2 Timoté 4

1Kiriɲa Jésu Krist a hera wô emê iyére tori na, ôbi a sa jerê kwôlê sa ɓiɲé ka baa tu geɲ naɲ ka ma a. A hena ré na hen iyôŋ ba, en ay tôn bem tumô Emen a men, tumô Jésu Krist a a men bi jeré 2dô kwôlê wo dôri wo Emen biɲ ɓiɲé aɲ ju ɗebu sara hena ré kiriɲ ré dô, ré habiɲ kôba, ju ɗebe sa têm a. Gelji wo aŋga bay ré li hen ré habiɲ men, ju ôneji wô têriɲ toji men, ju dôbji ibiyare bôrji a men. Li hen iyôŋ naɲ ermé woɲ geléji are men, ju uwôliɲ bôm pô sarji a. 3Wôsa wulê a sa wo ɓiɲé a geyé toyé béré kwôli aŋgaɲ gelé kaɲ tiri bay ka hen né. Niɲba, bay a lê na aŋga bôrji gey hen men, darɲa toyé kwôlê diji aɲ bay dayrê kwônê ɓiɲé kaɲ bay gelé are ligirji a bi bay ré kôlji kwôlê wo bay gey toyé hen ɗi. 4Bay a ayê marji aɲ sa tu kwôlê a niɲba, bay a dôbê marji wô toyiɲ kwôlê woɲ dilemne wo gay gay hen ɗi. 5Niɲba, jôbi na, ju ɗi tu melênê sa yem a sa are bay ka hen kêm. Ɓu bôm iyêre sa gusiɲ a men, li jé wom woɲ uwôlê béré Kwôlo Dôri wo gengiɲ sa Jésu Krist hen biɲ ɓiɲé men, li jé woɲ ulê béré Kwôlo Dôri wo Kelma bêm kôm a hen dô a men. 6Wôsa kuɲê nôbi ba, en yi haw hen môɲ care toɲ bê tôŋ iyôŋ. Wô wo wulê wo na maɲ baa ɗa niɲ. 7Wôsa na en sêɲ sêɲare toɲ ibiyare men, gere to na en ge hena, en duu kebre niɲ men, en gem kwôli ayê bôô dô a men. 8Aɲ haw hen na, aŋgaɲ têbê sa kôbi kaɲ tiri ka ɓiɲé ka ay joor hen yi gemen yaŋ ya. Bay a na gwôyê wo bay lê aŋgaɲ derôre. Aɲ Kelma woɲ ôbi jerê kwôlê woɲ derôre a ben Wulê wo ôbi a heraɲ wô jerê kwôlê sa ɓiɲé a hen. Ôbi a ben na nôbi penen mera ré, niɲba, ɓiɲé ka gey herari hen men. 9Jubo yem ta ju era lew uɲen. 10Wôsa aŋga sa terare a na ɓu bô Démas aɲ ôbi ɗén aɲ ôriɲ Tésalonik a. Krésens ô Galati a men, Tit kôba, ô Dalmati a a men. 11Aɲ na Luk pôn nêŋ hari a baa ré en na. Kiriɲa já era ba, ju kelaɲ naɲ Mark ré era naɲ ju wôsa ôbi nêm lê naɲ en sa jé wo Emen a. 12Tikik ba, en jéri Epês a. 13Kiriɲa já era ba, ju aya bargay kaɲê kaɲ kelanê ka na en ɗo iyé Karpus Trowas a hen kôm a eraɲ ben. Men, pera magtubu to beray hen kôm a eraɲ ben niɲba, toɲ ariɲ hen na, ju gerbaɲ né pa pa. 14Alêksander woɲ ôbi biŋgê hen lên aŋga habiɲ gaɲ. Kelma a têbêri bô habrê wori bi wo ôbi lên hen. 15Jôbi kôba, ju ɗi tu melênê sa yem a men, wôsa ôbi kaɲ kwôlê wona. 16Kiriɲa en ɗubu tumô bay jerê kwôlê a kunen ta kôl kwôlê jôriɲ san na, kwôni pôn nêŋ iyôŋ wo na kuɲê ba naɲ. Bay kêm ɗén aɲ. Niɲba, en uwôliɲ Emen bi ré jô kwôlê sarji a ré. 17Niɲba, Kelma baa naɲ en men, na ben néén a men, aɲ bi ené uwôliɲ béré Kwôlo Dôri dô biɲ ɓiɲé kêm ka na Jubɲê ré hen ré toy. Aɲ Kelma dôren kibi kwo a. 18Ôbi a dôren perê aŋga habiɲ a kêm aɲ a ben na sé bô emê iyére tori to derômaraŋ a naɲ derêri. Bi hini emê yi wô sari kwôy naɲ kwini. Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ. 19Liɲ si Prisil naɲ Akilas naɲ ɓiɲé ka bô iyé Onésipôr a kêm dosé ben. 20Erast baa Kworênt a men, Tropim ba, en ɗori a Milé a wôsa ôbi ômiɲ. 21Jubo yem ta, ju era uɲen tumô kibi terbére a. Ubulus men, Pudêns men, Linus men, Klodiya naɲ bay ayê bôô kêm lêm dosé men. 22Bi Kelma baa ré ju, men, bi derê wo Emen baa ré ken kêm a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\