Jé lê bay jé 12

1Wulê bi wo hen na, kelma Hérôd ay tô geliɲ tu bay ayê bôô ka Jérusalêm a gusiɲ. 2Ôbi bi bay duu Jak woɲ yêni Ja hen naɲ yebere. 3Aɲ kiriɲa ôbi bô wo yi Jubɲê ré dôrji hen iyôŋ menba, ôbi bi bay ɓu Piyêr. Wulê bi wo hen na, na sa lê geserê mapa wo wubere naɲ bô a hen. 4Hérôd bi bay ɓu Piyêr ô uwôli daŋgay a aɲ biɲ asgarɲê pôrbu, pôrbu gwogelérji pôrbu ɗebu gemni. Aɲ cêgi Pak a dema ciré jerê kwôlê sari a tumô ɓiɲé tô. 5Piyêr yi daŋgay a menba, bay ayê bôô uwôl Emen yôôd naɲ bôô pôn wô sari. 6Bô yoyre hende to kiya Hérôd ɗa jôriɲ kwôlê sari a hen na, bay harêri naɲ musure aɲ ôbi yi kum derô asgarɲê wôô men, bay gemé kibi geré ɗebu gem men. 7Niɲba, kiriɲ bay ka hen na, mana wo Kelma so menba, iyéy daŋgay peraŋge. Mana wo Kelma bi wo hen di kwa bô Piyêr aɲ eŋni aɲ kôli iyôŋ ba: «Hena ta, lew.» Kiriɲ bay ka hen na, musure beseriɲ kôbri a. 8Aɲ mana bi wo hen kôli iyôŋ ba: «Ha tô bôm men, ha gaŋgi garbê kam a men.» Ôbi li hen iyôŋ hende to hen menba, mana bi wo hen hô kôli iyôŋ ba: «Dôbe bargay kam kaɲ kelanê aɲ ju era tôn a nà.» 9Piyêr so tôri a niɲba, ôbi bô môɲ ré na pelal a ré jôri hen ɗiba, ré na aŋgaɲ tiri ré. 10Bay saa asgarɲê ka gem kibi geré hen kini wôô kara, menba, saji kibi geré woɲ musure a wo si kini derô iyére hen, menba, kibi geré bi wo hen bôliɲ sa kibri tumôrji a mera. Kiriɲa bay si nô niɲ menba, bay ô sem tô geré menba, mana wo Kelma bi wo hen ɗi Piyêr aɲ. 11Tini uwo yiri a aɲ ôbi kôl iyôŋ ba: «Haw hen, en hôn niɲ, na tiri, na Kelma a jo mana wori sa dôren kibi néé wo Hérôd a men, kibi habrê kêm wo Jubɲê genge ré sa san a hen a men.» 12Kiriɲa ôbi hôn aŋga ré li are hen iyôŋ niɲ menba, ôbi ô iyé Mari toɲ yoo Ja wo bay uwôgeri Mark hen, ɓiɲé kwône mô uwôl Emen ya. 13Kiriɲa ôbi di kibi geré menba, hende jé to pôni bay uwôgere Rodé so era wô belê kermiɲ. 14Hende toy tôô Piyêr hôn aɲ wo ré bôl kibi kermiɲ biri na, yi derê lere aɲ hende ge ô kelê Piyêr ré ɗebu kibi geré yaŋ ya. 15Bay kôle iyôŋ ba: «Mu gal.» Niɲba, hende kôlji wo ré na tiri. Aɲ bay kôl iyôŋ ba: «Na mana wo derômaraŋ a woɲ ôbi geméri.» 16Piyêr hô di kibi kermiɲ menba, bay sa bôl menba, na ôbi menba, tiniji ge kay. 17Ôbi liji kôbri bay ré wôm tôŋ menba, ôbi dôrji kwôli derê wo Kelma ré dôri bô daŋgay a aɲ ôbi kôlji iyôŋ ba: «Erêŋge ken ô kôliɲ Jak naɲ bay ayê bôô kêm.» Menba, ôbi si ɓu geré ô kiriɲ ka ɗaŋgi a. 18Kiriɲa kiriɲ wôl menba, harê li asgarɲê damaŋ aɲ bay eŋgere aŋga ré sa sa Piyêr a hen. 19Hérôd bi bay wogeri niɲba, bay uwoɲni ré. Menba, ôbi bi bay eŋgeriɲ asgarɲê ka na gem kibi geré hen kwôlê aɲ ôbi kôl bay ré derji. Menba, Hérôd hena Judé era Sésaré aɲ uwôl ya nêm kwôlê. 20Hérôd ôriɲ naɲ kwôlê naɲ ɓiɲé ka Tir a men, ka Sidôn a a men. Bay way ciré jé ɓiɲé yiri a, wôsa bay hôn wo tô kibri wo bay uwôgeri Blastus hen ré gey bi ɗiré lê naɲ ci bi bay ré ɲan kwôlê woji bi wo hen naɲ bô jalê. Wôsa are kêm ka bay ôriɲ doyriji hen na, hena na sa iyére tori a. 21Menba, wulê wo bay genge hen na, Hérôd tôbe bargay kari kaɲ kenare aɲ mô sa gagay kenare a aɲ dôrji kwôlê tu wolé. 22Menba, ɓiɲé kôl iyôŋ ba: «Na emen a kelê kwôlê hen ɗiba, na gawra ré.» 23Kiriɲ bay ka hen na, mana wo Kelma di Hérôd wôsa ôbi ay damɲare to Emen liɲ tori, menba, wôŋne ômni aɲ aɲ ôbi ma. 24Niɲba, kwôlo Emen ba, ôm ôriɲ naɲ kwini tumô tumô. 25Kiriɲa si Barnabas naɲ Sôl liji jé wo bay joji Jérusalêm a hen kô niɲ na, bay bul hô Antiyôk a, bay heraɲ naɲ Ja woɲ Mark hen kôbriji a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\