2 Timoté 3

1Hôn wo kiriɲa sa terare baa ɗa wo a kerê niɲ na, kiriɲ a iyêrê damaŋ. 2Wôsa ɓiɲé a yé bay yerê men, bay geyé gursu men, bay dê deŋgôrji men, bay uwôyrê yi men, bay kelê kwôlo habiɲ gengiɲ sa Emen men, bay biɲ balêrji kwôlê ré men, bay yilé kiriɲ men, bay bê kwôlê sa aŋga Emen a ré men. 3Bay a yé ɓiɲé ka iyêre men, bay a berê tu ɲa to kwôni ré men, na bay kelê kwôlê wo habiɲ gengiɲ sa ɓiɲé men, na bay ɓégerem men, bay lê ɓisiɲne men, na bay bayi aŋga dôri men, 4na bay perê sa megêrji men, bay lêre are môɲ ɓiɲé ka erem kwôlê ré iyôŋ men, bay uwôyrê yirji damaŋ men, bay geyé derê wo sa terare a nà ɗê Emen a men. 5Tu ɓiɲé a ba, bay li môɲ ciré na bay ayê bôô môɲ nabay iyôŋ men, niɲba, néé wo ayê bôô woɲ tiri hen na, bay kaɲ. Ɓiɲé bay ka iyôŋgi hen na, pô yem wolé naɲ ci. 6Wôsa ka pôni ô bô iyé ɓiɲé aɲ bôyji yébé kaɲ bay lê aɲ doy lê aŋga gay gay yi bôrji a hen naɲ aŋgaɲ gelé kaji kaɲ benare bay ka hen. 7Yébé bay ka hen gey bi bay ré dôrji kwôlê ta ta haji niɲba, bay nêm henê tu kwôlê ré kwôy. 8Mega wo ca ba, si Janês naɲ Jambrês na kaɲ Moyis hen iyôŋ na, ɓiɲé bay ka hen kôba, kaɲji béré kwôlê woɲ tiri bi wo hen men. Na ɓiɲé ka ermé woji mêniɲ aɲ na ɓiɲé ka ayê bôô woji dé tu Emen né a men. 9Niɲba, jé lêreji bi wo hen a erê tumô ré, wôsa bay a bôrji mega bay galê iyôŋ mega wo bay na bôriɲ si Janês naɲ Jambrês mega bay galê hen iyôŋ men. 10Niɲba, jôbi ju gel gelé are kaɲê dô men, ju hôn hal wuɲê men, ju hôn aŋga en genge ené lê hen dô men, ayê bôô wuɲê dô men, ulê bôô wuɲê dô men, ju hôn geyé wo en gey ɓiɲé hen dô men, ɗébé sa tê tiɲê a dô men, 11ju hôn gusiɲ to bay gelen hen dô men, aŋgaɲ tu ɲa ka lên a Antiyôk a men, Ikôniyôm a men, Listre a a men hen na, ju hôn dô. En geliɲ gusiɲ hende to kêm hen niɲba, Kelma dôren kibi a kêm men. 12Na tiri, ɓiɲé kêm ka gey lê aŋga Emen gey hen wô wo ciré biɲ pôn naɲ Krist Jésu hen na, bay a gelji gusiɲ na hen iyôŋ men. 13Niɲba, ɓiɲé kaɲ bay bô habrê men, bay lamê kiriɲ a men hen na, jé lêreji wo habiɲ bi wo hen a erê tumô tumô, bay a lamê megêrji men, bay kôba, bay a lamêji men. 14Niɲba, jôbi ba, ju ɗebu dô sa kwôlo bay na gelem aɲ na ju bi bôm sara dô hen wôsa ju hôn ɓiɲé kaɲ bay gelemare are bay ka hen dô. 15Wôsa kwôlo yi bô magtubu to Emen a hen na, ju hôn naɲ kamɲêm yeŋ. Kwôlê bi wo hen a bem tu melênê wo jeré biɲ bôm sa Jésu Krist a aɲ jeré gôliɲ. 16Kwôlo kêm wo liɲ bô magtubu to Emen a hen na, na kwôlo hena kibri a, iyôŋ ba, dô wô haliɲ ɓiɲé men, ɲaniɲji men, enêji men, wô geléji geré lê aŋgaɲ derôre a men. 17Aɲ bi gawra wo Emen ré uwôɲiɲ geré liɲ aŋga dôri ka gay gay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\