Jé lê bay jé 13

1Perê bay ayê bôô ka Antiyôk a na, bay kibi Emen ya men, bay gelé are kôba ya a men, hiniji a na: Barnabas, Siméɲôn wo ba uwôgeri gawra wo hendi hen men, Lusiyus wo Sirên men, Manayen wo na melaɲ Hérôd woɲ kelma kiriɲa ôbi na baɲ kema hen men, Sôl a men. 2Wulê wo pôni kiriɲa bay tebe Kelma jôriɲ bôrji kurôŋ menba, Tunu toɲ hendi bô bôrê kôl iyôŋ ba: «Terêŋge si Barnabas naɲ Sôl ken ɗiji gay ben wô jé wo en uwôgeji kwôli hen.» 3Kiriɲa bay jôriɲ bôrji kurôŋ men, uwôl Emen a men kô niɲ menba, bay uwôl kôbriji sarji a aɲ ɗiji ô. 4Kiriɲa si Barnabas naɲ Sôl bô wo Tunu toɲ hendi bô bôrê a ré jéji ulê béré hen iyôŋ na, bay henaji Antiyôk eraji Sélesi a wô ayêji bato ôriɲ iyére to derô cér to bay uwôgere Sipre hen. 5Kiriɲa bay sa biɲ Salmin Sipre a menba, bay uwôl béré kwôlo Emen bô iyéy daɲare to Jubɲê. Bay ôriɲ naɲ Ja Mark kôbriji a bi ré li naɲ ci. 6Kiriɲa bay ô naɲ kiriɲ kiriɲ sa iyére to derô cér a hen kwôy saɲ Papôs a menba, bay uwôɲ ôbi beli wo li yiri môɲ ôbi kibi Emen iyôŋ, ôbi na Jub, hini ôm Bar-Jésu, aɲ naɲ kibi grêk ba na Elimas. 7Ôbi na melaɲ Sêrgiyus Pawlus ôbi emê sa iyére to derô cér a hen, Sêrgiyus bi wo hen na, na ôbi tu melênê, ôbi jé uwôga si Barnabas naɲ Sôl wôsa ôbi ôriɲ doy toyé béré kwôlo Emen. 8Niɲba, Elimas woɲ beli hen jibji sêd aɲ woge wô jôriɲ kelma ré bi bôri sa Jésu a. 9Menba, Tunu toɲ hendi bô bôrê wôn bô Sôl wo na Pol hen aɲ ôbi bôri 10aɲ kôli iyôŋ ba: «Jôbi na, gwosore naɲ habrê wôn bôm, kema Sidan, ôbi bayi aŋga dôri, ɗi mênê geré aŋga Kelma genge hen baa. 11Ju toy, haw hen Kelma a dêm aɲ tum a dôbê hendé aɲ já gelé berarê tare ré sem.» Kiriɲ bay ka hen na, tiri dôbe hendu aɲ ôbi mô bô dilemne a aɲ ôbi bul si na si na woge kwôni bi ré ɓu kôbri. 12Kiriɲa kelma gel are bay ka hen iyôŋ menba, ôbi ay bôri wôsa ari gelé ka gengiɲ sa Kelma dô tini. 13Pol naɲ megêri ɗayji bato Papôs a wô erê Pêrgé bô emê wo Pampili a. Menba, Ja Mark ɗiji ya hen aɲ bul hô Jérusalêm a. 14Bay hena Pêrgé ayji geré kwôy saɲ biɲ Antiyôk bô emê wo Pisidi a. Naɲ sa merê ta a menba, bay ô bô iyéy daɲare a aɲ môrji tôŋ. 15Kiriɲa bay dêŋse magtubu tôô naɲ to bay kibi Emen menba, bay sa iyéy daɲare hende to hen, jé kôlji iyôŋ ba: «Yênêrni, hena kwôlê woɲ dôbê ibiyare wôni ya a kené gey kôliɲ ɓiɲé ba, ken kôl.» 16Menba, Pol hena li kôbri bi bay ré wôm tôŋ aɲ kôl iyôŋ ba: «Kam Israyêl naɲ kenbay ka ba hen ka ken tebe Emen hen, toyéŋge. 17Emen wo ɓiɲé ka Israyêl na tô môɲêrna. Men, ôbi biji bay yêɲ kwône sa iyé Ejipt a, aɲ naɲ néé wori na, ôbi dôrji siɲ aɲ a men. 18Ôbi uwôl bôri sarji a derô gwôlê li elê tôre pôrbu. 19Ôbi bi bay mêne tô yê ɓiɲé jurgem bô emê wo Kanan a na, ôbi biɲ ɓiɲé kari sa iyére toji bay liɲ toji. 20Are bay ka kêm hen li elê arew pôrbu naɲ tôre bay. Cêgeri wori menba, ôbi biji bay jerê kwôlê kwôy saɲ sa Samiyêl ôbi kibi Emen a. 21Menba, bay gey ôbi ré biji kelma menba, Emen biji Sawul kema Kis môɲ wo Bênjamin ôbi ôm kenare li elê tôre pôrbu. 22Kiriɲa Emen kaɲ Sawul na, ôbi biji Dabid mega Kelma woji. Na wô sari ôbi a na ré kôl kwôli kôl iyôŋ ba: ‹Dabid kema Jésé na na kwôni wo en diini, ôbi a lê are kêm ka bôn gey hen .› 23Kuŋga Dabid wo pôni na Jésu wo Emen ɗiri mega ôbi gôliɲ naɲ kam Israyêl wo ôbi na ay tôri ɗiré biji hen. 24Pa dema Jésu ré saɲ tô na, Ja na uwôl béré biɲ kam Israyêl kêm ré ɗi tô têriɲ toji aɲ ré liji batêm. 25Kiriɲa ôbi duu kibi jé wori niɲ menba, kôl iyôŋ ba: ‹Ken kôl ené na i ba? Ena kwo ken mô gemni hen ré tô. Niɲba, gel ôbi era cêgena hen ya, en nêm beseré gaŋgi garbê kaɲ têri ré.› » 26«Yênên, kenbay kaɲ kwôŋgê Abraham naɲ ɓiɲé kêm ka sa iyére to ɗaŋgi a ka mô tebe Emen hen kôba, kwôli gelê bi wo hen na, Emen gengiɲ na sarna nabay tumô. 27Ɓiɲé ka Jérusalêm naɲ kilmérji hôn Jésu ré na i ba ré, aɲa bay ré ɗi kwôli temare ɓu sari hen. Bay dêŋse magtubu to bay kibi Emen naɲ sa merê ta a kwôy kwôy niɲba, bay hôn bôre ré. Aɲ ulê wo bay uwôl kwôlê sa Jésu hen na, bay li na aŋga magtubu to bay kibi Emen na kôl hen. 28Bay uwôɲ kwôlê wôni wo nêm temayri ré, niɲba, bay kôliɲ Pilat ré bi bay ré diri. 29Aɲ kiriɲa bay li are kêm ka magtubu to Emen na kôl gengiɲ sari hen niɲ na, bay tôri derari sa gurô tagelê ô emé. 30Niɲba, Emen biri ji si kamɲê. 31Aɲ wulê kwône ôbi si sa ka na bari henaɲ Galilé eraɲ Jérusalêm a hen, bay a na bay kelê kwôli haw hen biɲ kam Israyêl. 32Nibay kôba, nini ulêŋge béré Kwôlo Dôri bi wo hen na kaɲ tôô to Emen na ay biɲ môɲêrna hen. 33Ôbi li ariri béna nabay kwôŋgêri, kiriɲa ôbi biɲ Jésu ji si mega wo na liɲ bô kurôŋ wo jôgiɲ wôô bô magtubu kurôŋ a kôl iyôŋ ba: ‹Jôbi a na Keman aɲ kemnêŋ nôbi ena Ibam .› 34Emen na kôl ɗiré biɲ Jésu ré jê sé kamɲê ɗiba, ré hô ma a ré niɲ. Na ôbi á, ôbi na ré kôl iyôŋ ba: ‹Na béŋge aŋga yi naɲ jeŋgêrji naɲ kaɲ tiri ka nôbi na en genge ené biɲ Dabid hen .› 35Na ôbi á, ôbi ré kôl bô magtubu to ɗaŋgi a kôl iyôŋ ba: ‹Já ɗé mana wom wo yi naɲ jeŋgêri hen uyê kamɲê ré .› 36Ken hôn, bô wulê bi wo hen na, Dabid na li bô geyé wo Emen. Aɲ kiriɲa, ôbi ma aɲ bay ayri ô emé kwa môɲêri a aɲ ôbi uyê. 37Niɲba, kwo Emen biri ji si kamɲê hen na, uyê ré. 38- 39Yênên, henêŋge mega wo ré na sa kibi Jésu aɲa béré ɗé bôô jalê sa têriɲ a ré uwôliɲ hen. Men, na na sa kibri aɲa i i wo ré bi bôri sari a ba, têriɲ tori kêm to tôô to Moyis na nêm derê sarŋge a ré hen réé dôriɲ. 40Berêŋge dô wô kwôlo bay kibi Emen na kôl hen na, bi arirji sa sarŋge a ré. Bay na kôl kwôliji kôl iyôŋ ba: 41‹Toyéŋge kenbay kaɲ bay uwôyrê yi kaɲ bay kelê kwôlo habiɲ gengiɲ sa kwôlo Emen kôl hen. Na lê are ka gelé, are bay ka na lê hen na, hena kwôni ré derêŋge kwôliji kôba, ka bê bôrŋge sara ré. Kiriɲa ken ba geɲ tô hen na, are bay ka hen a lê aɲ tunuŋge geré kayê aɲ ka erê aɲ .› » 42Kiriɲa si Pol naɲ Barnabas soji nô bô iyéy daɲare a menba, bay uwôlji bi bay ré hô dôrji kwôlê bi wo hen hôriɲ sa merê to cêgê. 43Cêgi daɲare a menba, Jubɲê kwône naɲ ɓiɲé ka bi bôrji sa tôô to Jubɲê hen ôrji tô si Pol naɲ Barnabas aɲ si Pol naɲ Barnabas iyêl naɲ ci men, bay dôbji ibiyare bôrji a men bi bay ré lêŋnê tô bô derê wo Emen a men. 44Naɲ sa merê ta to ɗaŋgi a menba, ɓiɲé ka derô ira kêm era wô toyé Kwôlo Kelma. 45Kiriɲa Jubɲê gel wo ɓiɲé era kwône hen iyôŋ menba, terbére liji aɲ bay gage kwôlo si Pol aɲ bay tiréri. 46Si Pol naɲ Barnabas kôlji naɲ ibiyare kôl iyôŋ ba: «Béré kwôlo Emen bi wo hen, ré uwôliɲ béŋge na kenbay tumô. Niɲba, mega wo ken kaɲ kwôlê bi wo hen aɲ ken bô yerŋge mega wo kené nêm uɲé gelê wo naɲ kwini ré hen iyôŋ niɲ na, niɲa erê uɲé ɓiɲé ka iyére to ɗaŋgi a. 47Wôsa Kelma ay tôô béni kôl iyôŋ ba: ‹En ɗém môɲ kiriɲ ka peraŋgi iyôŋ biɲ tô yê ɓiɲé ka sa terare a nà, wô ulê béré kwôlê woɲ gelê biɲ ɓiɲé kêm gôriɲ kiriɲ sa terare a nà .› » 48Kiriɲa ɓiɲé ka iyére to ɗaŋgi hende to hen toy hen iyôŋ menba, bay li yi derê men, ay kibi kwôlo Kelma men, aɲ ka gelê wo naɲ kwini na yi wô sarji hen na, ayji bôrji kêm. 49Béré kwôlo Kelma ôm naɲ kiriɲ kiriɲ sa ira kêm. 50Menba, Jubɲê gwôse yébé ka tebe Emen ka balêrji na ka damné hen naɲ damné bi bay kôl bay ré liɲ si Pol naɲ Barnabas habrê men, bay ré dageji sa iyére toji a a men. 51Si Pol naɲ Barnabas yebageji beni têrji sarji a aɲ ɗiɲ yirji ô Ikôniyôm a. 52Bay tô Jésu ka Antiyôk a yirji dôrji men, Tunu toɲ hendi bô bôrê wôn bôrji a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\