Jé lê bay jé 18

1Cêgê menba, Pol hena Atên a ô Kworênt a. 2Ya hende to hen na, ôbi uwôɲ Jub wo pôni bay uwôgeri Akilas na kwôni wo bay yêri sa iyé Pônt. Ôbi hena Itali a sa haw naɲ tamni Prisil, wôsa kelma wo dami Kulod na ay tôri bi Jubɲê kêm ré ôrji aɲ sa iyé Rôm a. Menba, Pol ɓu milɲare naɲ ci. 3Mega wo Pol kôba, na ôbi lê tanda môɲ bay iyôŋ men hen na, ôbi mô iyére toji a aɲ li jé naɲ ci. 4Naɲ sa merê ta a merê ta a kwôy kwôy na, ôbi dô kwôlê bô iyéy daɲare a aɲ woge bi Jubɲê naɲ Grêkɲê ré bi bôrji sa kwôlê wori bi wo hen a. 5Niɲba, kiriɲa si Silas naɲ Timoté henaji Maséduwan a saji menba, ôbi ɗi jé lê tanda ba, aɲ li na jé derê kwôlê yôd kôliɲ Jubɲê mega wo Jésu ré na Mési kwo Emen dôri hen. 6Bay kaɲ kwôli men, bay tiréri a men menba, Pol gage bunu bargay kari aɲ kôlji iyôŋ ba: «Kwôbreŋge a baa sarŋge a, kwôlê wôni naɲ san a, aɲ haw hen, na erê iyé ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen.» 7Ôbi hena kiriɲ bay ka hen ô iyé Titus Justus a wo na ôbi tibé Emen wo iyére tori jéniɲ naɲ iyéy daɲare hen. 8Krispus ôbi sa iyéy daɲare hende to hen bi bôri sa Kelma naɲ ɓiɲé ka bô iyére tori a kêm men, ɓiɲé kwône ka Kworênt a ka toy kwôlo Pol hen na, ay bôrji aɲ bay liji batêm. 9Bô yoyre to pôni a, Kelma kôliɲ Pol bô pelal a iyôŋ ba: «Hare ré dô kwôlê yôd yôd ɗiba ju wôm tôŋ né. 10Ena naɲ ju, kwôni wo a ɗé kôbri sam a wô gelem gusiɲ ba, naɲ, wôsa ɓiɲé kaɲê kwône baa derô iyére hende to hen ya tô.» 11Pol mô Kworênt a li elê pôn naɲ geserê jii dôriɲ ɓiɲé kwôlo Emen. 12Wulê wo Galiɲô na na ôbi emê kiriɲ ka Akay a hen na, Jubɲê biɲ tôrji aɲ ɓirji Pol ôriɲ kini jerê kwôlê a. 13Aɲ bay kôl iyôŋ ba: «Gawra bi wo hen woge bi ɗiré biyê ɓiɲé bi bay ré tebe Emen naɲ geré wo biɲ naɲ tôô ré hen.» 14Pol ɗa kelê kwôlê tô menba, Galiɲô kôliɲ Jubɲê iyôŋ ba: «Hena henaŋ ré na ɗagê sa tôô lay, ré na aŋga habiɲ kani ka dami lay na, ré ené toyé kwôlê woŋge bi wo hen tiri a men. 15Niɲba, mega wo na naɲare toŋge to gengiɲ sa kwôlê woɲ kelê men, sa hini a men, sa tôô toŋge a men hen na, na kwôlê woŋge ɗiba, nôbi na ɲanê kwôlo hen iyôŋgi hen né.» 16Menba, ôbi dageji kini jerê kwôlê a. 17Bay kêm ɓu Sôstên ôbi sa iyéy daɲare sêri kini jerê kwôlê a niɲba, dôliɲ Galiɲô ré kwôy. 18Pol wôl gaɲ Kworênt a menba, ôbi ɗéɲ yênêri bay ayê bôô aɲ ɗay tera naɲ bato wô erê Siri naɲ si Prisil naɲ Akilas. Niɲba, pa dema ôbi ré ɗa erê tô na, ôbi bi bay dili sari a Sênkré a, wôsa ôbi na ay tôri tumô Emen a. 19Bay sa biɲ Epês a menba, Pol ɗi si Prisil naɲ Akilas aɲ, aɲ ô iyéy daɲare a ô dôriɲ Jubɲê kwôlê. 20Bay kôli ôbi ré wôl sem naɲ ci, niɲba, ôbi kaɲ. 21Pa dema ôbi ré ô ta, tô ná, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Hena Emen né gey na, na hô hera.» Menba, ôbi ay bato ô ta. 22Kiriɲa ôbi sa biɲ Sésaré aɲ herbe tôŋ menba, ôbi ô Jérusalêm wô liɲ bay ayê bôô ka ya hen dosé pa dema ré ô Antiyôk a. 23Ôbi wôl ya hende to hen sem menba, bul hô ô gôr bô emê wo Galati a naɲ Priji dôbiɲ ibiyare bô bay ayê bôô ka ya hen a. 24Jub wo pôni bay uwôgeri Apolôs ôbi yêɲ na Alêksandri a, ôbi sa biɲ Epês a. Na kwôni wo kwôlê gwa kibri a men, hôn magtubu to Emen dô a men. 25Bay na hali naɲ geré wo Kelma, menba, ôbi uwôl béré men, geliɲ ɓiɲé naɲ geréri kwôlo Jésu naɲ yi derê niɲba, na batêm to Ja a ôbi ré hôn mera. 26Ôbi dô kwôlê naɲ ibiyare bô iyéy daɲare a niɲba, kiriɲa si Prisil naɲ Akilas toy kwôlo ôbi dô hen iyôŋ menba, bay biri ô naɲ ci aɲ gili geré wo Emen damaŋ a naɲ geréri. 27Menba, ôbi genge ɗiré erê bô emê Akay a, bay ayê bôô dôbri ibiyare bôri a, aɲ bay li magtubu biɲ bay ayê bôô ka Kworênt a bi bay ré ɓiri yirji a dô. Kiriɲa ôbi ô biɲ menba, naɲ bô derê wo Emen na, ôbi li naɲ bay ayê bôô damaŋ. 28Wôsa ôbi kôl kwôlê naɲ ibiyare tu wolé kaɲiɲ kwôlo Jubɲê men, gelji naɲ magtubu to Emen mega wo Jésu ré na Mési kwo Emen dôri hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\