Jé lê bay jé 14

1Ikôniyôm a kôba, si Pol naɲ Barnabas ôrji iyéy daɲare to Jubɲê aɲ dôrji kwôlê aɲ li wo, Jubɲê naɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen a kwône ay bôrji. 2Niɲba, Jubɲê ka kaɲ kwôlê woji bi wo hen na, gwôseji ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen, ré liɲ bay ayê bôô habrê. 3Si Pol naɲ Barnabas wôl gaɲ Ikôniyôm a men, bay uwôl béré kwôlo Emen naɲ ibiyare men, wôsa bay bi bôrji sa Kelma menba, ôbi biji néé bay liɲ aŋgaɲ giɲê naɲ kaɲ gelé. Aɲ gel wo béré kwôlê woɲ bô derê bi wo bay ré uwôl hen na, ré na tiri. 4Aɲ li wo ɓiɲé ka Ikôniyôm a bay ka hen kariɲ kiriɲ wôô: ka pôni ô tô Jubɲê men, ka pôni ô tô bay jé men. 5Jubɲê naɲ ka na Jub ré hen naɲ kilmérji genge ciré geliɲ si Pol naɲ Barnabas gusiɲ men, ciré gôbêji deré a men. 6Kiriɲa si Pol naɲ Barnabas toy hen iyôŋ menba, bay ge si sa iyé Listre a men, Dêrb a men ka bô emê wo Likaniya naɲ sa iyére to mérji hen. 7Aɲ bay uwôl béré Kwôlo Dôri wo Emen ya. 8Listre a na, gawra wo pôni na ôbi merayê mô ya, wôsa têri meray wôô ɓem naɲ kamɲêri yeŋ, aɲ nêm ɗebé ta ré. 9Wulê wo pôni ôbi toy Pol dô kwôlê. Menba, Pol bôri ɗéɲ tiri a, aɲ bô wo ôbi bi bôri sa Emen a mega wo ré berarêri. 10Menba, Pol kôli naɲ tôri to dami kôl iyôŋ ba: «Hena, ju ɗebu ta naɲ têm!» Ôbi hena neŋgere aɲ ô ta. 11Kiriɲa kwônê ɓiɲé gel aŋga Pol li hen iyôŋ menba, bay kôl naɲ kibi kwôlê woji Likawniɲê kôl iyôŋ ba: «Kamrê bul yirji gawrê aɲ herbiji sarna.» 12Menba, bay uwôge Barnabas «Jês» men, Pol «Hêrmês» men, wôsa Pol a na ôbi kibriji. 13Ôbi tibé kamrê Jês ka iyéyrerji ɗiɲ cêd kibi kalmê hen, bi bay ôriɲ naɲ kelbê ka bay elageji naɲ béé gurô bi ré li manare hen, nô wolé naɲ iyére, wôsa ôbi gey bi ɓiɲé ré li sarga biɲ si Pol naɲ Barnabas. 14Kiriɲa bay jé Barnabas naɲ Pol toy hen iyôŋ menba, bay yêgerê bargay kaji aɲ gerji ô ligi ɓiɲé kariɲ gura kôl iyôŋ ba: 15«Milɲérni, wô mi a kené li hen iyôŋ ba? Nibay kôba niné gawrê mega kenbay hen iyôŋ men. Béré Kwôlo Dôri wo nini uwôl béŋge hen na, na wo kené ɗi tô kamrê kaɲ ɗéɲ iyôŋ bay ka hen aɲ, aɲ kené bul uɲé Emen woɲ ôbi merê tu geɲ men, ôbi ɗé derômaraŋ naɲ sa terare men, cér naɲ aŋga kêm ka yi ya hen a men. 16Wulê wo na tumô hen na, Emen na ɗi ɓiɲé i i ba, na ay geré wori geré wori, 17niɲba, ôbi na gelji yiri naɲ bô derê wori kwôy kwôy wôsa ôbi bi emen uwôŋge men, kaw naɲ geserêri geserêri a men. Na tiri ôbi a béŋge emê naɲ kwônêri men, bi yi derê wôn bôrŋge a men.» 18Kwôlê bi wo Pol dôrji hen kôba, bay naɲ Barnabas li kôbriji a kôbriji a dema bay ré jôriɲ ɓiɲé bi ré li sarga biji tô. 19Cêgi are bay ka hen na, Jubɲê ka hena Antiyôk bô emê wo Pisidi a naɲ Ikôniyôm eraji sa gwôse ɓiɲé aɲ bay gôbe Pol naɲ keram kuu aɲ wuréri ô ulê wolé naɲ iyére aɲ bay kôl yaŋ ba ôbi ré ma niɲ. 20Niɲba, kiriɲa bay ayê bôô daɲ sari a menba, ôbi hena ta, aɲ hô derô ira. Kiriɲ wôl menba, bay ôrji naɲ Barnabas Dêrb a. 21Kiriɲa si Pol naɲ Barnabas uwôl béré Kwôlo Dôri Dêrb a aɲ ɓiɲé kwône bi bôrji sa Jésu hen iyôŋ menba, bay bulo hera si Listre, Ikôniyôm a naɲ Antiyôk bô emê Pisidi a. 22Aɲ kiriɲ kêm ka bay ô ya hen na, bay dôbji ibiyare bô bay ayê bôô a bi bay ré lêŋnê tô ayê bôô woji a men, bay kôlji iyôŋ ba: «Naa geliɲ gusiɲ gaɲ dem aɲa nana sé bô emê iyére to Emen a tô.» 23Bô églis a pôn pôn na, bay tô surɲê biji men, uwôlji Emen men, jôriɲ bôrji kurôŋ a men, aɲ bay biji kôbi Kelma wo bay bi bôrji sari a hen. 24Kiriɲ bay ka hen na, bay so si bô emê wo Pisidi a aɲ saji biɲ Pampili. 25Bay uwôl béré kwôlo Emen Pêrgé a aɲ ôrji Ataliya a. 26Kiriɲ bay ka hen na, bay ɗay bô bato wô herê Antiyôk bô emê wo Siri a kiriɲ ka bay na henaɲ ya hen men, na kiriɲ bay ka hen a a bay na ré ɗiji naɲ bô derê wo Emen wô jé wo bay la hen men hen. 27Kiriɲa bay biɲ menba, bay day bay ayê bôô aɲ dôrji kwôli are kêm ka Emen ré li naɲ geré woji hen men, wô belê wo ôbi ré bôl kibi geré biɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen bi bay kôba ré bi bôrji sari a men hen. 28Menba, bay wôl gaɲ naɲ bay ayê bôô.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\