2 Timoté 2

1Keman, sa kibi biɲare to ju biɲ naɲ Jésu Krist hen aɲa ôbi ré li derê naɲ ju hen. Iyôŋ ba, ju ɓu bôm iyêre. 2Aɲ kwôlê wo ju toy keben a tu kwônê ɓiɲé hen na, ju geliɲ ɓiɲé ka ju bi bôm sarji a ka a nêmê geliɲ megêrji ka ɗaŋgi hen iyôŋ men hen. 3Geliɲ gusiɲ naɲ bay ayê bôô kêm mega ôbi maɲê wo Jésu Krist wo dôri iyôŋ. 4Hena asgar wo ré mô sa têri a ɗiré erê kibi kumbul a aɲa ré gey bi ôbi sari ré dini na, ôbi a ɗé tini sa aŋga cêgiri a hen ré niɲ. 5Men, hena ôbi cogo wo ré li cogo naɲ geréri ré ba, bay a ayê kibri ba? 6Men, ôbi yagê wo na cubu tiri dô sa yagê a terbére a na, kibi kelanê ba, ôbi a uɲé sa kôbri tumô. 7Erem sa kwôlê wo en kôlem a hen aɲ Kelma a bé tum a jôriɲ sara aɲ já henê seŋge. 8Erem sa Jésu Krist a woɲ kuŋga kelma Dabid wo Emen na biri ji si kamɲê hen kwôy kwôy mega wo en kôl kwôli bô béré Kwôlo Dôri wo en uwôl a hen. 9Na ôbi á, ené geliɲ gusiɲ men, bay ɓeren uwôl daŋgay a mega wo ené na ôbi lêre habrê iyôŋ hen. Niɲba, kwôlê wo Emen ba a yé daŋgay a men ba? 10Na tôri bi wo hen aɲa ené ɓeriɲ bôn iyêre sa gusiɲ hende to kêm hen wô derê wo ɓiɲé ka Emen na tôrji bi bay kôba, ré uwôɲiɲ gelê wo yi yi Jésu Krist a hen men, bay ré môriɲ bô hini emê wo naɲ kwini a hen a men. 11Kwôlê wo na kelê hen na, na tu kwôlê. Hena na nana ma naɲ Jésu Krist na, na merêɲge tu geɲ naɲ ɗi a men. 12Men, hena na nana ɓu bôrna iyêre ba, na emê iyére naɲ ɗi men. Hena nana kaɲni ba, ôbi kôba, a kaɲêna men. 13Men, hena nana ɗebu sa têrna ré ba, ôbi ba, ɗebu sa têri a, wôsa ôbi ba, a kelê baa lê ariri ré ré. 14Ju jubu tô bôrji ju hô jubu a tumô Emen a sa kwôlê wo na en kôlem hen. Halji bi bay nariɲ kwôlê sa kwôli kelêrji a ré. A hena bay ré nariɲ kwôlê mega hen iyôŋ na, dô ré wôsa a mênê ayê bôô wo ɓiɲé ka toyji hen. 15Ɓu yem ta liɲ jé aɲ bi Emen bôrem mega kwôni wo dôri iyôŋ men, kwo tayre diri sa jé wori a ré men, môɲ kwo uwôl béré tu kwôlê naɲ geréri iyôŋ a men. 16Jôô yem sa nariɲare kwôlê woɲ ɗéɲ iyôŋ wo biɲ naɲ ayê bôô ré hen, wôsa nariɲay kwôlê bi wo iyôŋgi hen a lê aɲa ɓiɲé ré ɗiɲ Emen dê dê aɲ hen. 17Wôsa kwôli kelêrji liɲ ɓiɲé habiɲ mega bara to ô tumô tumô iyôŋ. Si Héméné naɲ Pilétus na perê ɓiɲé kaɲ bay kelêre kwôlê wo habiɲ bi wo hen iyôŋgi hen. 18Bay ɗéɲ tu kwôlê bi wo hen aɲ, wôsa bay kôl iyôŋ ba Emen né biɲ ɓiɲé ka ma ré ji si kamɲê niɲ. Aɲ mêne ayê bôô wo ɓiɲé ka pôni. 19Niɲba, Emen ɗi tô ayê bôô wona iyêre kaŋ kaŋ. Aɲ tô ayê bôô bi wo hen na, are wôô ɗiɲ sara, ka tumô kôl iyôŋ ba: «Kelma hôn ɓiɲé kari » men, ka jôgiɲ wôô kôl iyôŋ ba: «Kwôni wo kôl ɗiré na kwo Kelma ba, bi jôô yiri sa lê aŋga habiɲ a.» 20Bô iyére to dami a na, na gwoɲê kaɲ lôr naɲ kaɲ lari a yé ya mera ré, niɲba, kaɲ gurô naɲ kaɲ gerem kôba, yi ya men. Gwoɲê kaɲ lôr naɲ kaɲ lari hen na, bay ômiɲ are na sa wulê wo dami a, niɲba, kaɲ gurô naɲ kaɲ gerem hen na, bay ômiɲ are naɲ wulê wulê. 21Kwo bay ayê bôô kôba, na hen iyôŋ men. Wôsa hena kwôni ré jôô yiri sa lê aŋga habiɲ bay ka en kôl kwôliji hen aɲ ɗi yiri naɲ jeŋgêri hen na, ôbi yi mega gwoɲê kaɲ lôr naɲ kaɲ lari iyôŋ Emen a ayêri liɲ jé wo dôri wo gay gay hen kêm. Wôsa ôbi ay yiri yôd biɲ Kelma wô merê sa kôbri mega gawra wo já jéri bi ré li jé wo dôri wo gay gay hen. 22Jôô yem sa doy aŋga li manê naɲ kalmê hen yôd aɲ. Aɲ ju woge wô lê aŋgaɲ derôre men, ju gem ayê bôô wom men, gey megêm men, ju mô naɲ bô jalê a men. Li hen iyôŋ naɲ ɓiɲé ka uwôl Kelma naɲ bôô pôn hen. 23Men, ju jubu bay nariɲare kwôlê wo gali hen sêd aɲ a men. Wôsa ju hôn wo nariɲare kwôlê wo gali bi wo hen iyôŋgi hen na, saɲ naɲ naɲare kwôy kwôy. 24Niɲba, ôbi jé wo Kelma na, dé wo ré nàɲ náɲ kwôni ré, niɲba, ré li dô naɲ ɓiɲé kêm men, ré nêm geliɲ ɓiɲé are men, ré na ôbi ulê bôô sa aŋga habiɲ ka ɓiɲé li naɲ ɗi hen a men. 25Ôbi a ulê bôri pô geliɲ ɓiɲé kaɲ bay jebé kwôlê sêd aɲ hen are. Wôsa dô réba Emen a biji néé bi bay ré biliɲ ermé woji aɲ a bé tirji ré jôriɲ sa tu kwôlê. 26Na hen iyôŋ dema bay ré henê ermé kwôlê wo dôri aɲ dôriɲ kibi boyre to ôbi bare Sidan a wo ɓerji bay li aŋga bôri ré gey hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\