2 Tésalonisiɲê 2

1Yênên, kwôlo gengiɲ sa hera wo Kelma wona Jésu Krist naɲ merê wo na erê merê naɲ ɗi a men hen na, en uwôlêŋge bi 2kené eremnéré kwôlê si na si na ré men, kené sun wo Wulê wo Kelma ré heraɲ hen ré nêm niɲ né a men. Yaŋ ba, kwôni na a kelêŋge Emen a ré kelê ley, kwôni na uwôliɲge béré ley, nibay a na lê bô magtubu a ley kôba, ken bi bôrŋge sara ré. 3Ɗéŋge bi kwôni lamêŋge naɲ gwosore tori tôni ré pa pa, wôsa wulê bi wo hen a sa hen iyôŋ mera ré. Pa dema wulê bi wo hen ré sa tô na, ɓiɲé kwône a kaɲê Emen men, ôbi bô habrê wo a mênê yôd hen kôba, a gelé yiri nô a men. 4Ôbi bô habrê bi wo hen a kaɲê are kêm ka gawrê tebe hen men, bôrji môɲ emen iyôŋ hen a men. Ôbi a kelê ɗiré gôliɲ sa are kêm men, a erê kwôy bô iyéy Emen a ô merê ya aɲ a kelê ɗôbi ɗiré na emen bi naɲ yiri . 5Kiriɲa na en baɲ iyére toŋge a hen na, na en kelêŋge kwôli are bay ka hen kêm menba, bôrŋge jebéŋge sara ré ba? 6Niɲba, aŋga jôô wo are bay hen ré liɲ haw hen na, kenbay ken hôn. Niɲba, naɲ wulê wo Emen na genge hen dema ôbi bô habrê bi wo hen ré so tu wolé. 7Néé wo ôbi bô habrê bi wo yi naɲ kini uwôbêri hen na, gel yiri nô niɲ, niɲba, a lê habrê damaŋ a na wulê kwo na jôri geré hen a naɲê dem. 8Hen dema ôbi bô habrê bi wo hen ré so tu wolé. Aɲ Kelma Jésu a mênêri naɲ bul woɲ kibri men, a mênêri naɲ néé wo hera wori a men . 9Wulê wo ôbi bô habrê bi wo hen a soɲ hen na, a yé naɲ néé wo Sidan aɲ a liɲ aŋgaɲ giɲê naɲ kaɲ gelé kaɲ benare ka gay gay. 10Ôbi bô habrê bi wo hen a sa lê aŋga habiɲ ka gay gay wô lamiɲ ɓiɲé wô biji bô mênê a wôsa bay kaɲ bê bôrji sa kwôlê woɲ tiri a wo ré gôliɲ naɲ ci hen. 11Na wô wo bay kaɲ Emen aɲa ôbi ré bi ermé woji habiɲ aɲ ɗiji bay bi bôrji na sa aŋgaɲ benare a a men hen. 12Ôbi a, Emen né perê ɓiɲé kêm ka kaɲ kwôlê woɲ tiri hen men, ka lê aŋga habiɲ a ɓeré bôrji hen ɗi men. 13Yênên, kenbay ka ken dé tu Kelma hen na, niɲa liɲ Emen dosé wô kebreŋge kwôy kwôy. Wôsa ôbi na terêŋge bi kené yi ka tumô ka ɗiré gôliɲ naɲ ken naɲ néé wo Tunu toɲ hendi bô bôrê to bi ken yi kari hen. Men, wô bôrŋge wo ken bi sa kwôlê woɲ tiri a a men hen. 14Na wô wo kené yiɲ kari bi aɲa ôbi na ré uwôgêŋge wulê wo na nini uwôliɲ béré Kwôlo Dôri wori béŋge hen. Emen na uwôgêŋge bi kenbay kôba, kené uwôɲ hini emê wo Kelma wona Jésu Krist men. 15Iyôŋ ba, yênên, ken ɗebe geraŋ tô kwôlo Emen a men, ken bi bôrŋge jebéŋge sa kwôlo na nini geléŋge a hen men, sa kwo na nini li bô magtubu a béŋge hen a men. 16Bi Kelma wona Jésu Krist naɲ yiri naɲ Ibarna Emen wo geyéna aɲ dôbêna ibiyare bôrna men, béna aŋgaɲ bê bôô sara naɲ bô derê wori hen na, 17bi dôbêŋge ibiyare bôrŋge a damaŋ men, bi béŋge néé wô liɲ aŋga dôri men, wô kôliɲ Kwôlo Dôri kwôy kwôy a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\