu hende to hen béŋge ba, na wô ôbi lê habrê bi wo hen né men, na wô kwo bôri na mêne wô kibi kwôlê bi wo hen, hen né men, niɲba, na wo kené hôn wo tumô Emen a ba, ken li aŋga nini kelêŋge kené li hen naɲ yi gwa. 13Haw hen na, bôrni kuriɲ tôŋ niɲ men, bôrni jal mera ré, niɲba, yerni derêni damaŋ a kiriɲa nini toy wo yi Tit ré dôri wôsa kené jal bôri. 14Kiriɲa na en jé Tit iyére toŋge a na, en ay kebreŋge gaɲ tumôri a kiriɲa ôbi ô gelé menba, na tiri a men. Nini kelêŋge na tu kwôlê kwôy kwôy, men, kebreŋge bi wo nini ay tumô Tit a hen kôba, na tiri a men, aɲ yi mega bi wo na nini kôliɲ hen iyôŋ. 15Wôsa kiriɲa ôbi ô biɲ iyére toŋge a na, ken biri kwôlê men, ken ɓiri yerŋge a naɲ dôbê sa men, aɲ kiriɲa ôbi erem sara na, yiri dôri sarŋge a. 16Yen dôren gaɲ wôsa en hôn wo kené na gawrê ka ené bê bôn sarŋge a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\