Jé lê bay jé 20:3 | Aɲ ôbi li geserê subu ya. Kiriɲa ôbi ɗa ayê bato wô erê Siri a menba, ôbi toy wo Jubɲê ré way kwôli liri habrê hen ya, menba, ôbi genge herê si Maséduwan.
Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More