2 Timoté 1

1Nôbi Pol, ôbi jé wo Krist Jésu naɲ bô geyé wo Emen wo na genge bi ené uwôl béré gelê wo ayiɲ tôri ɗiré biɲ ɓiɲé wo yi yi Jésu Krist a kiriɲa nana biɲ naɲ ɗi hen. 2En li magtubu hende to hen bem jôbi Timoté wo ju yi môɲ keman wo en geyri hen iyôŋ. Bi Ibarna Emen naɲ Kelma wona Krist Jésu tô kibriji sam a men, bi bay bô tu ɲa tom men, bi bay jal bôm a men. 3En liɲ Emen wo en li jé biri naɲ bôn wo dôri mega wo môɲêrna kôba, na liɲ jé biri hen iyôŋ dosé. En liri dosé wôsa yoyre naɲ tu tare kiriɲa en mô wô uwôlêri na, en erem sam a kwôy kwôy. 4Bôn juben sa sômê wo na ju sôm a hen aɲ en gey gelem aɲ bi yen ré dôren. 5Men, en erem sa ayê bôô wom woɲ tiri hen, ayê bôô woɲ tiri bi wo hen na, agerem Loyis naɲ yom Énis na ôriɲ hen iyôŋ men aɲ en hôn wo jôbi kôba, ayê bôô wom ré na kwoɲ tiri hen iyôŋ men. 6Na ôbi á, ené jubu tô bôm ta bi jeré cubu tum tô gwosoy jé wo Emen na bem kiriɲa na en uwôliɲ kôben sam a hen dô ɗiba, bi ré yi aŋga beray mera ré. 7Wôsa Tunu to Emen béna hen na, na to béna néé men, toɲ geyé ɓiɲé men, toɲ gemé yi a men, ɗiba, na tunu toɲ harê ré. 8Hen iyôŋ na, dô wo ju ɗi tayre dêm sa dôriɲ ɓiɲé kwôlê wo gengiɲ sa Kelma wona hen ré men, gengiɲ san nôbi wo en yi daŋgay a wô sa Jésu hen né a men. Niɲba, ju geliɲ gusiɲ naɲ en wô sa kwôlê wo dôri wo Emen naɲ néé wo ôbi bem hen. 9Emen a gôliɲ naɲ na men, ôbi a uwôgêna bi nana yi ɓiɲé kari a men. Na wô jé lêrena wo dôri wo nana li hen né, niɲba, na gengé wori men, bô derê wori a men. Na bô derê wo ôbi li naɲ na tô Jésu Krist a pa dema tô terare na ré ɗiɲ tô. 10Men, haw hen ôbi geléna bô derê wori bi wo hen naɲ sa to ôbi gôliɲ naɲ na Jésu Krist na saɲ hen, wôsa Jésu Krist a mênê néé wo temare yôd. Aɲ naɲ kwôlê wo dôri bi wo hen na, ôbi yêge sa gelê wo a kerê ré hen béna. 11Nôbi kôba, na wô kwôlê wo dôri bi wo hen a Emen ré ɗén mega ôbi ulê béré iyôŋ men, mega ôbi jé iyôŋ men, mega ôbi geliɲ ɓiɲé are iyôŋ a men hen. 12Na ôbi á, ené geliɲ gusiɲ hende to hen hen. Niɲba, en ɗi tayre dên ré wôsa en hôn kwo en bi bôn sari a hen men, en hôn wo ôbi ré ôriɲ naɲ néé woɲ gemé aŋga ôbi bên kôbena hen derê kwôy Wulê woɲ jerê kwôlê a. 13Gem tu kwôlê wo ju toy keben a hen dô aɲ bi yi môɲ aŋgaɲ gelé kam iyôŋ men, ju ɓu ayê bôô wom iyêre men, pur ɓiɲé a men wô kibi biɲare tona naɲ Jésu Krist. 14Timoté, cubu tum sa aŋga Emen bêm kôm a hen dô naɲ néé wo Tunu toɲ hendi bô bôrê to yi yerna hen a men. 15Ju hôn wo bay ayê bôô kêm ka mô bô emê wo Asi a na, ɗénji aɲ men, aɲ perêrji a hen na, si Pijélus naɲ Hemojêns kôba, ɗénji aɲ a men. 16Niɲba, bi Emen bô tu ɲa to Onésipôr naɲ ɓiɲé ka bô iyére tori a, wôsa ôbi dôben ibiyare bôn a kwôy kwôy, men ôbi bi tayre diri san a wô wo ené na daŋgay ré a men. 17Niɲba, kiriɲa ôbi sa Rôm a na, ôbi wogen ɗé ɗé ô uɲen. 18Bi Kelma bô tu ɲa tori wulê wo ôbi a jôriɲ kwôlê sa ɓiɲé a hen. Are kêm ka ôbi na li naɲ en Epês a hen na, ju hôn dô.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\