Jé lê bay jé 10

1Sa iyé Sésaré a na, gawra wo bay uwôgeri Kwôrney mô ya, ôbi na dami wo asgarɲê ka Rômêɲê ka bay uwôgeji ré na Itali hen. 2Gawra bi wo hen, na ôbi lê tôô Emen aɲ, bay naɲ ɓiɲé ka bô iyére tori ayji kibi Emen kwôy kwôy men, ôbi li naɲ Jubɲê kaɲ bay nimré damaŋ men, ôbi uwôl Emen ta ta a men. 3Wulê wo pôni naɲ tare to yébé ayiɲ sa tôɲne hen menba, ôbi gel aɲ hôn mana wo Emen na iyôŋ naɲ yiri bô pelal a wo so iyére tori a aɲ kôli iyôŋ ba: «Kwôrney.» 4Ôbi bô mana wo Emen bi wo hen ɗéɲ naɲ harê aɲ ôbi kôli iyôŋ ba: «Kelma, na mi ba?» Menba, mana wo Emen bi wo hen uwôli sara iyôŋ ba: «Uwôlê Emen wom naɲ lê wo ju li naɲ bay nimré hen na, dôriɲ Emen aɲ ôbi gôrbiɲ sam né. 5Jé ɓiɲé kam haw hen, ô Jopé ô kelaɲ gawra wo bay uwôgeri Simô wo jelêri na Piyêr hen ré era. 6Ôbi yi iyé megari Simô woɲ ôbi uwôŋsê ariɲ wo iyére tori ɗa naɲ kibi cér a hen.» 7Kiriɲa mana wo Emen bi wo ré iyêli hen ô niɲ menba, Kwôrney uwôga manê kari wôô naɲ asgar wo pôni woɲ ôbi jé wori woɲ ôbi lê tôô Emen hen. 8Ôbi dôrji kwôli aŋga ré li are hen kêm menba, jéji Jopé. 9Kiriɲa kiriɲ wôl aɲ bay ay geré ô aɲ baji ɗa naɲ Jopé menba, Piyêr ɗay sa iyére toɲ dur dur a wô uwôlê Emen naɲ tay ɗiŋne. 10Kurôŋ liri aɲ ôbi gey aŋgaɲ emê. Kiriɲa bay la emê ciré biri menba, pelal jôri. 11Ôbi gel derômaraŋ bôliɲ aɲ ani kani ka geliɲ naɲ kibi bargay ka dami ka bay ɓu jeŋlare wo pôrbu hen iyôŋ sa herbe kwôy sa terare a. 12Bô bargay ka dami bay ka hen a na, tanare to têre pôrbu kêm bô naɲ tu ka gay gay ka erge hen men, naɲ tu ciré ka gay gay kêm a men. 13Menba, tôô kwôni kôli iyôŋ ba: «Piyêr, hena ta, ju duu tanare hende to kêm aɲ ju ôm.» 14Piyêr uwôli sara iyôŋ ba: «En gey ré Kelma, en ôm ani kani ka jôriɲ naɲ ka kagemi sa pôn né.» 15Tôô kwôni bi wo hen hô kôli iyôŋ ba: «Aŋga Emen liɲ ka séli ba, jôbi já kelê ré na ka kagemi ba?» 16Are bay ka hen sa hen iyôŋ têê subu aɲ, cêgê menba, bargay ka dami bay ka hen hô ayiɲ hôriɲ derômaraŋ a. 17Piyêr erem na ba, pelal wo ré jôri na ba, bôri ré na iyeŋ pôn ba? Menba, kiriɲ bay ka hen na, bay jé ka Kwôrney ka ré wogeji iyé Simô hen, saji kibi geré men. 18Bay uwôge bay iyére aɲ eŋgeriji iyôŋ ba: «Na iyére to nà a Simô woɲ Piyêr ré yi ya hen ba?» 19Piyêr erem sa pelal wo ré jôri a hen baa ya tô, menba, Tunu kôli iyôŋ ba: «Gel, imɲê subu wogem. 20Hena ta, ju ô naɲ ci ɗiba, ju erem sem né, wôsa na nôbi a joji hen.» 21Piyêr herbo uwôɲ ɓiɲé bay ka hen aɲ kôlji iyôŋ ba: «Na nôbi wo ken woge bi a nà. Ken era gelen wô mi ba?» 22Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: «Na Kwôrney dami wo asgarɲê a jéni. Ôbi na kwôni woɲ derôre men, ôbi ay kibi Emen men, Jubɲê kêm kôba, geyri a men. Mana wo derômaraŋ a kôli ôbi ré uwôgam jeré era iyére tori a bi ôbi ré toy kwôlo jeré kelêri.» 23Piyêr biji bay era ira aɲ wôl naɲ ɗi. Kiriɲa kiriɲ wôl menba, ôbi ô naɲ ci, yênêri bay ayê bôô ka pôni ka Jopé biri ôriɲ. 24Ɗaŋ tô hen menba, bay biɲ Sésaré. Kwôrney mô gemji naɲ balêri men, milɲéri kaɲ ɗéɲ ka ôbi jé uwôgaji hen a men. 25Kiriɲa Piyêr ɗa sé ira menba, Kwôrney jô kwini aɲ di kwini tôŋ tumôri a kwôy terare a naɲ bê kwôlê wo dami. 26Niɲba, Piyêr ɓiri ta, aɲ kôli iyôŋ ba: «Hena ta! Wôsa nôbi kôba, ena gawra môɲ jôbi hen iyôŋ men.» 27Ôbi iyêl naɲ ɗi aɲ ô ira, kiriɲ ka ɓiɲé ka kwôni daɲ ya hen, 28menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Ken hôn mega wo kwôni woɲ Jub naɲ hara wori na, ré erê naɲ kwôni wo sa iyére to ɗaŋgi a ré men, erê iyére tori a ré a men. Niɲba, Emen gelen mega wo ené bô kwôni môɲ aŋga kagemi ré men, wo ré nêm bi kwôni ré ô naɲ ɗi ré iyôŋ né a men. 29Na iyôŋ a, kiriɲa kené jé uwôgan menba, en kuriɲ era mera ɗiba, en meremné ré hen. Iyôŋ ba, en gey henê tô uwôgê wo ken jé uwôgan hen.» 30Menba, Kwôrney uwôli sara iyôŋ ba: «Kemnêŋ li sa subu niɲ naɲ tare to yébé ayiɲ sa tôɲne mega megare na iyôŋ hen na, en uwôl Emen iyére tiɲê. Menba, kiriɲ bay ka hen na, gawra wo pôni naɲ bargay ka eŋné so ɗebu tumôn a. 31Aɲ kôlen iyôŋ ba: ‹Kwôrney, Emen toy uwôlê wom men, bôri gôrbiɲ sa lê wo ju li naɲ bay nimré hen né a men. 32Jé ɓiɲé ô Jopé ô uwôga Simô wo jelêri na Piyêr wo yi iyé Simô ôbi uwôŋsê ariɲ wo mô kibi cér a hen ré era.› 33Kiriɲ bay ka hen menba, en jé ɓiɲé wogem aɲ naɲ bô derê wom a jeré eraɲ uɲéni hen. Haw hen nibay kêm nini mô na tumô Emen a wô toyé kwôlê kêm wo Kelma kelam jeré sa kelêni hen.» 34Menba, Piyêr ay kwôlê kôl iyôŋ ba: «Haw hen en hôn dô bêɲ bêɲ niɲ wo Emen na, ré dô tu kwôni ré, 35aɲ gawra wo yôŋ yôŋ wo sa iyére to yôŋ yôŋ wo biri kwôlê men, li aŋgaɲ derôre a men hen na, ré dé tiri. 36Ken hôn béré kwôlo ôbi na jéɲ biɲ kam Israyêl hen. Béré bi wo hen gengiɲ sa Kwôlo Dôri woɲ bô jalê naɲ geré wo Jésu Krist wo na Kelma wo ɓiɲé kêm hen. 37Cêgi derê kwôlê wo Ja naɲ batêm to ôbi na liɲ ɓiɲé a men hen na, ken hôn kwôli are bay ka li are ayiɲ tôrji Galilé a kwôy sa iyé Judé a hen. 38Ken hôn iyeŋ a Emen ré dô Jésu wo Najarêt bi wo hen men, bé wo ôbi biri néé naɲ geré wo Tunu toɲ hendi bô bôrê men. Men, ken hôn iyeŋ a ôbi ré ô gôr sa iyére liɲ ɓiɲé derê men, berariɲ ɓiɲé kêm ka mô bô lemnare to Sidan a a men hen, wôsa Emen baa naɲ ɗi. 39Aɲ nibay ka pôni nini gel ari lêri bay ka kêm hen naɲ tirni sa iyé Jubɲê men, Jérusalêm a men. Ôbi bi wo bay na ɓééri sa gurô tagelê aɲ diri hen. 40Li sa wôô, subu tori menba, Emen biri ji si kamɲê men, biri gel yiri, 41biɲ ɓiɲé kêm né niɲba, ka ôbi na tôrji tumô mega bay derê kwôli are bay ka hen iyôŋ. Na nibay ka na nini ôm men, yi men, naɲ ɗi cêgi jê sé wo Emen biri ji si perê ɓiɲé ka ma a hen. 42Aɲ ôbi kelêni niné uwôl béré aɲ geliɲ ɓiɲé mega wo ré na Emen a ré ɗiri mega ôbi jerê kwôlê iyôŋ sa ɓiɲé ka mô geɲ men, ka ma a a men, 43Na ôbi á, bay kibi Emen kêm na ré kôl kwôli kôl iyôŋ ba: ‹Emen ɗi bôri jal naɲ néé wo hini sa têriɲ to kwôni wo yôŋ yôŋ wo bi bôri sari a.› » 44Piyêr kôl kwôli are bay ka hen baa ya tô menba, Tunu toɲ hendi bô bôrê herbe sa ɓiɲé kêm ka mô toy kwôli bi wo hen. 45Jubɲê ka baa Piyêr eraɲ hen kiriɲa bay gel wo Tunu toɲ hendi bô bôrê to Emen a bé heriɲ sa ɓiɲé ka sa iyére to ɗaŋgi a men hen iyôŋ menba, tiniji ge kay. 46Bay toy ɓiɲé bay ka hen iyêl kibi yê wo ɗaŋgi men, heramiji damɲare to Emen men. Menba, Piyêr kôl iyôŋ ba: 47«Naa jerê bi ɓiɲé bay ka hen ré li batêm naɲ kam haw hen wo bay uwôɲ Tunu toɲ hendi bô bôrê môɲ nabay iyôŋ men hen ba?» 48Menba, ôbi ay tôô bi bay ré liji batêm naɲ hini Jésu Krist menba, bay kôli ré wôl sem naɲ ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\