Jé lê bay jé 19

1Kiriɲa Apolôs baa Kworênt a tô na, Pol waya si bô emê wo Asi sa iyére to keram yi ya hen aɲ sa biɲ Epês a. Ôbi uwôɲ bay ayê bôô ka pôni kiriɲ bay ka hen. 2Aɲ ôbi eŋgeriji iyôŋ ba: «Kiriɲa na kena biɲ bôrŋge sa Jésu hen na, na ken uwôɲ Tunu toɲ hendi bô bôrê ba?» Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: «Kwôli Tunu toɲ hendi bô bôrê kôba, nini toy ré.» 3Pol eŋgeriji iyôŋ ba: «Batêm to yôŋ a bay ré lêŋge ba?» Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: «Na batêm to Ja na uwôl bérére hen.» 4Menba, ôbi kôl iyôŋ ba: «Ja na liɲ ɓiɲé ka Israyêl batêm to gel wo bay ré ɗéɲ tô têriɲ toji aɲ, aɲ ôbi na kôlji bi bay ré bi bôrji sa kwo ré era cêgeri a hen, ôbi a na Jésu.» 5Kiriɲa bay toy kwôlê wori bi wo hen iyôŋ menba, bay bi bay liji batêm naɲ hini Kelma Jésu. 6Pol uwôl kôbri sarji a menba, bay uwôɲ Tunu toɲ hendi bô bôrê aɲ bay iyêl kibi yê wo ɗaŋgi men, bay uwôl béré kwôlo Emen biji hen a men. 7Ɓiɲé bay ka hen kêm na môj kibi wôô. 8Pol ô bô iyéy daɲare a aɲ dô kwôlê kwôy kwôy li geserê subu, ôbi dôriɲ ɓiɲé kwôli emê iyére to Emen naɲ ibiyare bi ɗiré biyêji. 9Ka pôni bôrji deŋgel aɲ kaɲ kwôli bi wo hen tu ɓiɲé aɲ kôlji kwôlo habiɲ gengiɲ sa geré wo Kelma hen, menba, Pol dô yiri yirji a aɲ dô bay ayê bôô ôriɲ wolé, aɲ naɲ wulê wulê ôbi dôrji kwôlê bô iyéy gelé are to Tiranôs a. 10Ôbi gilji are bay ka hen iyôŋ kwôy li elê wôô aɲ li wo ɓiɲé ka sa iyé Asi a Jubɲê ré, Grêkɲê ré kêm toyji kwôlo Kelma. 11Aɲ Emen biɲ Pol li giɲê wo ɗê kiriɲ. 12Aɲ na hen iyôŋ a ɓiɲé ré pô kibi bargay ka hebe yiri hen ô hebiɲ yi bay ômɲare, menba, bay berare men, ka tunu to habiɲ si aɲ bôrji a men. 13- 14Jubɲê ka pôni dagiɲ tunu to habiɲ bô bay ômɲare a ôriɲ si na si na. Perê Jubɲê bay ka hen na, na kam dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe woɲ Jub wo bay uwôgeri Sébéba ka jurgem hen. Aɲ bay kôba, gey uwôgê hini Kelma Jésu sa ɓiɲé ka ôriɲ naɲ tunu to habiɲ bôrji a hen aɲ bi hende ré séɲ, menba, bay kôliɲ tunu to habiɲ hende to hen iyôŋ ba: «En ay tôn béŋge naɲ hini Jésu wo Pol uwôl béré kwôlê wori hen bi kené si aɲ.» 15Menba, tunu to habiɲ hende to hen uwôlji sara iyôŋ ba: «En hôn Jésu men, en toy kwôli Pol a men. Niɲba, kenbay ba, kena si i men ba?» 16Menba, gawra wo tunu to habiɲ yi bôri a bi wo hen kuriɲ sarji a aɲ basirêji gôliɲ, aɲ bay tôriɲ kôbri a aɲ bay séɲ iyére tori a ge tôrji seŋge men, naɲ iyare yirji a men. 17Ɓiɲé ka Epês a kêm Jubɲê ré, Grêkɲê ré toy kwôlê bi wo hen, aɲ bay kêm harê liji aɲ bay bi kwôlê damaŋ sa hini Kelma Jésu. 18Aɲ kwônê ɓiɲé ka ay bôrji hen era sa dô tô jé lêreji wo habiɲ bi wo hen ta tu wolé. 19Ɓiɲé kwône ka na li aŋgaɲ beli hen na, eraɲ naɲ magtubu toji toɲ beli hende to hen, aɲ uwoyré aɲ tu ɓiɲé. Magtubu toji hende to hen larirji kêm na, ré erê selé sak tôre bay. 20Na iyôŋ a, kwôlo Kelma ré ô tumô tumô naɲ néé wori men, gel néé wori bi wo hen a men. 21Cêgi are bay ka kêm hen menba, Tunu toɲ hendi bô bôrê dô tumô Pol aɲ ôbi genge ɗiré sé si Maséduwan naɲ Akay aɲ erê Jérusalêm a. Ôbi kôl iyôŋ ba: «Hena ené biɲ yeŋ na, na erê Rôm a men.» 22Ôbi jé si Timoté naɲ Erast megêri bay jé Maséduwan a aɲ ôbi ba, wôl sem bô emê wo Asi a. 23Wulê bi wo hen na, kwôlê wo dami yi Epês a wô sa geré wo Kelma. 24Sa hende to hen na, gawra wo pôni bay uwôgeri Démétriyus, na ôbi igé lari, ôbi ay lari aɲ ige are geliɲ naɲ iyéy kamrê kaɲ Artémis hen aɲ bay kel, aɲ ôbi naɲ bay jé kari uwôɲiɲ are damaŋ kini jé woji bi wo hen a. 25Ôbi day bay jé kari naɲ megêri bay igé lari aɲ kôlji iyôŋ ba: «Megên, ken hôn, na jé wona bi wo hen a béna derê hen. 26Ken gel men, toy a men, aŋga gawra woɲ Pol bi wo hen li hen. Ôbi kôl mega wo emen wo kôbi gawra a ré lê hen na, ré na emen woɲ tiri ré. Aɲ ôbi bôy ɓiɲé kwône, na Epês a pôn mera ré, niɲba, bô emê wo Asi a kêm. 27Aɲ kwôlê wori bi wo hen a lê aɲ jé wona a mêniɲ men, hini emê wo iyéy emen wo dami woɲ Artémis hen kôba a mêniɲ a men. Aɲ emen bi wo ɓiɲé ka bô emê wo Asi a naɲ sa terare a na kêm tebe hen na, damɲare tori a naɲê sari a.» 28Kiriɲa bay toy hen iyôŋ menba, bôrji tarji aɲ bay ka gura kôl iyôŋ ba: «Artémis emen wo Epês a na kwo dami.» 29Lê woji bi wo hen ay kiriɲ derô ira aɲ bay pô si Gayus naɲ Aristark ka Maséduwan megê Pol kaɲ bay biri ôriɲ kergare hen ôriɲ naɲ ci tu wolé. 30Pol gey ɗiré erê uɲé kwônê ɓiɲé tu wolé niɲba, bay ayê bôô jôri. 31Milɲéri ka damné ka Asi ka pôni kôba, kôli ôbi ré ô tu wolé ré. 32Heragê wo dami ôm tu wolé aɲ i i ba ka gura wori wori, li aɲ kini daɲare a hen na, kwôni hôn na ba, wô mi a bay ré daɲ ba, ré kwôy. 33Perê kwônê ɓiɲé bay ka hen na, ka pôni dôriɲ Alêksander woɲ Jub wo bay ayri ɗi tumô hen sa tê kwôlê bi wo hen, ôbi li kôbri bi bay ré wôm tôŋ aɲ ɗiré dôrji kwôlê jôriɲ sa si Gayus naɲ Aristark. 34Niɲba, kiriɲa bay hôn wo ôbi ré na Jub hen iyôŋ menba, bay ka gura kibriji pôn kwôy li tare wôô kôl iyôŋ ba: «Artémis emen wo Epês a na kwo dami, Artémis emen wo Epês a na kwo dami.» 35Menba, dami wo pôni woɲ ôbi emê sa iyére biji bay wôm tôŋ aɲ kôlji iyôŋ ba: «Gawrê ka Epês, ɓiɲé kêm hôn wo sa iyé Epês ré na sa iyére to iyéy emen Artémis naɲ aŋga geliɲ naɲ ci ka kuriɲ ta hen. 36Kwôni wo a narê ba, naɲ, iyôŋ na, wômêŋge tôŋ ɗiba, ken li are mega kené erem kwôlê ré iyôŋ né. 37Gawrê ka ken eraɲ naɲ ci nà ná, bay li ani kani ka habiɲ iyéy kamrê a ré men, bay uwôge hini kamrê wo habiɲ wôni ré a men. 38Hena Démétriyus naɲ bay jé kari ré ôriɲ naɲ kwôlê wôni naɲ kwôni na, wulê woɲ jerê kwôlê ya men, kilmé nà ya men, bi bay uwôgiɲ yirji tumôrji a. 39Men, hena kwôlê wôni wo ɗaŋgi ré ya ba, naa ɲanê tumô bay jerê kwôlê ka bay tôrji ɗi naɲ geréri hen. 40Nana bô dô ré ba, bay a ulêna kwôlê sarna mega wo nana na bay mêne kiriɲ wô sa daɲare tona to kemnêŋ, wôsa ani ka li aɲa nana daɲ na ba, naɲ, men, naa nêmê derê tô daɲare hende to hen ré a men.» Kiriɲa ôbi kôl hen iyôŋ menba, ôbi biɲ ɓiɲé bur haji niɲ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\