Jé lê bay jé 20

1Kiriɲa tô kwôlê bi wo hen jôriɲ niɲ menba, Pol day bay ayê bôô aɲ dôbji ibiyare bôrji a. Men liji dosé aɲ ɓu geré wô erê Maséduwan a. 2Kiriɲa ôbi ô naɲ kiriɲ kiriɲ sa iyé Maséduwan a dôriɲ bay ayê bôô kwôlê kwône dôbiɲ ibiyare bôrji a, menba, ôbi ô Grês a. 3Aɲ ôbi li geserê subu ya. Kiriɲa ôbi ɗa ayê bato wô erê Siri a menba, ôbi toy wo Jubɲê ré way kwôli liri habrê hen ya, menba, ôbi genge herê si Maséduwan. 4Ɓiɲé ka biri tô kergare tori hende to hen a na: Sopatêr kema Pirus wo Béré a men, Aristark naɲ Sékôndus ka Tésalonik men, Gayus wo Dêrb naɲ Timoté men, Tikik naɲ Tropim ka bô emê wo Asi a men. 5Ɓiɲé bay ka kêm hen na, ôrji tumô ô geméni Trowas a. 6Nibay ba, nini hena Pilip cêgi geserê wo mapa wo wubere ɗiɲ ya ré hen menba, nini li wulê bay geré dema niné biɲ uɲéji Trowas a tô, aɲ nini li wulê jurgem ya. 7Naɲ sa demas perare menba, nini daɲ kibi emê wo Kelma aɲ Pol kiya ɗa erê ta niɲ menba, ôbi iyêl naɲ bay ayê bôô kwôy sa kiriɲ jal. 8Bô iyére to ta to nini daɲ ya hen na, lampa kwône berare kiriɲ ya. 9Kema mana wo pôni bay uwôgeri Etik mô ɗa naɲ tu pinêter menba, yi kum kaɲ ɗôre wôsa Pol dô kwôlê cêgeri kelaŋ. Kum ayri aɲ ôbi kuriɲ ta bô iyére to subi to ta aɲ bay ca ayêri ta menba, ôbi ma. 10Pol herbo aɲ era lew sa deŋge gili aɲ sa ayri kôbri a aɲ kôl iyôŋ ba: «Sunéŋge ré! ôbi baa geɲ baa ya.» 11Menba, Pol hô ɗay hôriɲ bô ira ta, aɲ ô merê kibi gwoy emê to Kelma menba, bay hô iyêl kwôy wo tare siɲ menba, ôbi ô ta hari niɲ. 12Kema mana bi wo hen, gôl aɲ bay ayri ôriɲ iɲ aɲ na yi derê wo dami. 13Nibay nini ɗay bato ôriɲ Asôs a tumô. Na ya hen a Pol ré sa ɗayê naɲ ni. Na hen iyôŋ a, ôbi ré genge, wôsa ôbi gey ɗiré erê naɲ têri. 14Kiriɲa ôbi sa biɲ uɲéni Asôs a menba, bay daɲ naɲ ni aɲ nini ô Mitilên a. 15Kiriɲ bay ka hen na, kiriɲa kiriɲ wôl menba, nini ô kwôy ɗa naɲ Kiyo, aɲ ɗaŋ to hen menba, nini sa biɲ Samôs a aɲ wulê pôn cêgê menba, nini sa biɲ Milé. 16Pol genge ɗiré ɗebé tôŋ a Epês a ré, wôsa ma ɗiré ɗebé sem bô emê wo Asi. Wôsa ôbi mase hena ré iyeŋ ba, ɗiré biɲ Jérusalêm a tumô Pantékwôt. 17Pol jé uwôgê surɲê ka bay ayê bôô ka Epês a Milé a. 18Kiriɲa bay sa biɲ uɲéri menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Ken hôn hal wuɲê naɲ ken wulê kêm wo na en môriɲ perêrŋge a kiriɲa na en saɲ bô emê wo Asi a hen. 19En li jé biɲ Kelma naɲ uwôyrê yi ré men, naɲ cémé tun a men, perê wayê wo Jubɲê way kwôlen wô gelen gusiɲ hen a men. 20Ani kani ka dôri ka ré lê naɲ ken ka en uwôbe sarji tôŋ ba, naɲ, en uwôl béré are kêm men, en geléŋge are tu wolé men, bô iyére toŋge a men. 21Aŋgaɲ gelé kaɲê na, na wo Jubɲê naɲ ɓiɲé ka iyére to ɗaŋgi a ré ré bul uɲé Emen men, ré bi bôrji sa Kelma wona Jésu a men. 22Haw hen, Tunu ɓuren ereŋ bi ené ô Jérusalêm a, aŋga a lên ya hen kôba, en hôn né tô. 23Niɲba, aŋga pôn ka en hôn na, naɲ sa iyére iyére to en ôriɲ hen na, Tunu toɲ hendi bô bôrê gelen wo ené yé daŋgay men, ené geliɲ gusiɲ damaŋ a men. 24Niɲba, en bô yen mega ani ré iyôŋ, derêri ba, na wo ené ɓu iyêre deriɲ kibi jé wo Kelma Jésu bên kôben a hen. Ôbi a na ulê béré Kwôlo Dôri wo gengiɲ sa bô derê wo Emen hen.» 25«Na en mô perêrŋge a na kêm uwôl béré kwôli emê iyére to Emen aɲ haw hen, en hôn kwôni pôn iyôŋ perêrŋge a hen a gelé tun né niɲ yôd. 26Na ôbi á, ené kelêŋge kemnêŋ waŋ a ta hen, hena kwôni pôn perêrŋge a ré ge kay ba, na kwôlê wuɲê nôbi ré niɲ. 27Wôsa na en uwôlêŋge béré aŋga Emen na genge hen kêm ɗiba, na en uwôbêŋge sarji tôŋ né. 28Geméŋge yerŋge dô men, ken gem gamgê kêm ka Tunu toɲ hendi bô bôrê béŋge ken yi bay gemérji hen men, berêŋge sa bay ayê bôô ka Emen uwoɲji naɲ kwôbri kemari wori hen a men. 29En hôn wo cêgen wo na ôriɲ ta hen na, gawrê ka geliɲ môɲ heŋɲê iyôŋ hen, a tôbê yirji perêrŋge a aɲ gamgê kôba, bay a ɗiji ré. 30Perêrŋge a hen kôba, ɓiɲé ka pôni a kelê kwôlê woɲ benare aɲ wô terê bay ayê bôô bê a tôrji a. 31Ɗéŋge tu melênê sa yerŋge a. Ken hôn, elê subu wo na en li perêrŋge a hen na, yoyre naɲ tu tare en halêŋge pôn pôn, aɲ kiriɲ ka pôni a naɲ cémé tun a.» 32«Aɲ haw hen na, en bêŋge kôbi Emen a men, naɲ kwôlê wori woɲ bô derê hen. Ôbi ôriɲ naɲ néé wo ka ɗebiɲ tô ayê bôô woŋge a men, kwoɲ béŋge aŋga dôri kêm ka ôbi gem wô biɲ ɓiɲé ka na kari hen men. 33En li tu bôriyare sa gursu to kwôni a ré men, sa lôr wo kwôni a ré men, sa bargay ka kwôni a ré a men. 34Kenbay ken hôn ené li jé naɲ kôben wuɲê aɲa niné uwôɲiɲ aŋga ré li naɲ ni nibay naɲ megên. 35Kiriɲa en li jé damaŋ hen iyôŋ na, en geléŋge na gelé, wôsa na hen iyôŋ a, kené lê naɲ bay nimré men, ermiɲ sa kwôlo Kelma Jésu naɲ yiri na kôl kôl iyôŋ ba: ‹Kwôni wo bi na, li yi derê gôliɲ kwôni wo uwôɲ.› » 36Kiriɲa ôbi kôl kwôlê bi wo hen iyôŋ kô niɲ menba, ôbi cubu gubarji tôŋ naɲ ci kêm aɲ uwôl Emen. 37Bay kêm heriɲ tô Pol a naɲ sômê men, ɓiri a kabrêrji a a men wô liri dosé toɲ erê ta. 38Tirji li ɲa wô sa kwôlo ôbi kôl iyôŋ ba: «Bay ré gelé tiri ré niɲ hen.» Aɲ bay biri kwôy ôriɲ kibi bato a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\