3 Ja 1

1Na nôbi suri a lê magtubu hende to hen bem jôbi melaɲnen Gayus wo en purem bôn pôn hen. 2Melaɲnen wuɲê, en uwôl Emen bi are kêm ré dô bem men, bi ômɲare toni ré lêm ré mega tunum môriɲ dô tumô Emen a hen iyôŋ men. 3Yen dôren damaŋ kiriɲa yênêrna bay ayê bôô saji nà aɲ kôlenji wo jeré ɗi yem yi tu kwôlê men, jeré li are naɲ geré wo tu kwôlê bi wo hen a men. 4Kiriɲa en toy wo kamnen ré li aŋgaɲ derôre hen iyôŋ a men na, yen dôren damaŋ ɗê are kêm. 5Melaɲnen wuɲê Gayus, lê wo ju li naɲ yênêrna bay ayê bôô kaɲ iyére naɲ kaɲ kergê hen a men na, ju li na naɲ bôô pôn tiri. 6Ɓiɲé bay ka ju li naɲ ci hen na, bay heramem kibi bay ayê bôô ka nà kôl iyôŋ ba: «Ôbi peréni damaŋ.» Aɲ en hô uwôlen bi jeré li naɲ ci mega wo Emen gey hen iyôŋ tô kergare toji a. 7Kergare hende to bay ô hen na, na wô lê jé wo Jésu Krist aɲ bay uwôɲ ani kôbi bay ayê bôô ré hen né. 8Na ôbi á, nabay kaɲ bay ayê bôô nana a lê naɲ ɓiɲé bay ka hen aɲ bi ré gelji wo nana biɲ naɲ ci sa jé wo bay li gengiɲ sa kwôlê woɲ tiri bi wo hen hen. 9Gayus, en li magtubu jéɲ biɲ églis toŋge menba, Diyotrêp wo kôl ɗiré na kwo dami bô églis a hen li sa iyêrê aɲ kaɲ toyé kwôlê bi wo en kôl hen. 10Wulê wo na erê geléŋge hen na, na derêŋge tô kwôlê woɲ benare bi wo ôbi pôy ɗéni sarni a hen. Na kwôlê woɲ benare bi wo hen a ôbi ré kôl mera ré, niɲba, ôbi kaɲ ɓeré bay ayê bôô kaɲ kergê hen yiri a a men. Aɲ hena ɓiɲé ka ɗaŋgi ré gey ɓeréji a yirji a kôba, ôbi jôrji a men. Aɲ kôlji ɗiré dagêji bô églis a. 11Melaɲnen wuɲê, ô tô jé lê ɓiɲé ka habiɲ a hen né niɲba, ju ay hal wo ɓiɲé kaɲ bay lêre aŋga dôri hen ɗi. Kwôni woɲ ôbi lêre aŋga dôri na, na kwo Emen, niɲba, kwoɲ ôbi lêre aŋga habiɲ hen na, hôn Emen né kwôy. 12Kwo Démétriyus ba, ɓiɲé kêm kôl kwôlo dôri gengiɲ sari. Men, béré kwôlo Emen wo ôbi uwôl hen kôba, gel wo ôbi ré li aŋga dôri. Nibay kôba, nini biɲ sara mega wo ôbi ré li aŋga dôri. Aɲ ju hôn wo niné kelê kwôlê woɲ benare ré. 13En ôriɲ naɲ kwôlê gaɲ ré ené kôlem niɲba, na nêmê lê bô magtubu to nà kêm né. 14En gey ené erê ô gelem hen ya hen na, naa erê iyêlêri seŋge. 15Bi bô jalê wo Emen baa naɲ ju. Milɲém kêm lêm dosé men, ju liɲ milɲérni pôn pôn kêm dosé béni men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\