Jé lê bay jé 21

1Kiriɲa nini ɗiji aɲ niɲ menba, nini ay bato aɲ hergiɲ sarni si Kôs a, aɲ nini wôl ya. Kiriɲa kiriɲ wôl menba, nini ô Rôd a aɲ nini wôl ya. Aɲ nini hena Rôd a ô Patara. 2Kiriɲ bay ka hen na, nini uwôɲ bato to ta erê Pinisi a menba, nini ɗay ô. 3Kiriɲa nini gel sa Sipre ba ɗa menba, nini ɗere aɲ sa kôbi maa aɲ nini ô si Siri, aɲ nini herbe Tir a, wôsa bay ca terê aŋga bô bato hen tôŋ. 4Nini li sa jurgem ya hende to hen, wôsa nini uwôɲ bay ayê bôô ya. Menba, Tunu kôlji bay ré kôliɲ Pol ré ô Jérusalêm a ré. 5Kiriɲa wulê woni kô niɲ menba, nini ô wô ɗayê bato wô erê kergare toni menba, bay kêm bêni naɲ yébérji men naɲ kamniji ɗé kibi kalmê a naɲ iyére. Kiriɲ bay ka hen na, nini cubu gubarni tôŋ kibi cér a aɲ nini uwôl Emen. 6Aɲ kiriɲa nini liɲ dosé kô niɲ menba, nini ɗay bô bato a menba, bay hô iɲ haji niɲ. 7Kiriɲa nini hena Tir a sa biɲ Tolémé menba, nini ô ɓeré kôbi bay ayê bôô ka ya hen aɲ nini wôl naɲ ci. 8Kiriɲ wôl menba, nini hena ya hen ô Sésaré aɲ nini ô wulê iyé Pilip woɲ ôbi ulê béré wo pôni perê ka jurgem ka bay na tôrji Jérusalêm a hen. 9Kamni kaɲ kalmê pôrbu na bay kôliɲ ɓiɲé kwôlo Emen yêge sari biji hen men. 10Kiriɲa nini li wulê kwône hen iyôŋ menba, ôbi kibi Emen wo bay uwôgeri Agabus hen hena Judé sa. 11Ôbi era sa uɲéni aɲ ay ariɲ wo Pol hariɲ tô bôri hen, hariɲ kôbri wori naɲ têri tori aɲ kôl iyôŋ ba: «Kwôlo Tunu toɲ hendi bô bôrê kôl iyôŋ ba: ‹Ôbi iyéy ariɲ woɲ harê tô bôô bi wo hen na, gel, na hen iyôŋ a, Jubɲê ré ɓiri harê Jérusalêm a aɲ biɲ ɓiɲé ka sa iyére to ɗaŋgi a.› » 12Kiriɲa nini toy hen iyôŋ menba, nibay naɲ bay ayê bôô ka Sésaré nini mase Pol ré ô Jérusalêm a ré. 13Niɲba, ôbi ulêni sara iyôŋ ba: «Wô mi a kené sômnê men, wô mi a kené woge wô té deŋgôn men, hen iyôŋ ba? Na yé daŋgay a mera ré niɲba, na temare hende kôba, na ma Jérusalêm a wô sa hini Kelma Jésu.» 14Mega wo nini nêm biyêri ré hen iyôŋ menba, nini uwôli dôriɲ dôriɲ ré niɲ, aɲ nini kôl iyôŋ ba: «Bi Kelma li bô geyé wori.» 15Kiriɲa wulê woni nêm hen iyôŋ menba, nini ɲan yerni aɲ nini ô wô erê Jérusalêm a, 16bay ayê bôô ka Sésaré bêni aɲ bay ôriɲ naɲ ni iyé gawra wo bay uwôgeri Nasôn wo niɲa erê yé iyére tori a hen, ôbi na kwôni wo Sipre hen, ôbi na ôbi ayê bôô ca yeŋ. 17Kiriɲa nini sa biɲ Jérusalêm a na, bay ayê bôô ɓeréni yirji a naɲ yi derê. 18Kiriɲ wôl menba, nini ô naɲ Pol iyé Jak a aɲ surɲê ka églis kêm kôba ya men. 19Pol liji dosé menba, dôrji kwôli are kêm ka Emen né li naɲ geré wori sa iyé ɓiɲé ka na Jubɲê ré a hen. 20Si Jak naɲ surɲê toy kwôlo Pol dôrji hen iyôŋ menba, bay heram Emen aɲ kôli iyôŋ ba: «Yênini, ju gel Jubɲê kwône ay bôrji men bay kêm ɗi yirji damaŋ baa yi tôô to Moyis a baa ya tô. 21Men, bay kôlji kwôli aŋgaɲ gelé ka jeré geliɲ Jubɲê ka mô perê ɓiɲé ka sa iyére to ɗaŋgi a hen, bi bay ré ɗéɲ tôô to Moyis men, jeré kôlji bay ré waliɲ kamniji keŋ ré men, bay ré li hara wo Jubɲê ré a men. 22Na lêŋge iyeŋ niɲ ba? Wôsa bay a toyé wo jeré sa hen ya. 23Li aŋga niɲa kôlem hen. Perêrni a na ɓiɲé pôrbu ka na ay tôrji biɲ Emen nà ya. 24Pôrji naɲ ju, ju ôriɲ lôɲiɲ yem naɲ ci mega wo hara wona gey hen iyôŋ men, ju têbe are kêm ka bay liɲ sarga hen aɲ bi bay dilji sarji. Aɲ kiriɲa ɓiɲé gel hen iyôŋ menba, bay a kelê kwôlo bay na ré kôlji gengiɲ sam hen na, ré na kwôlê woɲ benare ɗéɲ iyôŋ, wôsa jôbi kôba, jeré li tôô baa ya men. 25Ɓiɲé ka sa iyére to ɗaŋgi a ka ay bôrji hen na, nini li magtubu ayiɲ tôô kôlji iyôŋ ba: ‹Bay ré ôm tanare to bay tibiɲ kamrê hen né men, kwôbe ré men, tanare to kwôbrere biɲ tôŋ né hen né men, bay ré yiɲ yiɲare toɲ têriɲ ré a men.› » 26Kiriɲ wôl menba, Pol pô ɓiɲé bay ka hen ôriɲ aɲ lôɲiɲ yiri naɲ ci men, ôbi ô iyéy Emen a wô jerê sa to kiriɲa lôɲê yi ré kô niɲ ba, ɗiré bê kwôbe wô sarji pôn pôn. 27Kiriɲa wulê wo jurgem hen ɗa kerê niɲ menba, Jubɲê ka hena bô emê wo Asi sa hen, gelji Pol iyéy Emen a menba, gwôsiji ɓiɲé kêm aɲ bay ɓiri. 28Aɲ bay bi gura kôl iyôŋ ba: «Kam Israyêl, néniŋge men, gel gawra woɲ ôbi erê naɲ kiriɲ kiriɲ kôliɲ ɓiɲé kêm kwôlo habiɲ gengiɲ sa kam Israyêl men, sa tôô to Moyis men, sa iyéy Emen a men hen. Aɲ haw hen ôbi hô eraɲ naɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen derô haba wo iyéy Emen a wô mêniɲ kiriɲ ka yi naɲ jeŋgêrji bay ka hen sôŋ.» 29Bay kôl hen iyôŋ, wôsa bay gel Tropim wo Epês a derô ira naɲ ɗi menba, bay erem yaŋ ba ôbi ré ôriɲ naɲ ɗi derô haba wo iyéy Emen a. 30Aɲ lê woji bi wo hen ay ɓiɲé kêm derô ira aɲ bay dayriɲ naɲ kwônêrji. Bay ɓu Pol siɲ nô derô haba wo iyéy Emen a aɲ bay legeré kibi geré ta lew lew. 31Kiriɲ bay ka hen na, bay gey ciré deréri menba, kwôli era sa kuriɲ ma dami wo asgarɲê mega are ré li are bô Jérusalêm a kêm. 32Menba, ôbi day asgarɲê naɲ bay sarji ôriɲ lew kwôli ɓiɲé bay ka hen, kiriɲa bay gel asgarɲê naɲ damné kaji bay ka hen iyôŋ menba, bay ɗi sê Pol ba. 33Dami wo asgarɲê bay ka hen era sa bi bay ɓiri aɲ kôlji bay ré harê kôbri naɲ gaŋgi musure wôô, aɲ eŋgere ôbi ré na i ba? Men, ré na mi a ôbi ré li ba a men. 34Niɲba, ɓiɲé bay ka kêm hen na, ka pôni kaa gura kôl na iyôŋ men, ka pôni kaa gura kôl na iyôŋ men, aɲ dami wo asgarɲê nêm toyé kwôlê wôni ɗêrêrê henê ré, menba, ôbi bi bay ôriɲ naɲ Pol galay a. 35Kiriɲa bay eraɲ naɲ ɗi ɗa kibi ira menba, asgarɲê ayri ta wôsa bô ɓiɲé tarji damaŋ. 36Ɓiɲé kêm era tôri a aɲ ka gura kôl iyôŋ ba: «Diiri, diiri.» 37Kiriɲa bay ca siɲ naɲ ɗi bô galay a menba, Pol kôliɲ dami wo asgarɲê iyôŋ ba: «En gey kôlem kwôlê pôn.» Menba, dami wo asgarɲê na eŋgereri iyôŋ ba: «Ju hôn kelê kibi grêk men ba? 38Iyôŋ ba, jôbi a na Ejipt, wo na gwôse ɓiɲé aɲ na geriɲ naɲ ka pôni dubu pôrbu derô gwôlê hen ba?» 39Menba, Pol kôli iyôŋ ba: «Ena ôbi ré. Nôbi ena Jub wo Tars bô emê wo Silisi a, ena kema iyére to dami, en uwôlen ɗén na iyêliɲ ɓiɲé kwôlê.» 40Ôbi ɗiri aɲ Pol hena ɗebu ta aɲ liɲ ɓiɲé kôbri. Né kiriɲ wôm sidiŋ menba, ôbi kôlji kwôlê naɲ kibi yê Jubɲê kôl iyôŋ ba:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\