Jé lê bay jé 16

1Pol sa biɲ Dêrb a men, Listre a a men. Kiriɲ bay ka hen na, ôbi ayê bôô wo pôni bay uwôgeri Timoté, yori na Jub to ay bôre men, ibari na Grêk men. 2Kwôli ôm dô perê bay ayê bôô ka Listre a men, ka Ikôniyôm a a men. 3Pol gey ayêri bi ré ô naɲ ɗi. Ôbi wali keŋ wô Jubɲê ka mô sa iyére hende to hen a, wôsa bay hôn kêm wo ibari ré na Grêk. 4Sa iyére to si Pol naɲ Silas ô ya ya hen na, bay dôriɲ ɓiɲé tôô to bay jé naɲ surɲê na ay Jérusalêm a, aɲ bay kôlji bay ré bi kwôlê sara. 5Bay ayê bôô uwôɲ nérji tô bê bôô woji a men, kwônêrji erê tumô naɲ wulê wulê a men. 6Tunu toɲ hendi bô bôrê jô bi si Pol naɲ Silas ré uwôl béré Kwôlo Dôri Asi a menba, bay soji si kiriɲ ka yi perê Priji a naɲ Galati a hen. 7Kiriɲa bay baa ɗa naɲ Misi a menba, bay woge ciré erê Bitini a, niɲba, Tini Jésu jôrji. 8Bay so si Misi a wô erê Trowas a. 9Pelal jô Pol yoyre to pôni a menba, ôbi gel gawra wo Maséduwan wo pôni ɗebu ta tumôri a aɲ uwôli kôl iyôŋ ba: «Era Maséduwan, ju sa li naɲ ni men.» 10Peraŋ cêgi pelal bi wo hen menba, nini woge geré wô erê Maséduwan a, wôsa nini hôn wo ré na Emen a ré uwôgêni bi niné ulê béré Kwôlo Dôri biɲ ɓiɲé ka Maséduwan a hen. 11Nini hena Trowas a ay bato ôriɲ sa iyére to derô cér a to bay uwôgere Samotras hen. Kiriɲa kiriɲ wôl cêgê menba, nini sa biɲ Néyapolis. 12Menba, nini ô Pilip a to na iyére to Rômêɲê ôm men, na kibi iyére to tumô bô emê wo Maséduwan a men, aɲ nini wôl gaɲ ya. 13Naɲ sa merê ta a menba, nini séɲ wolé ô kibi cér a kiriɲ ka nini kôl yaŋ ba niné uɲé kiriɲ ka Jubɲê ré uwôliɲ Emen ya, nini mô tôŋ iyêl naɲ yébé ka daɲ kiriɲ bay ka hen. 14Iyore to pôni perêrji a hen bay uwôgere Lidi, hende na iyore to Tiyatir men, na hendi ɗé gara bargay ka gararji mê mê hen men, na hendi tibé Emen a men. Kelma bôl bôre aɲ hende dôbe mare toyiɲ kwôlo Pol dô. 15Bay lere batêm naɲ ɓiɲé ka bô iyére tore a kêm menba, hende uwôgêni iyôŋ ba: «Hena kené bôren mega wo ené bi bôn tiri sa Kelma na, eraŋge iyére tiɲê a.» Hende masêni aɲ nini gey naɲ tu sara. 16Wulê wo pôni nini ô kini uwôlê Emen a menba, môni temale toɲ hendi jé to pôni era yerni a, tunu to habiɲ yi bôre a aɲ lere hende kôrbe aɲ uwôɲ are damaŋ biɲ bay iyéyrere naɲ kerbê kare bay ka hen. 17Hende era tôrni a nibay naɲ Pol pê pê karê gura kôl iyôŋ ba: «Ɓiɲé ka hen, na manê ka Emen wo derômaraŋ a, bay ulêŋge na béré geré wo a ôriɲ naɲ ken kini gelê.» 18Hende ôm hen iyôŋ wulê kwône. Deré kibri menba, bô Pol tari menba, ôbi bare cêgeri aɲ kôliɲ tunu hende to bôre a hen iyôŋ ba: «En kôlê naɲ hini Jésu Krist séɲ bô iyore hende to hen a.» Menba, tunu hende to hen séɲ bôre a kiriɲ bay ka hen a men. 19Kiriɲa bay iyérere bô wo tunu to saɲ naɲ lari biji hen ré si erêɲ hen iyôŋ na, bay pô si Pol naɲ Silas wuréji ôriɲ tu wolé tumô bay emê iyére a. 20Bay ôriɲ naɲ ci biɲ bay jerê kwôlê kaɲ Rômêɲê aɲ kôl iyôŋ ba: «Ɓiɲé ka hen gusiré ɓiɲé derô iyére tona a men, bay na Jubɲê a men. 21Men, bay geliɲ ɓiɲé hal wo jôriɲ, wo nabay kaɲ Rômêɲê nana bi bôrna sara ré hen men, nana ay liɲ jé ré hen a men.» 22Bô ɓiɲé ka daɲ hen tarji sarji a men, menba, bay jerê kwôlê bi bay tô bargay yi si Pol naɲ Silas a aɲ bi bay yêmnêji naɲ sera. 23Aɲ cêgi sê wo bay sêji a hen menba, bay biji daŋgay a aɲ kôliɲ gumɲa woɲ ôbi gemé iyéy daŋgay hen ré bôrji dô. 24Na kwôlo bay kôli wô sarji bi wo hen menba, ôbi ôriɲ naɲ ci ô bê a bô iyére to gerɲé aɲ harê têrji bô kwogelé gurô a. 25Ɗa naɲ sa kiriɲ ka jali menba, si Pol naɲ Silas uwôlji Emen men, kibji kurôŋ heramiri a men, aɲ megêrji bay daŋgay toy tôrji. 26Menba, kiriɲ bay ka hen na, terare yebagiɲ naɲ nére aɲ tô iyéy daŋgay a yebagiɲ kêm. Kibi iyére kêm pôliɲ, men, musure to bay hariɲ tê daŋgayɲê hen kôba, beseriɲ kêm a men. 27Gumɲa woɲ ôbi gemé kibi iyére hen eŋgiɲ tô kum a menba, gel kibi geré kêm pôliɲ hen iyôŋ menba, ôbi dô yebere tori ɗiré deriɲ yiri. Wôsa ôbi kôl yaŋ ba, daŋgayɲê kêm ré si ge niɲ. 28Niɲba, Pol jô gura kaŋ a ta kôl iyôŋ ba: «Duu yem né nini baa na ya kêm.» 29Ôbi eŋgere tare ôriɲ lew bô ira, ôbi wuré naɲ harê aɲ ô kuriɲ tê si Pol naɲ Silas a. 30Ôbi biji bay so nô aɲ ôbi kôlji iyôŋ ba: «Gawrê, na lê iyeŋ a ené uwôɲiɲ gelê ba?» 31Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: «Bi bôm sa Kelma Jésu a, aɲ já uɲé gelé jôbi naɲ ɓiɲé ka bô iyére tom a.» 32Aɲ bay uwôli béré kwôlo Kelma naɲ ɓiɲé ka bô iyére tori a kêm. 33Derô yoyre hende to hen, ôbi ôriɲ naɲ ci ô pelé tu iyare to yirji a hen aɲ, menba, kiriɲ bay ka hen, bay liri batêm naɲ ɓiɲé ka bô iyére tori a kêm. 34Men, ôbi ôriɲ naɲ si Pol naɲ Silas iɲ tori ô biji emê aɲ li yi derê naɲ ɓiɲé ka iyére tori a wô bê wo ɗiré bi bôri sa Emen a hen. 35Kiriɲa kiriɲ wôl menba, bay jerê kwôlê Rômêɲê jé bay tôrji ô kôliɲ gumɲa na iyôŋ ba: «Bi gawrê bay ka hen ta.» 36Menba, gumɲa na ô kôliɲ Pol kôl iyôŋ ba: «Bay jerê kwôlê jé kôlen ené bêŋge ta. Hen iyôŋ na, ken si ô naɲ bô jalê haŋge niɲ.» 37Niɲba, Pol kôliɲ bay jé na iyôŋ ba: «Kwôlê wôni ɓu sarni ré tô menba, bay bi bay sêni tu wolé nibay kaɲ Rômêɲê, bay bêni daŋgay a aɲ haw hen bay gey ciré bêni ta jegêd iyôŋ mera. Na iyôŋ né. Bi bay era naɲ yirji sa bêni ta.» 38Bay jé ka bay jerê kwôlê bay ka hen hô ô kôlji kwôlo Pol kelaji hen menba, harê li bay jerê kwôlê bay ka hen wôsa bay toy wo si Pol naɲ Silas ré na Rômêɲê men. 39Menba, bay era sa uwôlji bô jalê aɲ biji ta aɲ kôlji bay ré erêɲ sa ira. 40Kiriɲa si Pol naɲ Silas siji daŋgay a menba, bay ô uɲé Lidi. Aɲ kiriɲa bay gel bay ayê bôô men, dôbji ibiyare bôrji a a men, menba, ôrji ta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\