2 Tésalonisiɲê 1

1Nôbi, Pol naɲ Silas naɲ Timoté a lê magtubu hende to hen béŋge kenbay ɓiɲé ka Ibarna Emen naɲ ka Kelma wona Jésu Krist ka Tésalonik a. Nini lêŋge dosé. 2Bi bô derê naɲ bô jalê wo Ibarna Emen naɲ kwo Kelma Jésu Krist baa naɲ ken. 3Yênên, dé wo niné liɲ Emen dosé wô sarŋge kwôy kwôy. Nini liri dosé wôsa ken bi bôrŋge sari a baa ya tô men, kenbay kêm ken periɲ yerŋge damaŋ a men tô. 4Ôbi a, kiriɲa niné ɗebu tumô églisɲê ka Emen a ba, nini di deŋgôrni wô kebreŋge wôsa bay geléŋge gusiɲ damaŋ hari kôba, ken ɓu ayê bôô woŋge iyêre baa ya tô. 5Na wô gusiɲ hende to bay geléŋge hen aɲa niné hôn wo Emen né sa jerê kwôlê sa ɓiɲé naɲ geréri hen, wôsa ken ɓu bôrŋge iyêre baa ya tô. Ôbi a Emen ré lê wo ka sé bô emê iyére tori a. Na wô wo ôbi na Kelma woŋge aɲa bay ré geléŋge gusiɲ hen. 6Ôbi a Emen né jerê kwôlê woɲ derôre aɲ ɓiɲé ka na geléŋge gusiɲ hen na, ôbi a geléji gusiɲ men. 7Ôbi a Wulê wo Kelma wona Jésu Krist naɲ manê kari ka derômaraŋ a ka ôriɲ naɲ néé hen a heraji hen na, kenbay ka bay geléŋge gusiɲ haw hen men, nibay a men na, ôbi a sa jalê bôrna. 8Ôbi a hera naɲ tare to kôle tô pelêm pelêm hen aɲ ɓiɲé ka hôn Emen né men, ka bi bôrji sa Kwôlo Dôri wo gengiɲ sa Kelma wona Jésu a ré hen a men na, ôbi a gelji gusiɲ . 9Bay a geliɲ gusiɲ kelaŋgê naɲ Kelma men, naɲ damɲare tori to ɗê kiriɲ hen a men. Ôbi a na mênê wo naɲ kwini hen. 10Wulê bi wo hen na, na wulê wo Kelma wona Jésu a heraɲ. Kiriɲ bay ka hen na, ɓiɲé kari a heramiri men, ɓiɲé kêm ka bi bôrji sari a hen a ayê kibri a men. Kenbay kôba, ka perêrji a men wôsa na ken bi bôrŋge sa béré kwôli wo na nini ulêŋge hen. 11Na ôbi á, niné uwôl Emen ta ta wô sarŋge men hen. Men, nini uwôli bi jé lêreŋge ré biɲ naɲ uwôgê wo ôbi na uwôgêŋge hen men, nini uwôli bi ré béŋge néé bi kené liɲ aŋga dôri kêm ka ken gey lê hen men, kené liɲ jé sa ayê bôô woŋge a dô a men. 12Ôbi a ɓiɲé ré ayê kibi hini Kelma wona Jésu wô kebreŋge men, bay ré ayê kebreŋge wô kibri men. Na hen iyôŋ a bay ré gelé derê Emen wona naɲ Kelma wona Jésu Krist a men hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\