Jé lê bay jé 15

1Ɓiɲé ka pôni hena Judé era Antiyôk a. Bay geliɲ bay ayê bôô are aɲ kôlji iyôŋ ba: «Hena kené wal keŋ môɲ wo tôô to Moyis kôl hen iyôŋ ré ba, ka uɲé gelê ré.» 2Si Pol naɲ Barnabas nariɲ naɲ ci sa kwôlê woji bi wo hen a. Bay nariɲ kwôlê damaŋ sara. Bay genge bi Pol, Barnabas naɲ bay ayê bôô ka pôni ka Antiyôk ré ôrji Jérusalêm a ô uɲé bay jé naɲ surɲê wô sa kwôlê bi wo hen. 3Bay ayê bôô ka Antiyôk a ɗiji geré. Si Pol naɲ megêri siji si Pinisi naɲ Samari aɲ dôrji kwôli bilé wo ɓiɲé ka sa iyére to ɗaŋgi a bul uwôɲ Emen hen menba, yi bay ayê bôô bay ka hen dôrji damaŋ. 4Kiriɲa bay biɲ Jérusalêm a menba, bay ayê bôô naɲ bay jé naɲ surɲê ɓerji a yirji a menba, si Pol naɲ megêri dôrji kwôli aŋga Emen né li naɲ geré woji hen. 5Parisiɲêɲê ka pôni ka ay bôrji hen na, kôlji iyôŋ ba: «Kôliɲge ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen ré wal keŋ men, ré bi kwôlê sa tôô to Moyis a a men.» 6Bay jé naɲ surɲê daɲji wô kebê kwôlê bi wo hen gelé. 7Kiriɲa bay nariɲ kwôlê uwoy gaɲ hen iyôŋ menba, Piyêr hena aɲ kôl iyôŋ ba: «Yênên, ken hôn, Emen na dôren perêrŋge a na ca yeŋ bi ené uwôl béré Kwôlo Dôri biɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen bi bay ré toy aɲ ré biɲ bôrji sara. 8Emen bi wo hôn bô gawrê hen na, ôbi gel wo ɗiré geyji aɲ biji Tunu toɲ hendi bô bôrê mega wo na béna nabay hen iyôŋ men. 9Ɗiba ôbi dô tirji dê iyôŋ gay naɲ na ré, na naɲ ayê bôô woji a ôbi ré biji yiɲ ɓiɲé ka séli hen. 10Iyôŋ niɲ ba, wô mi a kené cubu tu Emen ayiɲ aŋga néy bay ka môɲêrna na nêm ayê ré men, nabay kôba nana nêm ayê ré men hen ɗé sa bay ayê bôô ba? 11Nana bi bôrna mega wo nana uɲé gelê naɲ bô derê wo Kelma Jésu môɲ wo bay kôba, uwôɲiɲ gelê hen iyôŋ men.» 12Kiriɲa Piyêr dô kwôlê bi wo hen iyôŋ menba, bay wôm sidiŋ, menba, bay toy si Pol naɲ Barnabas dôrji kwôli giɲê naɲ aŋgaɲ gelé ka Emen né biji ciré li perê ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen. 13Kiriɲa bay iyêl kô niɲ menba, Jak kôl kwôlê kôl iyôŋ ba: «Yênên, toyéŋge kwôlo na kelê hen. 14Simô kelêna haw, na wô terê wo Emen na ré tô ɓiɲé kari tumô perê ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen. 15Kwôli are bay ka hen na, biɲ naɲ kwôlo bay kibi Emen na kôl kôl iyôŋ ba: 16‹Cêgi are bay ka hen menba, na hô hera ɗé iyé Dabid to tiɲ hen ta. Hôlmêre wo baa hen na, na herê ɗére hôriɲ men, na hô ɲanêre ta derê a men. 17Kiriɲ bay ka hen na, tô ɓiɲé ka sa terare a ka baa hen a wogéji Kelma. Na tiri, tô yê ɓiɲé kêm ka na en uwôgeji ré yi kaɲê hen. 18Gel, na kwôlo Kelma kôl bi a na, ôbi na bi are bay ka hen hôniɲ ca yeŋ .› 19Na ôbi á, ené gey bi nana dayrê aŋga néy ɗi sa ɓiɲé ka na Jubɲê ré ka bul uɲé Emen hen né. 20Na lêŋge magtubu biji mera kôlji bi bay ré ôm tanare to bay tibiɲ kamrê hen ré men, bay ré yiɲ yiɲare toɲ têriɲ ré men, tanare to kwôbe biɲ tôŋ né hen né men, kwôbe ré a men. 21Ca wo balê yeŋ na, ɓiɲé dêŋsêrê tôô to Moyis sa merê ta a kwôy kwôy bô iyéy daɲare a, naɲ sa iyére iyére.» Jak kôl kwôlê bi wo hen iyôŋ wôsa tôô to Moyis to jô are bay ka hen na, ɓiɲé hôn ca yeŋ. 22Menba, bay jé naɲ surɲê naɲ bay ayê bôô kêm biɲji bi ciré tô gawrê perêrji a hen, jéji Antiyôk a naɲ si Pol naɲ Barnabas. Bay tô si Jud woɲ Barsabas naɲ Silas bay na ɓiɲé ka bay ayê bôô kêm biji kwôlê men, geyji men. 23Bay biji magtubu hende to hen kôl iyôŋ ba: «Bay jé naɲ surɲê naɲ bay ayê bôô kêm liɲ bay ayê bôô ka na Jubɲê ré ka Antiyôk men, ka Siri a naɲ ka Silisi a dosé. 24Nini toy mega wo yênêrni ka pôni ré ô dôyrêŋge men, ré mêne ermé woŋge a men, naɲ kwôli kelêrji, niɲba, na nibay a jéji ré. 25Na ôbi á, niné kôliɲ kaɲnini wô terê ɓiɲé aɲ jéji yerŋge a naɲ yênêrni si Pol naɲ Barnabas, 26ka ay yirji uwôl aɲ wô sa hini Kelma Jésu Krist hen. 27Nini jé si Jud naɲ Silas bi ré ô kelêŋge naɲ kibriji a, kwôlo nini li bô magtubu a hen. 28Wôsa Tunu toɲ hendi bô bôrê men, nibay men, nini genge bi niné ɗéŋge ani kani ka néy sa ka ré liɲ hen a ré niɲ. 29Aŋga nini kôl kwôliji bô magtubu hende to hen a na: Emê tanare to bay tibiɲ kamrê ré men, emê kwôbe ré men, lari ka bay gwôse tôrji hen né men, yiɲ yiɲare toɲ têriɲ hen né a men. Hena kené pô yerŋge aɲ yi are bay ka hen a na, ken li dô. Dosé toɲ yêniɲare.» 30Bay ɗi bay jé kaji bay ka hen geré ôrji, aɲ bay sa biɲ Antiyôk a aɲ bay day bay ayê bôô kêm aɲ biji magtubu hende to hen. 31Kiriɲa bay dêŋse na, yirji dôrji damaŋ wô ibiyare to magtubu hende to hen dôbji bôrji a hen. 32Mega wo si Jud naɲ Silas kôba, na bay kibi Emen men hen iyôŋ na, bay dôrji kwôlê damaŋ dôbiɲ ibiyare bôrji a men, geriɲji a men. 33Bay wôl naɲ ci sem menba, bay ɗiji geré hô uɲé ka na joji hen naɲ derêri. [ 34Niɲba, Silas genge ɗiré baa tôŋ aɲ na Jud pini a herê Jérusalêm a.] 35Menba, si Pol naɲ Barnabas môrji Antiyôk a. Bay naɲ ka ɗaŋgi kwône geliɲ ɓiɲé are men, uwôliɲ béré Kwôlo Dôri wo Kelma a men. 36Sem cêgê menba, Pol kôliɲ Barnabas iyôŋ ba: «Na hô ô gelé yênêrna ka sa iyére to pôn pôn to na nana uwôliɲ béré kwôlo Kelma ya hen. Aɲ na ô gelé na ba, bay yi iyeŋ pôn ba?» 37Barnabas gey bi Ja woɲ Mark hen ré ô naɲ ci. 38Niɲba, Pol gey bi ôbi ré ô naɲ ci ré, wôsa ôbi na ɗoji aɲ Pampili a tumô men, na ô naɲ ci kini jé woji a cêgê ré niɲ a men. 39Kwôli Ja bi wo hen li, aɲ nariɲare to dami yi perêrji a aɲ bay kariɲ aɲ i ba ô naɲ kwa wori kwa wori. Barnabas ay Mark naɲ ɗi ôriɲ Sipre a men, 40Pol ay Silas naɲ ɗi, aɲ kiriɲa bay ayê bôô uwôl Emen bi ré tô kibri sari a menba, bay ô haji niɲ. 41Bay ô bô emê wo Siri a men, Silisi a a men aɲ dôbiɲ ibiyare bô bay ayê bôô a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\