2 Piyêr 3

1Milɲên kaɲê, magtubu to na na, na to jôgiɲ têê wôô to en li béŋge. Bô magtubu hende to wôô hen na, en li jibiɲ na tô bôrŋge ta naɲ ermé wo dôri gengiɲ sa aŋga na ken hôn niɲ hen aɲ bi kené môriɲ tu geɲ sara. 2En gey bi kené gôrbiɲ sa kwôlo bay kibi Emen ka tumô ka yi naɲ jeŋgêrji na kôl hen né men, ken erem sa aŋga Kelma Jésu Krist wo na ôbi gôliɲ naɲ na wo na kelêŋge kené li hen. Ôbi na kelêŋge kwôlê bi wo hen naɲ geré wo bay jé kari ka ôbi na jéji hen. 3Men, aŋga en gey bi kené hôn a na: mega wo wulê wo sa terare baa ɗa wo ta kerê niɲ hen na, ɓiɲé ka pôni a so aɲ a lê are kêm ka bôrji gey hen men, bay a seléŋge men. 4Aɲ bay a kelê iyôŋ ba: «Jésu Krist bi na yôŋ ɗi ba? Ôbi na kôl ɗiré bulo hera menba, na iyeŋ ɗi ba? Môɲêrna ma niɲ kôba, ôbi hera ré tô tô men, aŋga sa terare a nà kêm kôba, yi na kiniji baa ya kiriɲa tô terare na ɗiɲ yeŋ ɗiba, nini gel ani kani ka beliɲ né tô.» 5Ɓiɲé bay ka kôl kwôlê bi wo iyôŋgi hen na, bay gôrbiɲ mega wo tumô ba, Emen na ré kôl kwôlê menba, derômaraŋ naɲ sa terare na ré liɲ men, ôbi ɗi terare nà, naɲ kam men, ôbi ɗi jeŋgê yi perê terare a naɲ kam a men. 6Men, nà ná naɲ kam aɲa Emen na ré mêniɲ sa terare tumô kiriɲa kam bélem na ay sa terare kêm hen. 7Men, ôbi na kôl iyôŋ ba: derômaraŋ naɲ sa terare to ré yi haw hen na, bay ré yé hen iyôŋ kwôy Wulê wo ɗiré sa uwoyéji naɲ tare yôd aɲ. Ôbi gemji hen iyôŋ naɲ kwôlê wori kwôy Wulê wo ôbi a sa jôriɲ kwôlê sa ɓiɲé men, a mêniɲ bay lê têriɲ a men. 8Milɲên kaɲê, kwôlo pôn nêŋ wo nà ná, bi bôrŋge gôrbiɲ sara ré, kwôlê bi a na: tu Emen a na, wulê pôn na, yi môɲ elê dubu iyôŋ men, elê dubu kôba, yi môɲ wulê pôn iyôŋ men. 9Ɓiɲé ka pôni kôl iyôŋ ba: «Emen né li aŋga ôbi na ré kôl ɗiré lê hen lew ré.» Niɲba, na hen iyôŋ né, ôbi uwôl bôri naɲ ken bi kwôni pôn nêŋ iyôŋ kôba, ré mêniɲ né niɲba, bi ɓiɲé kêm ré ɗi tô têriɲ toji aɲ. 10Niɲba, kiriɲa wulêri a nêmê menba, Kelma Jésu Krist a hera môj môj. Ôbi a so dus mega ôbi gemsare iyôŋ. Wulê bi wo hen na, ɓiɲé a toyé né are a emê dami derômaraŋ a aɲ derômaraŋ a naɲê selêɲ mera aɲ tare a uwoyé aŋga derômaraŋ a hen kêm yôd aɲ men, sa terare naɲ are kêm ka yi ya hen a naɲê a men. 11Mega wo are bay ka kêm hen a naɲê hen iyôŋ na, dô wo ken ɗi tu melênê sa yerŋge a men, ken ay yerŋge biɲ Emen yôd men, bi jé lêreŋge yi kwo séli a men. 12Merêŋge ken gem Wulê wo Emen a heraɲ hen men, ken mase bi Wulê bi wo hen era lew a men. Wulê bi wo hen na, tare a uwoyé derômaraŋ aɲ a naɲê selêɲ aɲ. Men, are kêm ka yi ya hen a jôriɲ naɲ uwoyé tare hende to hen men. 13Niɲba, Emen na ay tôri béna mega wo derômaraŋ to kôrbi naɲ sa terare to kôrbi ré so aɲ na bay a nana mô gem hen aɲ are kêm ka ré yé ya hen na, ré na aŋgaɲ derôre. 14Milɲên kaɲê, mega wo ken mô gem Wulê bi wo hen na, masêŋge bi ken li têriɲ tôni ré niɲba, ken bi jé lêreŋge ré yi kwo séli yôd tu Emen a men, ken bi bô jalê yi perêrŋge a naɲ ɗi a men ɗi. 15Henêŋge mega wo hena Kelma wona Jésu Krist ré uwôl bôri aɲ ré bulo hera haw hen ré tô na, ré na wôsa ôbi ré gey bi kené uwôɲ tulmô kiriɲ bi kené uwôɲiɲ gelê. Na ôbi á, yênena Pol na ré li magtubu a béŋge geliɲge are bay ka hen naɲ tu melênê wo Emen biri hen hen. 16Na kwôli are bay ka hen aɲa bô magtubu tori kêm to ôbi li na, ôbi kôl kwôliji bô a. Kwôlo pôni wo ôbi kilêrê bô magtubu tori hende to hen a na, henê bôri na, iyêre gaɲ. Na ôbi á, ɓiɲé ka hôn bô kwôlê bi wo hen dô ré ka ɗebu geraŋ sa têrji a ré hen a men na, bay bul bô kwôlê woɲ tiri bi wo hen aɲ dô kwoji naɲ benare mega wo bay liɲ kwo ɗaŋgi bô magtubu to Emen a hen iyôŋ. Lê bi wo bay li hen iyôŋ na, bay mêne yirji naɲ kôbriji woji gaŋ. 17Milɲên kaɲê, kwoŋge kenbay ba, mega wo ken toy hen iyôŋ niɲ na, ɗéŋge tu melênê sa yerŋge a wô wo bay biɲ Emen kwôlê ré hen a lamêŋge aɲ bi kené ɗéɲ ɗebé sa têê woŋge a. 18Iyôŋ ba, ken ô tô Kelma woɲ ôbi gôliɲ naɲ na Jésu Krist a kwôy kwôy aɲ bi ôbi ré tô kibri sarŋge a men, kené hôniɲni dô tumô tumô men. Bi heramê yi wô sari haw hen kwôy naɲ kwini. Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\