2 Kworêntiɲê 9

1Kwôlo gengiɲ sa lari wo niné jéɲ biɲ bay ayê bôô ka Jérusalêm a hen na, dé wo niné hô béŋge magtubu ré niɲ. 2Wôsa en hôn wo kené gey lê naɲ ci. En dôriɲ kamaŋ ka Maséduwan a kwôleŋge kôl iyôŋ ba: «Bay ayê bôô ka Akay a na, na naɲ elê wo di jô a bay a na gengé ciré lê naɲ bay ayê bôô ka Jérusalêm a. Kiriɲa bay toy hen iyôŋ na, ɓiɲé kwône perêrji a gey ciré lê naɲ ci men.» 3Na iyôŋ a, ené jé yênêrna ka subu hen yerŋge a bi kené ɓu sa tê lari bi wo hen tumô mega wo na en kôliɲ hen iyôŋ. Aɲ kiriɲa niné biɲ iyére toŋge a ba, kebreŋge wo na en ay hen na, ré yi tiri. 4Réba kiriɲa nini biɲ naɲ kamaŋ ka Maséduwan aɲa bay ô gelé wo kené ɓu sa tê lari bi wo hen né tô na, tayre a dên tumôrji a wô wo na en kôlji kené ɓu sa tê lari na kô niɲ. Aɲ kenbay kôba, tayre a dêŋge men. 5Ôbi a, kiriɲa ené erem hen iyôŋ menba, en jé Tit naɲ yênêrna ka wôô hen bi ré ôrji uɲéŋge tumô. Aɲ bi bay ré ô jegêŋge ɓeré sa tê lari wo na ken genge kené bé hen. Aɲ kiriɲa ené biɲ ba, kené ɓu sa têri kô niɲ, hen iyôŋ na, a gelé wo kené wôge naɲ bô derê ɗiba, kwôni a ré ɓeréŋge ereŋ né. 6Erméŋge sa gwosoy kwôlo kôl iyôŋ ba, kwôni wo ré ci kwôrôrô iyôŋ ba, ré uɲé lôg men, kwo ré ci tu woléri damaŋ ba, ré uɲé damaŋ men hen. 7Kwôlo gengiɲ sa aŋgaɲ bé bay ka hen na, na i i ba, bi bi mega wo bôri genge hen iyôŋ ɗiba, bi gaanê ré men, bi kwôni bi maserêŋge dema kené bi ré a men. Niɲba, ken bi naɲ bôô pôn wôsa Emen gey kwôni wo bi naɲ yi derê. 8Ôbi nêm béŋge are uɲé ka gay gay ɗê sa ka ken ôriɲ doyriji hen kwôy kwôy hen aɲ bi kené uwôɲ ɓeriɲ baliyare tumô tumô naɲ tôrji wo baa hen hen. 9Na hen iyôŋ a, na ré liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Gawra wo bôri dô na, ɓu baliyare naɲ bay nimré men, bô derê wori bi wo hen kôba, a yé naɲ kwini a men .» 10Na Emen a biɲ ɓiɲé kay cé men, aŋgaɲ emê ka bay ôm hen men, ôbi bi are ba, bi mê a aɲ bi bay ré ɓeriɲ baliyare naɲ ɓiɲé mê hen iyôŋ men . 11Men, Emen a béŋge are gay gay aɲ bi kené ɓeriɲ baliyare naɲ ɓiɲé men, ôbi a ɓiɲé kwône ré liɲ Emen dosé wô aŋga kené biji naɲ geré woni hen men. 12Lari wo ken wôge hen na, na wô liɲ naɲ ɓiɲé ka Emen mera ré, niɲba, ɓiɲé kwône a liɲ Emen dosé damaŋ wô baliyare toŋge hende to hen. 13Are bay ka ken wôge hen na, ɓiɲé kwône a heramê Emen wô bê kwôlê woŋge wo gel bê bôô woŋge sa Kwôlo Dôri wo Krist a hen men, bay a heramêri wô kibi are bay ka kené biji hen men, wô ka kené biɲ ɓiɲé ka ɗaŋné hen a men hen. 14Bay a uwôlê Emen wô sarŋge men, bay a peréŋge a men, wô kibi bô derê wo ɗê kiriɲ wo Emen béŋge hen. 15Na liɲ Emen dosé wô kibi aŋgaɲ bé ka ɗê kiriɲ ka ôbi béna hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\