Jé lê bay jé 11

1Bay jé naɲ bay ayê bôô ka Judé toy wo ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen ka pôni kôba, ré toy kwôlo Emen men. 2Kiriɲa Piyêr hera Jérusalêm a menba, yênêri Jub kaɲ bay ayê bôô nayri kôl iyôŋ ba: 3«Ju ô iyé ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen men, ju ôm are naɲ ci a men!» 4Menba, ôbi dôrji tô kwôlê bi wo hen pôn pôn naɲ geréri geréri kôl iyôŋ ba: 5«En mô Jopé a uwôl Emen menba, en gel bô pelal a ani kani geliɲ naɲ kibi bargay ka dami iyôŋ herbo derômaraŋ a tôŋ naɲ kibriji pôrbu kwôy ɗa kwan a. 6En kôbe bôrji menba, en gel tanare to têre pôrbu men, to noni men, ka erge men, ciré men. 7Menba, en toy tôô kwôni kôlen iyôŋ ba: ‹Piyêr, hena ta, ju duu tanare hende to kêm hen ju ôm.› 8En uwôli sara iyôŋ ba: ‹En gey ré kwôy Kelma. Wôsa kiriɲ ka en yêɲ na, ani kani ka jôriɲ naɲ ka kagemi si keben a ré.› 9Tôô kwôni hô ôm derômaraŋ a kôl iyôŋ ba: ‹Aŋga Emen kôl ré na ka séli ba, jôbi já kelê ré na ka kagemi ré.› » 10«Are bay ka hen, sa hen iyôŋ têê subu menba, are bay ka kêm hen hô pôriɲ hôriɲ ta derômaraŋ a. 11Kiriɲ bay ka hen menba, gawrê subu saji kibi iyére to en môriɲ ya hen, bay joji na Sésaré. 12Tunu kôlen ené hena ô naɲ ci ɗiba, ené gaanê ré. Yênêrna bay ayê bôô ka jii ka en eraɲ naɲ ci nà a bên ôriɲ Sésaré a. Menba, nini ô ira kêm iyé Kwôrney a. 13Ôbi derêni kwôli mana wo derômaraŋ a wo ɗiré gili bô iyére tori a aɲ ré kôli iyôŋ ba: ‹Jé gawrê ô Jopé ô uwôga Simô woɲ Piyêr. 14Aɲ kwôli aŋga ôbi a dôrem hen na, a bem gelê naɲ ɓiɲé kêm ka bô iyére tom a.› 15Kiriɲa ena belê keben tô menba, Tunu toɲ hendi bô bôrê heriɲ sarji a mega wo na heriɲ sarna tumô hen iyôŋ men. 16Menba, en erem sa kwôlo Kelma na kôl kôl iyôŋ ba: ‹Ja na liɲ ɓiɲé batêm naɲ kam niɲba, kenbay ba, Emen a lêŋge batêm naɲ Tunu toɲ hendi bô bôrê.› 17Hena Emen né ɓu baliyare naɲ ci mega wo ôbi na ɓu naɲ na wôsa bê bôô wona sa Kelma Jésu Krist a hen iyôŋ ba, ena i a ené jôriɲ Emen lê aŋgari ba?» 18Kiriɲa bay toy hen iyôŋ menba, bay hô ɗi bôrji jal aɲ ayji kibi Emen kôl iyôŋ ba: «Emen biɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen kôba, geré bi ré bul hal woji aɲ ré uwôɲiɲ gelê woɲ tiri hen men.» 19Bay tô Jésu ka na useriɲ wô sa gusiɲ to bay gelji cêgi temare to Etiyên a hen na, ôrji kwôy biɲ Pinisi, Sipre naɲ Antiyôk, bay uwôl béré biɲ na Jubɲê mera. 20Niɲba, ka perêrji a ka na ka Sipre a men, Sirên a men, hen kiriɲa sa biɲ Antiyôk menba, bay uwôl béré Kwôlo Dôri wo Kelma Jésu biɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen men. 21Néé wo Kelma baa naɲ ci aɲ ɓiɲé ka ay bôrji biɲ Kelma kwône erê tumô tumô. 22Kwôlê bi wo hen era sa kuriɲ maa bay ayê bôô ka Jérusalêm a aɲ bay jé Barnabas Antiyôk a. 23Kiriɲa ôbi sa aɲ gel terê kibi wo Emen tô sa ɓiɲé hen iyôŋ na, yiri dôri damaŋ aɲ ôbi kôlji bay ré ɗi bôrji pôn lêŋniɲ tô Kelma. 24Barnabas bi wo hen, na kwôni wo li aŋgaɲ derôre men, Tunu toɲ hendi bô bôrê wôn bôri men, ayê bôô wori dô a men. Aɲ ɓiɲé kwône bi bôrji sa Kelma. 25Menba, Barnabas ô Tars a wô wogé Sôl. 26Kiriɲa ôbi uwoɲni menba, heraɲ naɲ ɗi Antiyôk a. Bay mô ɓem elê pôn naɲ bay ayê bôô ka Antiyôk a. Bay geliɲ kwônê ɓiɲé are. Na Antiyôk a a bay ré ay tô ɗé hini woɲ Krétiɲê hen sa bay tô Jésu a. 27Wulê bi wo hen na, bay kibi Emen hena Jérusalêm a era Antiyôk. 28Kwo pôni perêrji a bay uwôgeri Agabus Tunu gili mega kurôŋ wo dami ré lê sa terare a nà. (Aɲ kurôŋ bi wo hen li sa terare a nà tiri a men wulê wo Kulod na ômiɲ kenare hen.) 29Bay tô Jésu gengiji ciré lê naɲ yênêrji ka Judé naɲ ari uɲé ka Emen né biji. 30Bay wôge are bay ka hen aɲ jéɲ si Barnabas naɲ Sôl ôriɲ biɲ surɲê ka bay ayê bôô ka Judé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\