Jé lê bay jé 17

1Si Pol naɲ Silas soji si Ampipolis naɲ Apoloni aɲ sa biɲ Tésalonik, Jubɲê ôriɲ naɲ iyéy daɲare kiriɲ bay ka hen. 2Mega wo Pol lêrê gaŋ gaŋ hen iyôŋ na, ôbi ô naɲ sa merê ta a subu bô iyéy daɲare a ô iyêlê naɲ ɓiɲé ka mô ya hen gengiɲ sa kwôlo Emen. 3Ôbi gelji mega wo kwôlo Emen ré kôl hen, mega kwo Emen né dôri hen ré ma aɲ Emen ré biri hô gôl hôriɲ. Ôbi hô kôlji iyôŋ ba: «Jésu bi wo en kelêŋge kwôli hen na, na ôbi a na Mési kwo Emen dôri hen.» 4Si Pol naɲ Silas bôy Jubɲê ka pôni naɲ kwôlê bi wo hen, aɲ bay ôrji tôrji a men, ɓiɲé ka na Jubɲê ré kaɲ bay tibé Emen hen kôba, kwône ô tôrji a men, yébé ka damné damné hen kôba, ô tôrji a a men. 5Niɲba, Jubɲê ka pôni terbére liji aɲ bay pera bay galê ka bay uwoɲji tô geré hen, aɲ li bay gusuré ɓiɲé derô ira. Bay ôrji iyé gawra wo bay uwôgeri Jasôn hen ciré erê wogé si Pol naɲ Silas ôriɲ naɲ ci tumô daɲare to kwône ɓiɲé a wô jerê kwôlê sarji a. 6Kiriɲa bay uɲaji ré niɲ menba, bay pera si Jasôn naɲ bay ayê bôô ka pôni eraɲ naɲ ci tumô bay emê sa iyére a, bay kôl iyôŋ ba: «Ɓiɲé bay ka hen gusuré ɓiɲé ka sa terare aɲ, haw hen bay ná nà niɲ 7aɲ bay yi iyé Jasôn a. Ɓiɲé bay ka kêm hen li na aŋga biɲ naɲ tôô to kelma Sésar hen né, wôsa bay kôl iyôŋ ba: ‹Ciré naɲ kelma wo ɗaŋgi ya, bay ré uwôgeri Jésu.› » 8Kwôlê woji bi wo hen gusuré kwônê ɓiɲé naɲ bay emê sa iyére. 9Aɲ bay li Jasôn naɲ bay ayê bôô têbiji pa dema bay ré biji ta tô. 10Bô yoyre hende to hen bay ayê bôô biɲ si Pol naɲ Silas ô Béré. Kiriɲa bay sa biɲ menba, bay ô iyéy daɲare to Jubɲê. 11Jubɲê ka Béré a na, li dô ɗiba, bay yi mega ka Tésalonik ré, bay gey Kwôlo Dôri wo si Pol bi wo hen naɲ bô pôn, aɲ naɲ wulê wulê bay dêŋse magtubu to Emen ciré gelé na ba, kwôlê wo Pol ré dô hen na, ré na tiri hari bi ba. 12Aɲ ka pôni kwône perêrji a ay bôrji. Men, perê ɓiɲé ka sa iyére to ɗaŋgi a bay ka hen na, yébé ka damné damné hen naɲ imɲê kwône a men ayji bôrji men. 13Kiriɲa Jubɲê ka Tésalonik toy wo si Pol ré uwôl béré kwôlo Emen a Béré a men na, bay saji wô gwôsê kwônê ɓiɲé aɲ sôge tôrji. 14Kiriɲ bay ka hen na, bay ayê bôô biɲ Pol ô si kibi cér iyôŋ aɲ na si Silas naɲ Timoté a baji tôŋ. 15Ɓiɲé ka bi Pol hen na, ôriɲ naɲ ɗi kwôy Atên a dema ré heraji Béré a tô, aɲ Pol kôlji ré heraji sa kôliɲ si Silas naɲ Timoté ré eraji uɲéri lew Atên a. 16Kiriɲa Pol mô gem si Silas naɲ Timoté Atên a menba, bôri tari wô kamrê ka ôbi gel naɲ kiriɲ kiriɲ perê ira hen. 17Ôbi iyêl naɲ Jubɲê men, ɓiɲé ka sa iyére to ɗaŋgi a ka mô tebe Emen hen men, bô iyéy daɲare a men, sa pôn pôn ôbi iyêl tu wolé naɲ ɓiɲé ka ôbi uwoɲji tô geré hen a men. 18Bay henê are ka bay uwôgeji épikuriɲê naɲ éstoysiɲê hen kôba, era sa iyêl naɲ ɗi. Ka pôni eŋgere iyôŋ ba: «Ôbi heragê bi wo hen kôl na kwôli mi hen ba?» Kiriɲa ka pôni toy wo Pol dô kwôlo Jésu men, kwôli jê sé wo ɓiɲé ka ma a men na, bay kôl iyôŋ ba: «Ôbi dô na kwôli kamrê ka sa iyére to ɗaŋgi a.» 19Menba, bay biri ô naɲ ci kini daɲare to bay emê sa iyére a to bay uwôgeji Ayéropaj hen aɲ kôli iyôŋ ba: «Derêni tô aŋgaɲ gelé ka kôrbi ka ju kôl kwôliji hen niɲa henê. 20Wôsa ju derêni na kwôlo kôrbi kôrbi aɲ nini gey henê tô kwôlê bi wo hen.» 21Ɓiɲé ka Atên a kêm, kergê ré bay iyére ré naɲ wulê wulê môrji na wô toyé men, kelê men, kwôli aŋga si haw. 22Menba, Pol hena ɗebu ta tumôrji a, aɲ kôl iyôŋ ba: «Ɓiɲé ka Atên, tun a ba, ermé woŋge yi sa Emen a kêm. 23Wôsa kiriɲa en ô derô ira na, en gel iyéy kamrê kaŋge men, en gel kiriɲ uwoyé aŋgaɲ sarga biɲ Emen kwône niɲba, kwo pôni ka bay ɗi are sara kôl iyôŋ ba: ‹Kini uwoyé gindiriw wo emen wo nini hôni ré.› Iyôŋ ba, na Emen wo ken tibri aɲ ken wôni ré bi a ené era wô ulê béré kwôlê wori hen.» 24«Emen woɲ ôbi ɗé sa terare naɲ are kêm ka yi ya hen, ôbi woɲ Kelma wo derômaraŋ naɲ kwo sa terare a nà, ôbi mô na bô iyére to kôbi gawra a lê ré men, 25ôbi ôriɲ doy gawra ré li ani biri ré, wôsa na ôbi a biɲ gawrê kêm gelê naɲ bul naɲ are kêm a men. 26Na naɲ gawra pôn nêŋ a ôbi ré liɲ tô ɓiɲé kêm hen, aɲ ɗiji sa terare a nà kêm men, ôbi genge wulê wo are kêm a liɲ men, jeŋgê kini merêrji biji a men. 27Ôbi li hen iyôŋ bi gawrê ré wogeri aɲ kiriɲa bay ré hamnêri wô uɲéri, aɲ iyeŋ ba, bay ré uwoɲni. Tiri wori ba, Emen ɗebu kelaŋ naɲ kwôni iyôŋ perêrna na ré. 28‹Wôsa na yiri a a nana uwôɲiɲ gelê hen men, nana nêm ôriɲ si na si na hen men, nana yiɲ gawrê hen a men.› Mega wo bay piyê kurôŋ kaŋge ka pôni na kôl hen: ‹Wôsa nana kwôŋgêri.› 29Mega wo nana kwôŋgêri hen iyôŋ na, na erméŋge mega wo ôbi ré geliɲ môɲ kamrê ka bay li naɲ lôr men, naɲ lari men, réba jerew wo jeraɲnê men, wo na ermé naɲ kôbi gawra lê hen né niɲ. 30Emen erem sa wulê wo gawrê kêm na na, bay tu tiɲ hen ré niɲ, niɲba, haw hen ôbi uwôge gawrê kêm naɲ kiriɲ kêm bi bay ré ɗi tô têriɲ lêreji aɲ. 31Ôbi genge wulê wo ôbi a jôriɲ kwôlê sa ɓiɲé a kêm naɲ geréri naɲ kwo ôbi dôri hen. Ôbi biri ji si kamɲê perê ɓiɲé ka ma wô geliɲ ɓiɲé kêm mega wo ré na ôbi a ɗiré dôri ré yi ôbi jerê kwôlê hen.» 32Kiriɲa bay toy wo Pol kôl wô jê sé kamɲê wo ɓiɲé ka ma menba, ka pôni ayrêri men, ka pôni kôl iyôŋ ba: «Cêgê já hô kelê niɲa toyé a.» 33Kiriɲ bay hen menba, Pol ɗiji aɲ ô ta. 34Menba, ka pôni ɗi yirji yiri a menba, ay bôrji, perêrji a na, gawra wo bay uwôgeri Dénis wo na dami perê daɲare to bay berê sa iyére hende to hen men, iyore to bay uwôgere Damaris, naɲ ɓiɲé ka ɗaŋgi a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\