Jé lê bay jé 1

1Dami wuɲê Téwpil, bô magtubu tiɲê to tumô to na en li hen na, na en kôl kwôli aŋga Jésu na li men, kwôlo ôbi na geliɲ ɓiɲé a men. Kwôli are bay ka en kôlem kwôliji hen na, na kiriɲa ôbi na ayiɲ tô jé wori hen. 2- 3Kwôy wulê wo Emen ayri hôriɲ derômaraŋ a. Pa dema Emen ré ayri hôriɲ derômaraŋ a tô na, cêgi temayri a na, na bay jé bay ka ôbi na tôrji hen a, ôbi ré si sarji a tumô têê kwône naɲ yiri na iyôŋ kwôy wulê tôre pôrbu aɲ gelji wo ré na ɗôbi a ré jê sé kamɲê hen men, kôlji kwôli emê iyére to Emen a men. Ôbi na geliɲ bay jé ka ôbi na tôrji hen, tôô tori hende to hen naɲ néé wo Tunu toɲ hendi bô bôrê. 4Wulê wo pôni ôbi mô ôm emê naɲ ci, menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Merêŋge Jérusalêm a nà kwôy ken gem aŋga Iban na genge ɗiré béŋge aɲ na en kelêŋge kwôliji hen, ɗiba, ken ô aɲê ré tô. 5Wôsa Ja ba, na liɲ ɓiɲé batêm na naɲ kam niɲba, era baa tumô a hen na, na naɲ Tunu toɲ hendi bô bôrê a Emen ré lêŋge kenbay batêm niɲ.» 6Kiriɲa bay tô Jésu môrji naɲ ɗi baa ya tô menba, bay eŋgereri iyôŋ ba: «Kelma, na wulê bi wo hen a jeré hô biɲ kam Israyêl kenare toji hôriɲ hen ba?» 7Menba, ôbi uwôlji sara kôl iyôŋ ba: «Kwôlo gengiɲ sa wulê naɲ tayi kwôlo ken eŋgeren hen na, dôlêŋge kenbay ré, niɲba, na Iban a gengé naɲ bô geyé wori. 8Niɲba, kenbay ba, ka sa uɲé néé kiriɲa Tunu toɲ hendi bô bôrê a herbo sarŋge a dema kené yé bay derê kwôlen Jérusalêm a men, Judé a men, Samari men, gôriɲ kiriɲ kêm sa terare a nà a men tô.» 9Kiriɲa ôbi kôlji hen iyôŋ kô niɲ menba, Emen biri ɗay tirji a hen bô kiriɲ ka geri a ô derômaraŋ a. 10Kiriɲa bay ɗebu bô derômaraŋ ɗéɲ kiriɲ ka Jésu ôriɲ ya hen baa ya tô, menba, gawrê wôô ka tôbe bargay ka bôri soji ɗibiji kwarji a. 11Aɲ kôlji iyôŋ ba: «Ken gawrê ka Galilé, wô mi a kené ɗebe bô derômaraŋ hen iyôŋ ba? Jésu bi wo Emen biri ɗay ô derômaraŋ a aɲ ken ɗebu bô hen na, herari kôba, a yé môɲ ôbi wo ken gili ôriɲ derômaraŋ a hen iyôŋ têj têj.» 12Bay tô Jésu hena sa Keram wo Olibiyé heraji Jérusalêm a, hena ya erê Jérusalêm a na, na kilomêter pôn. 13Kiriɲa bay hena sa keram heraji uwo menba, bay ɗay bô iyére to tayi to bay dayriɲ ya gaŋ gaŋ hen. Kamaŋ ka ɗay ô bô iyére hende to hen a na: Piyêr, Ja, Jak, André, Pilip, Tomas, Bartélémi, Matiyé, Jak kema Alpé, Simô woɲ kema iyére hen naɲ Jud woɲ kema Jak hen. 14Bay kôliɲ kaɲniji aɲ daɲji ta ta wô uwôlê Emen naɲ bôô pôn aɲ yébé ka pôni men, si Mari toɲ yoo Jésu men, yênêri a men naɲ ci ya men. 15Wulê sem cêgê menba, bay ayê bôô arew naɲ tôre wôô daɲji menba, Piyêr hena ɗebu ta perêrji a wô kelê kwôlê. 16Ôbi kôl iyôŋ ba: «Yênên, kwôlo magtubu to Emen na kôl aɲ Tini na yêge sari ca tumô yeŋ biɲ Dabid aɲ ôbi na kôl kwôli Judas wo ré sa derê tumô bay ɓeré Jésu hen na, ariri ré liɲ niɲ. 17Judas Iskariyôt bi wo hen na, na na kwoni aɲ na uwoɲ jé môɲ kwo nini li hen iyôŋ men.» 18(Na naɲ lari kwôbe bi wo ôbi na uwôɲ hen a ôbi na ré keliɲ yagê menba, na sa kuriɲ aɲ bôri waɲ aɲ kworɲéri ɓegiɲ kêm aɲ. 19Ɓiɲé ka Jérusalêm kêm toy kwôli aŋga sa sa Juda a hen. Na ôbi á, bay ré uwôge yagê bi wo hen Hakeldama hen, bôri na ‹yagê woɲ kwôbe.›) 20«Ôbi a, bay ré li bô magtubu toɲ kurôŋ kôl iyôŋ ba: ‹Bi bô iyére tori yi seŋge men, bi kwôni mô bô ré men .› Men, hô liɲ kôl iyôŋ ba: ‹Bi kwôni wo ɗaŋgi ré gaseri kini jé wori a a men .› 21- 22Bi kwôni wo ɗaŋgi era sa jôgiɲ naɲ na sa derê kwôli jê sé wo Kelma Jésu. Bi na kwôni wo na ô naɲ na wulê kêm wo Kelma Jésu na ô naɲ na naɲ kiriɲ kiriɲ hen, ayiɲ tôri sa batêm to Ja na liri a kwôy wulê wo Emen ayri perêrna ôriɲ derômaraŋ a hen.» 23Menba, bay tô ɓiɲé wôô ɗi tumôrji a bay a na si Josêp wo ɓiɲé uwôgeri Barsabas men, Justus men hen men, Matiyas a men. 24Menba, bay ayê bôô kêm uwôl Emen kôl iyôŋ ba: «Kelma, jôbi wo ju hôn bô gawrê pôn pôn kêm hen na, geléni kwôni wo ju dôri perê kamaŋ bay ka wôô hen, 25bi ré yi ôbi jé hôlmê Judas wo na ay jé wori ɗéɲ aɲ ôriɲ kiriɲ kaɲ mênê ka na yi gengiɲ sari hen.» 26Menba, bay pool hiniji ta aɲ bay ay pôn perê menba, na Matiyas a bay ré ayri jôgiɲ naɲ bay jé ka môj kibi pôn hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\