2 Tésalonisiɲê 3

1Yênên, kwôlo baa wo niɲa kelê a na: nini uwôlêŋge bi kené uwôl Emen wô sarni bi kwôlo Kelma Jésu ré ôriɲ tumô lew lew men, bi ɓiɲé ré eŋge biɲ kwôlê sara mega wo kenbay ken liɲ hen iyôŋ men. 2Men, ken uwôli bi ôbi ré geméni wô bay bô habrê, wôsa na ɓiɲé kêm a geyé bê bôrji sa kwôlo nini uwôl béréri hen né. 3Wôsa Kelma na ôbi bôô pôn aɲ ôbi a béŋge ka ɓeré bôrŋge iyêrê men, a geméŋge wô Sidan a men. 4Ôbi béni nini bi bôrni sarŋge a men, nini hôn wo kené bi bôrŋge sa kwôlo na nini kelêŋge a hen baa ya tô aɲ kené lê na hen iyôŋ kwôy kwôy. 5Bi Kelma wona li naɲ ken aɲ ken geyiɲ Emen kwôy kwôy men, ken ɓeriɲ bôrŋge iyêre sa gusiɲ to bay geléŋge a mega wo Jésu na ɓeriɲ bôri iyêre hen iyôŋ men. 6Yênên, nini kelêŋge naɲ hini Kelma wona Jésu Krist bi kené pô yerŋge aɲ yi bay ayê bôô kaɲ kwiɲê aɲ kaɲ kwôlo na nini gelji hen. 7Ken hôn, aŋga na nini li hen na, na nini li bi kenbay kôba, kené liɲ hen iyôŋ men, wôsa wulê wo na nini baɲ iyére toŋge a hen na, ken hôn wo na niné li jé damaŋ. 8Men, na nini ôm aŋga kwôni ɗéɲ iyôŋ né a men, niɲba, na nini li jé yoyre naɲ tu tare môɲ niné maɲ iyôŋ wô abiɲ yerni wôsa nini gey geléŋge gusiɲ gengiɲ sa aŋgaɲ emêrni ré. 9Lê wo nini li hen iyôŋ na, na eŋgeréŋge are a na gelêni ré, niɲba, nini li hen iyôŋ bi niné yiɲ aŋgaɲ gelé ka dôri bi kené li. 10Wulê wo na nini baɲ iyére toŋge a tô hen na, na nini kelêŋge iyôŋ ba: «Hena kwôni wo ré gey lê jé ré ba, bi ôm emê ré men.» 11Nini kôl hen iyôŋ wôsa bay kôl iyôŋ ba ɓiɲé ka pôni perêrŋge a ré gey lê jé ré aɲ ré ô na wô ɗé tirji tô aŋga megêrji a ɗi. 12Ɓiɲé bay ka iyôŋgi hen na, nini kôlji naɲ hini Kelma wona Jésu Krist bi bay ré li jé naɲ wulê wulê wô uwôɲiɲ aŋgaɲ emêrji. 13Yênên, kenbay ba, ken li aŋga dôri ôriɲ tumô tumô ɗiba, ken merên sara ré. 14Hena kwôni ré bi kwôlê sa kwôlo nini li bô magtubu a béŋge hen ré na, ken kôbri men, ken biɲ naɲ ɗi ré a men, aɲ bi tayre ré diri. 15Aɲ ken haali mega yêneŋge iyôŋ ɗiba, ken bôri mega ré janeŋge iyôŋ né. 16Bi Kelma Jésu woɲ ôbi biɲ ɓiɲé bô jalê hen ôbi naɲ yiri bi béŋge bô jalê kwôy kwôy sa are kêm a men, bi baa naɲ ken kêm a men. 17Dosé toɲ deriɲ kibi magtubu hende to hen na, na nôbi Pol naɲ kôben wuɲê a lê hen niɲ. Na hen iyôŋ a ené deriɲ kibi magtubu tiɲê kwôy kwôy men, na hen iyôŋ a ené lêrê a men. 18Na kwôlo en gey kelêŋge bi a hen. Bi Kelma wona Jésu Krist tô kibri sarŋge a kêm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\