Jé lê bay jé 2

1Kiriɲa sa lê geserê Pantékwôt nêm menba, bay tô Jésu daɲji kiriɲ pôn. 2Kiriɲ bay ka hen na, néé ani ema si ta môɲ kal wo dami iyôŋ, aɲ so wôn bô iyére to bay môriɲ ya hen ɓerêj ta. 3Menba, ani geliɲ môɲ kôli tare iyôŋ aɲ useriɲ mô sarji a pôn pôn kêm. 4Menba, kiriɲ bay ka hen na, Tunu toɲ hendi bô bôrê wôn bôrji aɲ li aɲ i i kôba iyêl kibi kwôlê wo ɗaŋgi wo Tunu hende to hen a biri a ré iyêl. 5Wulê bi wo hen na, Jubɲê kaɲ bay lê tôô Emen ka hena sa iyére to gay gay to sa terare a nà môrji Jérusalêm a ya men. 6Kiriɲa bay toy tôô bay tô Jésu ka iyêl hen iyôŋ menba, ɓiɲé dayriɲ naɲ kwônêrji aɲ tiniji ge kay, wôsa i i kôba toy kwôlê wo bay ayê bôô kôl hen naɲ kibi kwôlê wori, kwôlê wori. 7Kiriɲa bay toy hen iyôŋ menba, tiniji ge kay yôd aɲ bay kôl iyôŋ ba: «Ɓiɲé bay ka kêm ka iyêl hen, na ka Galilé ré ba? 8Menba, na iyeŋ a i i ba, ré toy kibi kwôlê wori kwôlê wori kibriji a hen iyôŋ ɗi ba? 9Wôsa nabay kêm ka nana ɗebe nà ná, nana ka tôrna gay gay, ka hena Partiya a men, Médiya a men, Elam men, Mésopotami a men, Judé a men, Kapadôs a men, Pônt a men, Asi a men, 10Priji a men, Pampili a men, Ejipt a men, bô emê wo Libi to ɗa naɲ Sirên hen men, ka na Rômêɲê ka mô nà a men. 11Kamaŋ ka Krêt a naɲ Arabɲê kôba, ya naɲ naa men, perêrna hen kôba, Jubɲê kaɲ ɗéɲ ɗéɲ ya men, ka ay bôrji kôba, ya men, menba, na iyeŋ a nana toy kwôlo bay kôl gengiɲ sa aŋga dôri ka Emen li hen naɲ kibi kwôlê wona, kwôlê wona ɗi ba?» 12Bay kêm tiniji ge kay aɲ bay hôn kwôlê woɲ kelê ré, menba, bay ɲamniɲ perêrji a kôl iyôŋ ba: «Na mi a geliɲ hen iyôŋ ba?» 13Menba, ka pôni ayrêji kôl iyôŋ ba: «Na care a kwoyréji hen.» 14Piyêr ôbi tô Jésu perê ka môj kibi pôn ka baa hen, hena ɗebe ta aɲ uwôlji sara naɲ tôri to dami kaŋ a ta kôl iyôŋ ba: «Kenbay yênêrni Jubɲê naɲ kenbay kêm ka ken mô Jérusalêm a hen, are bay ka yi hen na, dôbêŋge marŋge dô ken toyiɲ kwôlo na kelê hen aɲ bi ken hôn tôrji dô. 15Mega wo ɓiɲé ka pôni perêrŋge a kôl iyôŋ ba: ‹Ɓiɲé bay ka hen ré kwoy na kwoyé hen na›, bay kwoy na kwoyé ré, wôsa tare baa jal tô. 16Niɲba, tiri wori ba, na kwôlo ôbi kibi Emen Jowêl na kôl hen a ariri ré yi kemnêŋ hen. Ôbi na kôl iyôŋ ba: 17‹Nôbi Emen, en kelêŋge kiriɲa sa terare baa ɗa wo ta kerê niɲ na, geléŋge aŋga na lê a na: Na bé Tunun erê sa gawrê kêm. Aɲ kamneŋge kaɲ imɲê naɲ kaɲ yébé a yé bay keben men, kam manê kaŋge a henêji tu kwôlê wo Emen bô pelal wo a jôrji a hen men, Surɲê kaŋge kôba, a henêji tu kwôlê wo Emen bô wônê woji a men. 18Na tiri wulê bi wo hen na, na bê Tunun sa manê kaɲê kaɲ imɲê naɲ kaɲ yébé a, aɲ bay a yé bay keben. 19Men, na lê aŋgaɲ giɲê derômaraŋ a men, aŋga ɗê kiriɲ sa terare a nà, kwôbe naɲ tare naɲ gusô tare a men a so yé ya. 20Tare a biliɲ hendé culum men, geserê kôba, a biliɲ kwôbe a men, cêgi are bay ka hen dema Wulê woɲ hini emê naɲ kwo dami wo Kelma wona ré sa tô. 21Wulê bi wo hen na, i i wo bi bôri sa Kelma Emen a ba, a uɲé gelê .› » 22Menba, Piyêr kôl iyôŋ ba: «Kenbay ɓiɲé ka Israyêl, dôbêŋge marŋge dô ken toyiɲ kwôlo na kelêŋge hen. Jésu wo Najarêt na gawra wo Emen geléŋge néé wori naɲ aŋgaɲ giɲê naɲ kaɲ gelé ka ɗê sa kiriɲ ka ôbi li perêrŋge a mega bi wo ken geliɲ hen iyôŋ. 23Gawra bi wo hen naɲ bô geyé men, naɲ gengé wo Emen na genge a men na, bay ɓiri béŋge aɲ ken diri naɲ geré wo bay henê Emen né, aɲ bay ɓééri sa gurô tagelê. 24Niɲba, Emen biri ji si kamɲê aɲ dôri kibi gusiɲ to temare a, wôsa néé wo temare nêm ɓeréri tôŋ né. 25Ôbi a, kelma Dabid na ré kôliɲ kwôli kôl iyôŋ ba: ‹En gel Kelma tumôn a kwôy kwôy, wôsa ôbi ɗebe sa kôben woɲ gusurô bi ené kuriɲ né 26men, yen dôren men, en kebe kurôŋ naɲ yi derê wôsa kurôŋgi yen a sa merê ta gengiɲ sa aŋga Emen a sa lê ben. 27Wôsa já ɗén aɲ perê temay ɓiɲé a ré, men, já ɗé mana wom wo yi naɲ jeŋgêri hen, uyê ré men, 28na ju gelen geré gelê men, já ben yi derê kiriɲa na ɗebiɲ tumôm a a men .› » 29Menba, Piyêr kôl iyôŋ ba: «Yênên, ɗéŋge na kelêŋge kwôlo gengiɲ sa môyrena Dabid, ôbi ma, aɲ bay emni nà aɲ sa kamɲêri yi kemnêŋ iyére tona na. 30Niɲba, ôbi nà ná ôbi kibi Emen men, ôbi na hôn aŋga Emen na genge ɗiré biri hen a men. Emen na ay tôri biri mega wo kuŋgari woɲ bôri a ré sa merê sa gagay kenare a . 31Ôbi na gel tumô aŋga Emen ré sa lê hen, na ôbi a, ôbi na ré kôl kwôli jê sé wo Krist, kwo Emen dôri hen perê ɓiɲé ka may a aɲ ôbi na kôl iyôŋ ba: ‹Emen na ɗiri aɲ perê temay ɓiɲé ré men, kurôŋgi yiri na uyê kamɲê ré a men.› 32Jésu bi wo hen na, Emen biri ji si kamɲê, nibay kêm nini gel naɲ tirni men, nini dô kwôli a men. 33Men, Emen hôriɲ naɲ ɗi derômaraŋ a aɲ mô sa kôbri woɲ gusurô a. Haw hen mega wo Emen na ayiɲ tôri hen iyôŋ na, ôbi biri Tunu toɲ hendi bô bôrê aɲ ôbi wusérére sarni a mega wo ken toy men, gel men, hen iyôŋ. 34Kelma Dabid wo na ɗay derômaraŋ a ré hen, kôba, na kôl iyôŋ ba: ‹Kelma Emen na kôliɲ Kelmaren iyôŋ ba: mô sa kôben woɲ gusurô a, 35kwôy wo na biɲ bay barem a yé aŋgaɲ sêlê têm .› 36Aɲ bi ɓiɲé ka sa iyé Israyêl a kêm hôn dô mega wo Jésu bi wo ken ɓééri hen na, ré na ôbi a Emen ré biri yi Kelma men, Krist, kwo Emen dôri hen men hen.» 37Kiriɲa ɓiɲé toy kwôlê bi wo Piyêr kôl hen iyôŋ menba, bay hôn aŋga ca lê ré niɲ, menba, bay eŋgeriɲ si Piyêr naɲ bay jé ka ɗaŋgi iyôŋ ba: «Niɲa lê iyeŋ niɲ ba, yênêrni?» 38Piyêr uwôlji sara iyôŋ ba: «Ɗéŋge jé lêreŋge wo cay hen baa aɲ ken li batêm naɲ hini Jésu Krist aɲ bi Emen ɗiɲ bôri jal sa têriɲ toŋge a men ôbi a béŋge Tunu toɲ hendi bô bôrê a men. 39Wôsa Tunu toɲ hendi bô bôrê to Emen na genge hen na, gengiɲ na sarŋge kenbay naɲ kamneŋge men, gengiɲ sa ka sa terare to kelaŋgi a ka kwôni ka Kelma wona Emen a uwôgaji hen a men.» 40Piyêr hô dôrji kwôlo ɗaŋgi gay gay wô bôyiɲji men, dôbiɲji ibiyare bôrji a aɲ kôlji iyôŋ ba: «Bêŋge bôrŋge sa gelê wo Jésu a ɗiba, ken uwôɲ aŋga bay têriɲ ka haw hen a uɲé hen né.» 41Ɓiɲé ka bi bôrji sa kwôlo Piyêr kôl hen na, bay liji batêm, aɲ wulê bi wo hen na, bay uwôɲ ɓiɲé dubu subu bi sarji a a. 42Bay ayê bôô ay yirji biɲ bay jé ré gelji are men, bay biɲ perêrji a men, ômji emê pôn men, uwôlji Emen pôn a men. 43Ɓiɲé kêm tiniji ge kay men, harê liji a men wôsa aŋgaɲ giɲê ka gay gay ka Emen biɲ bay jé li hen. 44Ɓiɲé kêm ka bi bôrji sa Jésu a hen na, biɲji perêrji a men, aŋgaji kôba bay day kiniji pôn a men. 45Ta ta bay keléɲ ari uɲérji aɲ ɗi larirji céɲji naɲ doy aŋga kwôni ôriɲ ôriɲ. 46Bay daɲ sa pôn pôn derô haba wo iyéy Emen a naɲ bôô pôn men, ômji emê iyé kwo hen a, kwo hen a men, ômji naɲ yi derê men, bay uwôyrê yirji ré a men. 47Bay heram Emen men, ɓiɲé kêm kôba, geyji a men. Aɲ sa pôn pôn Kelma bi ɓiɲé ka ôbi gôliɲ naɲ ci hen sarji a sarji a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\