3 Ja 1:10

10Wulê wo na erê geléŋge hen na, na derêŋge tô kwôlê woɲ benare bi wo ôbi pôy ɗéni sarni a hen. Na kwôlê woɲ benare bi wo hen a ôbi ré kôl mera ré, niɲba, ôbi kaɲ ɓeré bay ayê bôô kaɲ kergê hen yiri a a men. Aɲ hena ɓiɲé ka ɗaŋgi ré gey ɓeréji a yirji a kôba, ôbi jôrji a men. Aɲ kôlji ɗiré dagêji bô églis a.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More