Jé lê bay jé 21:11

11Ôbi era sa uɲéni aɲ ay ariɲ wo Pol hariɲ tô bôri hen, hariɲ kôbri wori naɲ têri tori aɲ kôl iyôŋ ba: «Kwôlo Tunu toɲ hendi bô bôrê kôl iyôŋ ba: ‹Ôbi iyéy ariɲ woɲ harê tô bôô bi wo hen na, gel, na hen iyôŋ a, Jubɲê ré ɓiri harê Jérusalêm a aɲ biɲ ɓiɲé ka sa iyére to ɗaŋgi a.› »

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More