2 Piyêr 2

1Na ca yeŋ a bay kibi Emen kaɲ bay benare na ré mô perê kam Israyêl a. Kemnêŋ kôba, bay gelére are kaɲ benare hen kôba, mô perêŋge a hen ya men. Bay a era jegê geliɲ ɓiɲé aŋgaɲ benare ka a mênêji hen men, bay a kaɲê Kelma Jésu Krist wo na gôliɲ naɲ ci hen. Lê bi wo bay li hen iyôŋ na, sem iyôŋ a menba, mênê wo dami a sé sarji a dus. 2Gawrê kwône a ayê jé lêreji wo habiɲ bi wo hen men, ɓiɲé a kelê kwôlo habiɲ gengiɲ sa geré wo Emen wô sarji men. 3Na wô uwôɲ lari mera aɲa bay gelére aŋgaɲ benare bay ka hen ré lamêŋge derêŋge kwôlê woɲ benare hen. Ɓiɲé bay ka hen na, Emen na genge wô jerê kwôlê sarji a ca yeŋ niɲ, aɲ sem a menba, ôbi a mênêji aɲ yôd. 4Tumô kiriɲa manê ka derômaraŋ a kôba, na li têriɲ hen na, Emen na bô tu ɲa toji ré. Ôbi pôrji biji bô iyom wo ɗogi wo hendi a kwôy gemiɲ Wulê wo ôbi a jôriɲ kwôlê sarji a. 5Ɓiɲé ka tumô ka na li têriɲ hen kôba, ôbi na bô tu ɲa toji ré. Ôbi a, kam bélem na ré mêne ɓiɲé kaɲ bay habrê ka sa terare a nà hen. Niɲba, ôbi na gôliɲ naɲ kwo na uwôl béré bi ɓiɲé ré li aŋgaɲ derôre hen men, ôbi na gôliɲ naɲ ɓiɲé jurgem a jôgiɲ naɲ Nowé a men. 6Kwo gengiɲ sa sa iyére to Sodôm naɲ Gwomôr kôba, Emen na jô kwôlê sa ɓiɲé ka mô ya hen. Ôbi na uwoyréji mênêɲ yôd aɲ naɲ tare. Ôbi li hen iyôŋ gel wo ɓiɲé ka ré biri kwôlê ré hen na, ɗiré sa liji na hen iyôŋ men. 7Aɲ wulê bi wo hen na, ôbi siɲ naɲ Lôt woɲ ôbi lê aŋgaɲ derôre hen aɲ Sodôm a. Wôsa ermé wo Lôt na mêniɲ gaɲ wô aŋga habiɲ ka ɓiɲé bay ka li môɲ tôô ré naɲ iyôŋ hen. 8Wôsa Lôt ôbi lê aŋgaɲ derôre kiriɲa ôbi môriɲ perê ɓiɲé bay ka hen na, ôbi gel jé lêreji wo habiɲ hen men, ôbi toy kwôlo habiɲ wo bay kelêrê naɲ wulê wulê hen a men na, bôri mêniɲ yôd. 9Mega wo yi hen iyôŋ na, gel wo Emen ré hôn aŋga ôbi ré lê aɲ dôriɲ ɓiɲé ka bi bôrji sari a hen kibi bô gusiɲ a men, ôbi hôn aŋga ôbi a lê wô gemiɲ ɓiɲé kaɲ bay lê têriɲ bay ka hen kwôy Wulê wo ôbi a sa jôriɲ kwôlê sa ɓiɲé a hen. 10Ɓiɲé ka Emen a perêji ɗê megêrji na, na bay lêre aŋga habiɲ ka ɓu bôrji hen aɲ bay kaɲiɲ tôô to Emen hen. Bay gelére aŋgaɲ benare bay ka na en kelêŋge kwôliji tumô hen na, bay hariɲ ani kani ré men, biɲ kwôni kwôlê ré men, manê ka derômaraŋ a ka ôriɲ naɲ hini emê hen kôba, bay hariɲ tiniji ré men, bay tiréji a men. 11Manê ka derômaraŋ a ka ôriɲ naɲ néé ɗê bay gelé aŋgaɲ benare bay ka hen kôba, bay tiréji tumô Emen ré. 12Ɓiɲé kaɲ bay lêre aŋga habiɲ bay ka hen na, bay erem kwôlê ré môɲ kwo tanare to noni to bay a ɓeré deré hen iyôŋ. Bay tiiré aŋga bay hôn tôrji ré hen men, bay ma môɲ tanare to noni hende to hen iyôŋ a men. 13Ɓiɲé bay ka iyôŋgi hen na, gusiɲ a na ari têbê sa kôbriji mega wo bay na geliɲ megêrji gusiɲ hen iyôŋ men, lê aŋga habiɲ ka tu tare ta a ɓeré bôrji men, kiriɲa bay mô naɲ ken kibi aŋgaɲ emê na, jé lêreji yéŋge tayre men, seléŋge a men. Bay lamêŋge aɲ liɲ yi derê sara damaŋ. 14Ermé kwôlê woji yi na sa wogé yébé a mera men, bay merên tô lê têriɲ a ré men, kiriɲa bay gel ɓiɲé ka iya tô kwôlo Emen a na, bay lamji biji bô têriɲ a men, bay erem na sa ari uɲé a ta ta a men. Aɲ kwôlê wo Emen ɓu sarji a niɲ. 15Bay ɗéɲ geré wo Emen aɲ ge kay aɲ ayji geré tô Balam woɲ kema Bosôr a wo dôri liɲ ɓiɲé habrê wô uwôɲiɲ lari hen. 16Niɲba, wulê wo pôni a na, Emen nay Balam wô wo ré biri kwôlê ré. Wulê bi wo hen na, kura wo iyêl ré hen kôba, kôliɲ ôbi kibi Emen Balam kwôlê môɲ gawra iyôŋ aɲ jôri sa lê aŋgaɲ kubrare a. 17Ɓiɲé kaɲ bay gelére aŋgaɲ benare bay ka hen na, bay yi môɲ kelmá wo kam naɲ tôri a iyôŋ men, bay yi môɲ yé emen wo kal dôri aɲ iyôŋ men, Emen ɲan kini merê woji bô kiriɲ kaɲ dilemne ka ɗê kiriɲ a. 18Bay uwôyrê yirji naɲ kwôlê woɲ ɗéɲ iyôŋ wo bay kôl hen men, doy lê têriɲ to yi bôrji a hen na, bay lamiɲ ɓiɲé ka dera yirji perê bay lê habrê a hen aɲ bi bay ré li môɲ kwoji iyôŋ. 19Men, bay kôlji coré merê naɲ sarji menba, bay yirji gaŋ na limé ka têriɲ to a mênêji hen men. Wôsa i i kôba, na lema wo aŋga ɓiri lemnare hen. 20Hena ɓiɲé ka ré dera yirji tô lê aŋga habiɲ ka sa terare a nà wô wo bay hôn Kelma woɲ ôbi gôliɲ naɲ na Jésu Krist hen aɲa bay ré hô ô lê habrê bi wo hen hôriɲ na, wulê wo bay mô bô a haw hen na, habiɲ ɗê kwo tumô aɲ sôŋ. 21Hena ré na hen iyôŋ na, bay henaŋ ré hôn geré woɲ derôre ré ba, dô gôliɲ wo bay ré hôn aɲ bi kwôlê sa tôô to Emen to yi naɲ jeŋgêre to bay na gelji hen ré hen. 22Are bay ka bay li hen na, na mega wo gwosoy kwôlê kôl iyôŋ ba: «Gera ré hô ôm belê wori hôriɲ » men, na mega «Gwôsiɲô wo bay ré pili sél menba, ré hô ô dôbe yiri bô kurbô a hôriɲ hen iyôŋ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\