2 Kworêntiɲê 8

1Yênên, nini gey kelêŋge kwôli aŋga bay ayê bôô ka Maséduwan li hen. Are bay ka hen na, gel bô derê wo Emen wo yi bôrji a hen. 2Bay geliɲ gusiɲ damaŋ haji, niɲba, yirji dôrji, nimré liji haji, niɲba, bay bi are damaŋ naɲ bô baliyare. 3Bay hena naɲ bôrji a ré bi aŋgaji bay ka hen, aɲ i i ba, bi gengiɲ sa nééri nééri men, ɗê sa nééri a men wôsa na aŋga en gel naɲ tun. 4Bay uwôlêni bi niné ɗiji geré bi cibay kôba, ciré lê baliyare naɲ bay ayê bôô ka Jérusalêm a men. 5Men, aŋga bay li hen na, ɗê sa ka nini genge hen aɲ men, bay ay yirji biɲ Kelma Jésu tumô aɲ naɲ bô geyé wo Emen na, bay ay yirji béni nibay men. 6Kenbay ba, Tit na wôge are iyére toŋge a tumô niɲ. Na ôbi á, niné gey bi ôbi ré hô ô deré kibi jé wo dôri wo ôbi na li perêrŋge a hen. 7Kena bay uɲé sa are bay ka kêm hen a: tô ayê bôô a men, sa gwosoy kwôli kelêrŋge a men, sa henê are kaŋge a men, sa yerŋge wo gwaŋge yôôd hen men, sa peré wo ken peréni hen a men. Iyôŋ ba, nini gey bi kené yi bay uɲé sa ari bé a a men. 8Kwôlo en kôl hen na, na tôô a ené ay béŋge hen né, niɲba, en kôl kwôli yi gwa wo megêrŋge hen iyôŋ bi ené gelé na ba, kené pur megêrŋge tiri naɲ bôô pôn haŋge ba? 9Men, ken hôn derê wo Kelma wona Jésu Krist ôbi wo are kêm yi kôbri a, niɲba, ôbi na li yiri ôbi nimré wô sarŋge, ôbi li are bay ka hen iyôŋ aɲ hô yiɲ ôbi nimré aɲ bi kenbay kené hô yiɲ bay uɲé tu Emen a. 10Iyôŋ ba, na kelêŋge kwôlo en erem gengiɲ sa kwôlê bi wo hen hen. Elê wo di jô hen na, na na kenbay a na geyé wôgê are tumô aɲ kenbay a ayê tôri tumô tiri a men. Iyôŋ ba, dô wo kené duu kibi ari wôgê kaŋge bay ka hen. 11Deréŋge kibri naɲ yi derê mega wo na ken ayiɲ tô gengéri hen iyôŋ. Aɲ aŋga ken uwôɲ kôbreŋge a a kené bi. 12Wôsa hena kené biɲ Emen aŋga ken uwôɲ hen naɲ yi derê na, Emen a geyé, niɲba, hena ani ré naɲ kôbreŋge ba, Emen a geyé kené biri môj môj ré. 13En gey na wo kené biɲ megêrŋge ari uɲé kaŋge kêm aɲ bi bay ré môriɲ dô aɲ kenbay dema kené baɲ naɲ nimrére ré, niɲba, en gey na wo kené némiɲ ɗi. 14Haw hen wo are kôbreŋge a dê hen na, ken biɲ ka are naɲji hen men. Aɲ tôre to cêgê hena bay ré sa ôriɲ kôbriji a dê men ba, bay a hô sa béŋge men tô. 15Aɲ a yé mega wo na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Kwôni wo na pô kwô wo bay uwôgeri man hen mê ba, ôm gôli ré men, ka pô dê hen kôba, ôm yêji ré men, aɲ i i ba, uwôɲ ôm nêmni nêmni .» 16Mega wo nini li naɲ ken hen iyôŋ na, Tit kôba, gey lê naɲ ken damaŋ hen iyôŋ men. Na Emen a biri ermé bi wo hen aɲ nini liɲ Emen bi wo hen dosé wô ermé wo dôri wo ôbi biri hen. 17Ôbi ba, bi kwôlê sa jé wo na nini jéri hen. Niɲba, ca kôba, ôbi erem gaɲ ɗiré erê iyére toŋge a. 18Nini bi gawra wo pôni ô naɲ ɗi ya. Gawra bi wo hen na, bay ayê bôô kêm ay kibri wôsa ôbi uwôl béré Kwôlo Dôri biji. 19Na ôbi wo hen mera a niné jéri hen ré, niɲba, na églisɲê kêm a dôôri bi ré ô naɲ ni, wô jegêni wôgê are. Jé wo dôri bi wo hen, a ulê hini emê sa Kelma a men, gel wo niné gey lê naɲ ɓiɲé a men. 20Lari wo nini uwôɲ na, mê gaɲ aɲ nini gem dô ɗiba, nini gey bi kwôni ré ulêni kwôlê sarni a kini céri a ré. 21Nini woge wô lê aŋga dôri tu Emen a mera ré, niɲba, tu gawrê a men. 22Men, nini jé yênini wo pôni naɲ kamaŋ ka wôô hen, na gawra wo nini kôbri gaɲ aɲ nini hôn wo ôbi ré ay yiri biɲ jé wo Emen. Aɲ haw hen kôba, ôbi li jé damaŋ wôsa ôbi bi bôri sarŋge a. 23Tit ba, na megan ôbi jé wo nini li jé ɓem aɲ bi niné liɲ naɲ ken men, kamaŋ ka wôô ka biri hen na, na églisɲê a jéji iyére toŋge a. Jé bi wo hen na, uwôl hini emê sa Krist a. 24Peréŋge ɓiɲé bay ka hen damaŋ, aɲ kiriɲa églis to jéji hen toy hen iyôŋ na, bay a henê wo kebreŋge wo niné ay tirji a hen na, ré na tiri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\